Juraj Roháč

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Narodil sa 23. 3. 1956 v Dechticiach (okres Trnava). Do základnej deväťročnej školy chodil od roku 1962 do 1971 v Trnave. Tu v rokoch 1971 - 1975 študoval na gymnáziu. Štúdium archívnictva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave absolvoval v rokoch 1975 - 1979. V roku 1983 bol frekventantom Medzinárodnej odbornej archívnej stáže v Národnom archíve v Paríži. Roku 1981 získal na základe rigoróznej skúšky akademický titul doktora filozofie (PhDr.) Po ukončení externej ašpirantúry a obhajobe dizertačnej práce z diplomatiky mu bola roku 1998 udelená vedecká hodnosť kandidáta vied (CSc.) v odbore pomocné vedy historické. Roku 2002 sa po habilitačnom konaní pred Vedeckou radou FIF UK stal docentom pomocných vied historických.

Prvým pracovisko po skončení vysokej školy bol Štátny okresný archív v Trnave - tu pracoval v rokoch 1979 - 1987. Roku 1987 získal v konkurze miesto odborného asistenta na Katedre čs. dejín a archívnictva FIF UK. Od roku 2003 je docentom na Katedre archívnictva a pomocných vied historických FIF UK v Bratislave. Od roku 1998 pôsobil ako študijný poradca a od roku 2000 ako zástupca vedúceho katedry. V rokoch 1995 - 1997 bol členom Akademického senátu FIF UK.
Vyučuje tieto predmety: archívnictvo (od roku 1987), stredoveká diplomatika (od 1990), novoveká diplomatika (1998 - 1999), seminár z PVH (1988 - 1991), diplomatický seminár (1991 - 2003), seminár z archívnictva (1991 - 1992), diplomový seminár (od 1992), výberový seminár z PVH (od 1992) a úvod do štúdia PVH (od 2001).


Bádateľský pobyt v zahraničí: Vatikán - Vatikánsky tajný archív 1992, 1993, 1994 (mesačné bádateľské pobyty). V roku 2005 stáž "Théories et pratiques archivistiques" (program "Courants du Monde") v Archives Nationales v Paríži.
Je predsedom sekcie archívnictva a PVH Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, podpredsedom Spoločnosti slovenských archivárov, členom Vedeckej rady Slovenského národného archívu v Bratislave, členom redakčnej rady časopisu Slovenská archivistika.
Bádateľský záujem : diplomatika, dejiny miest, cirkevné dejiny.