Ján Korekáč

Mgr. Ján Korekáč

Narodil sa 1. januára 1997 vo Vranove nad Topľou. Po absolvovaní stredoškolského štúdia na Obchodnej akadémii v Humennom bol od roku 2016 do roku 2021 denným študentom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom programe archívnictvo. Počas štúdia sa zameriaval najmä na epigrafický výskum v Tekovskej stolici. Jeho bakalárska práca pozostávala z edície historických nápisov z obdobia stredoveku až baroka v južnej časti spomenutej stolice a v magisterskej práci obdobne spracoval jej severnú časť.

Od roku 2021 je interným doktorandom v študijnom programe pomocné vedy historické a venuje sa problematike stredovekých a ranonovovekých historických nápisov. Témou jeho dizertačnej práce je edícia historických nápisov z Hontianskej stolice do roku 1650. Jeho práca z Tekovskej a budúca práca z Hontianskej stolice majú ambíciu zaradiť sa súpisového radu projektu Corpus Inscriptionum Slovaciae.

V roku 2018 sa po odbornej archívnej praxi v Archíve Univerzity Komenského stal jeho zamestnancom. Okrem štandardných archivárskych pracovných úloh participoval napríklad aj na výstavách, ktoré boli spojené s oslavami storočnice Univerzity Komenského.