Mgr. Lucia Paulínyová, PhD.

Akademický profil

Pedagogická činnosť: audiovizuálny preklad, umelecký preklad, redakčná prax, úvod do štúdia anglického jazyka

Vedecká činnosť: audiovizuálny preklad, dabingový preklad, dabingová úprava, didaktika audiovizuálneho prekladu, titulkovanie 

Vzdelanie:

2011-2015: doktorandské štúdium

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Študijný program: translatológia

Študijný odbor: 2. 1. 35 prekladateľstvo a tlmočníctvo

2009-2011: magisterské štúdium

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Špecializácia: anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

Akademické aktivity, projekty, granty

Akademické aktivity, projekty, granty:

- členka výboru Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu

- zostavovateľka zborníka Prekladateľské listy