Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Jolana Miškovičová, CSc.

Akademický profil

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FFUK v Bratislave pôsobí od roku 1993 ako odborný asistent. V roku 1991 ukončila vysokoškolské vzdelávanie tretieho stupňa dosiahnutím titulu CSc. v odbore Teória vyučovania anglického jazyka a literatúry. Vedie odborné semináre z Didaktiky anglického jazyka: Úvod do štúdia didaktiky (3.roč. bakalárskeho štúdia), Didaktika 1, 2 (1.roč. magisterského štúdia), cieľom ktorých je poskytnúť teoretické vedomosti z oblasti teórie vyučovania anglického jazyka a tým pripraviť študentov na praktické pôsobenie vo vyučovacom procese na školách. Pôsobí aj ako katedrový didaktik, ktorý zabezpečuje, koordinuje a riadi pedagogické praxe študentov KAA FFUK (Hospitačné – 3.roč. bakalárskeho štúdia, Priebežné – 1.roč. magisterského štúdia a Súvislé – 2.roč. magisterského štúdia) na vybraných gymnáziách v Bratislave.

Okrem toho vedie povinné semináre z Fonetiky a fonológie anglického jazyka a povinný odborný seminár : Anglický písomný a ústny prejav.

Ponúka aj výberové semináre: Efektívna komunikácia a Situačná a konverzačná angličtina.

Aktívne sa zúčastňuje na aktivitách KAA FFUK, pripravuje príspevky na konferencie, články do zborníkov či knižné publikácie.

 

Odborná prax

Od – do 1993 - ....

Zamestnanie, pracovné zaradenie odborná asistentka na Katedre anglistiky

a amerikanistiky FFUK

Hlavné činnosti a zodpovednosť Pedagogické a výskumno-publikačné aktivity

Názov a adresa zamestnávateľa Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická

fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky,

Gondova 2, 814 99 Bratislava

 

Od – do 1982 – 1993

 

Zamestnanie, pracovné zaradenie Lektorka anglického jazyka

Hlavné činnosti a zodpovednosť vedenie jazykovej prípravy vedeckých

ašpirantov (doktorandov) a vedeckých

pracovníkov SAV,

Pedagogické a výskumno-publikačné aktivity

Názov a adresa zamestnávateľa Inštitút jazykov SAV, Jozefská 7, Bratislava

 

Od - do 1975 – 1982

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie stredoškolská profesorka

Hlavné činnosti a zodpovednosť vyučovanie angličtiny a ruštiny

Názov a adresa zamestnávateľa Gymnázium J.Hronca, Novohradská 1,

Bratislava

 

Vzdelávanie

Od - do 1987 – 1991

Názov získanej kvalifikácie CSc. - vysokoškolské vzdelávanie tretieho

stupňa – externá forma

Hlavné predmety teória vyučovania angl. jazyka a literatúry

Názov organizácie poskytujúcej prípravu Univerzita Komenského v Bratislave,

Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a

amerikanistiky

 

Od – do 1980 - 1981

Názov získanej kvalifikácie PhDr./Doktor filozofie, rigorózne konanie

Hlavné predmety, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

- teória vyučovania angl. jazyka a literatúry

Názov organizácie poskytujúcej prípravu Univerzita Komenského v Bratislave,

Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a

amerikanistiky

 

Od – do 1970 – 1975

Názov získanej kvalifikácie Vysokoškolské druhostupňové

vzdelanie, Mgr.

Hlavné predmety, odbor učiteľstvo pre školy II.cyklu,

aprobácia: angličtina - ruština

Názov organizácie poskytujúcej prípravu Univerzita Komenského v Bratislave,

Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a

amerikanistiky , Katedra rusistiky

 

Od – do 1978 - 1986

Názov a adresa školy Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

Získaný certifikát všeobecná štátna jazyková skúška

z francúzskeho jazyka

Od – do 1968 – 1970

Názov získanej kvalifikácie Stredné vzdelanie s maturitou

Hlavné predmety, odbor všeobecné - so zameraním na

prírodovedné predmety

Názov a adresa školy SVŠ, Vazovova 38, Bratislava

 

Certifikované stáže / školenia

 

Od – do okt. 1994

Názov stáže študijný pobyt

Názov organizácie zabezpečujúcej stáž Muhlenberg University, Allentown,

Pennsylvania, USA

 

Od – do máj 1992

Názov školenia International seminar on American

Studies

Názov organizácie zabezpečujúcej školenie Uppsala University, Švédsko

 

Od – do sept. 1991

Názov stáže Research Grant within International

Tempus Program

Názov organizácie zabezpečujúcej stáž University of Ghent, University of

Brussels, Belgicko

Od – do okt., nov. 1989

Názov stáže študijný pobyt v rámci doktorandského

štúdia

Názov organizácie zabezpečujúcej stáž University of Lancaster, Veľká Británia

 

Od – do sept. 1983, 1984, 1985

Názov školenia kurzy angl.jazyka pre

vysokoškolských učiteľov

Názov organizácie zabezpečujúcej školenie Univerzita Palackého , Olomouc,

Česká republika

 

 

Od – do august 1985

Názov školenia Summer School on the English

Language and Contemporary Britain

Názov organizácie zabezpečujúcej školenie University of Oxford, Keble College,

Veľká Británia

Získaný certifikát ARELS Examination Trust, Higher

certificate in spoken and written English

 

Od – do 1976 – 1977

Názov školenia postgraduálny kurz ruského jazyka -

externá forma

Názov organizácie zabezpečujúcej školenie Inštitút A.S.Puškina, Moskva

Akademické aktivity, projekty, granty

Spolupracuje s Katedrou Pedagogiky, kde zabezpečuje teoretickú prípravu v oblasti odborovej didaktiky v rámci Doplnkového pedagogického štúdia pre záujemcov o túto formu zvyšovania a rozširovania si kvalifikácie.