Archív

Katedra jazykov (zanikla k dátumu 01.09.2023)

Výučba moderných jazykov

Pohľad do minulosti

Najstarším dostupným materiálom k histórii súčasnej Katedry jazykov je Harmonogram štúdia Filozofickej fakulty UK na akademický rok 1957/1958. Úlohou pracoviska bolo poskytovať cudzojazyčnú výučbu študentom nefilologických odborov v rámci tzv. spoločného základu. Cudzie jazyky zahŕňali angličtinu, francúzštinu, nemčinu a španielčinu. Popri nich sa vyučoval aj latinský jazyk. 

Od akademického roka 1963/1964 sa spektrum jazykov na katedre rozšírilo o ruštinu, a tak sa na ďalšie štyri desaťročia ustálila ponuka výučby moderných jazykov. Vyučovala sa angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina a z klasických jazykov latinčina.

Od sedemdesiatych rokov sa ruština a ďalší moderný jazyk začali uvádzať priamo v učebných plánoch jednotlivých katedier. Preferencie konkrétnych jazykov, ako aj odporúčaná dĺžka ich štúdia boli pri tom značne rozdielne. Do popredia záujmu sa dostala navyše požiadavka, aby si študenti zapisovali ten cudzí jazyk, ktorý študovali už na strednej škole a aby pokračovali v jeho štúdiu.

Nové študijné a pracovné možnosti po roku 1989 vyvolali značné zmeny v koncepcii výučby cudzích jazykov. Patrí k nim obrat smerom k produktívnym zručnostiam v odbornej jazykovej komunikácii a problematika štandardizácie, komparability a transparentnosti odbornej jazykovej prípravy vo vysokoškolskej sfére.

Po prechode na trojstupňový systém vysokoškolského štúdia zostali predmetmi odbornej jazykovej prípravy len angličtina a nemčina, francúzština a španielčina sa po takmer päťdesiatich rokoch prestali vyučovať. Aj v tejto situácii vychádzala Katedra jazykov v ústrety špeciálnym požiadavkám odborných katedier na charakter i rozsah učiva, ako aj na hodinovú dotáciu cudzieho jazyka. Súčasťou programu boli čínske reálie v angličtine pre študentov sinológie, ale aj úzko špecializované kurzy latinčiny pre študentov histórie, filozofie a románskych jazykov. V súčasnosti to už neplatí, pretože výučbou latinského jazyka bola poverená Katedra klasickej a semitskej filológie. Charakter pracoviska orientovaného v prípade moderných jazykov výhradne na odbornú jazykovú prípravu sa v roku 2013/2014 opätovne zmenil "návratom" výučby ruštiny a španielčiny v podobe všeobecného jazyka.  

Katedra v súčasnosti

V súčasnosti sa Katedra jazykov zameriava na cudzojazyčnú výučbu študentov najmä nefilologicky orientovaných študijných programov pregraduálneho štúdia, ako sú andragogika, história, sociológia, žurnalistka a i. Odborná jazyková príprava (OJP) prebieha v dvoch moderných jazykoch – v angličtine a v nemčine. Nadväzuje na všeobecnú jazykovú prípravu ukončenú maturitnou skúškou na úrovni B1, resp. B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) . Hlavným cieľom OJP je viesť študentov k tomu, aby si budovali základy komunikačnej kompetencie v súlade so špecifickými nárokmi, ktorými sa vyznačuje komunikácia v akademickej oblasti, a podľa možnosti sa zohľadňujú aj budúce profesijné kontexty. Komunikačné kompetencie sa utvárajú na základe práce s modelovými textovými materiálmi, ktoré reprezentujú významné aspekty odborného štýlu. Dôraz sa pritom kladie na jazykové prostriedky, praktickú štylistiku a prezentáciu vybraných textových žánrov na pozadí  konkrétnych tém. Výučba moderných jazykov je prispôsobená medzinárodnému vzdelávaciemu a certifikačnému systém UNIcert®, pre ktorý KJ FiF UK získala akreditáciu a naplnila ho vlastným obsahom. Cieľovou skupinou tohto programu sú vysokoškolskí študenti nelingvisti, takže v maximálnej miere zohľadňuje ich špecifické potreby v spojitosti s cudzojazyčným vzdelávaním. Je vhodný aj ako jazyková príprava na výmenné programy so zahraničnými univerzitami. 

Okrem kurzov určených pre študentov bakalárskych študijných programov poskytuje katedra tri špecializované voliteľné kurzy pre študentov na magisterskom stupni štúdia. Sú to angličtina pre historikov, ruština pre historikov a tvorivé písanie pre študentov učiteľských študijných programov. 

Popri odbornej jazykovej príprave katedra poskytuje aj kurzy všeobecného jazyka v španielčine (celofakultný kurz a kurz pre študentov iných románskych jazykov) a v ruštine (primárne pre študentov histórie a celofakultný kurz).

Výskumná a publikačná činnosť KJAZ vychádza z potrieb pedagogického procesu na pracovisku a jej výsledky smerujú spätne do tohto procesu. Vedecká práca učiteľov sa orientuje na lexikológiu, sociolingvistiku, štylistiku a lingvodidaktické a didakticko-metodické aspekty vyučovania cudzieho jazyka ako prostriedku odbornej komunikácie.