Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

Číslo miestnosti na katedre: Š 403
Telefón: 02/592 44 – 321, 324
E-mail: jozef.badurik(at)fphil.uniba.sk
Konzultačné hodiny: UT: 14:00 – 15:00

Zaoberá sa slovenskými, uhorskými a stredoeurópskymi dejinami raného novoveku. Špeciálne sa venuje  16. - 18 . storočiu - politickým, agrárnym a kultúrnym dejinám. Do slovenskej historiografie uviedol  termín Pomoháčske Slovensko. V oblasti vedeckého výskumu na Slovensku sformoval na UK dve vedecké školy - jednu v oblasti štúdia o prvých habsburských panovníkoch  (osobitne Ferdinand I.) a druhú v oblasti výskumu starších dejín vinohradníctva a vinárstva na Slovensku (cca do r. 1900). Z množstva monografií a štúdií možno vybrať: Malokarpatské vinohradníctvo v 16. stor. (1990), Slovensko v zápase Ferdinanda  I. o uhorskú korunu (1526 – 1532) (1998), Westslowakische Städte und der Weinbau im 13. – 15. Jahrhundert (mit besonderer Beachtung von Bratislava (Pressburg und weiteren kleinkarpatischen Weinstädten) (1996). Získal viaceré fakultné a univerzitné diplomy a medaily pri rôznych jubileách - napr. Medaila pri 90. výročí vzniku UK (2009), nositel bronzovej medaily UK (2016), bronzového odznaku ÚRO ROH (1986), nositel Ceny Jozefa Ľ. Holubyho (1999), čestný občan mesta Pezinok a i. Riešiteľ viacerých fakultných grantov, grantov VEGA a grantov na  Öesterreichische  Ost- und Südeuropa Institut Wien – Ausenstelle Bratislava/Pressburg. Medzi jeho žiakov patria Peter Kónya, Tomáš Tandlich,  Eva Benková, Beáta Mócsiová, Helena Markusková, Thomas Mayer a i.

Evidencia publikačnej činnosti