Študentská časť AS FiF UK

VÝSLEDKY VOLIEB DO ŠČ AS UK

Dňa 15.10.2021 boli zvolení nasledujúci kandidáti:

Mgr. Zuzana Bujačková, 3dSV

Bc. Adam Kubinec, 2moPS

 

Zápisnica je dostupná TU.

 

Novým senátorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ŠČ AS FiF UK

Dňa 13.10.2021 boli zvolení nasledujúci kandidáti:


 
Všeobecné voľby:

Mgr. Barbora Hurtuková, 3dSJ:           67 hlasov

Damián Samuel Ovečka, 2buPESL:    47 hlasov

Bc. Ivan Dominik Greguš, 1moHI:      43 hlasov

Bc. Andrej Ondrejka, 1moHI:              36 hlasov

Filip Bajtoš, 2bxFISO:                             30 hlasov

 

Zápisnica je dostupná TU.

 

Doplňovacie voľby: 

Bc. Adam Kubinec, 2moPS:                   96 hlasov


Zápisnica je dostupná TU

Novým senátorom a senátorkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

Zoznam kandidátov do ŠČ AS FiF UK

Zoznam študentov a študentiek kandidujúcich na post senátorka/senátorky ŠČ AS FiF UK (zoradení abecedne):

 

KANDIDÁTI NA RIADNY MANDÁT ŠČ AS FiF UK (funkčné obdobie do 29.10.2023):

 

Filip Bajtoš, 2bxFISO (volebný program TU)

 

Martin Bednárik, 1bpANNE (volebný program TU)

 

Bc. Ivan Dominik Greguš, 1moHI (volebný program TU)

 

Mgr. Barbora Hurtuková, 3dSJ (volebný program TU)

 

Bc. Andrej Ondrejka, 1moHI (volebný program TU)

 

Paulína Oroszlányová, 1boPS (volebný program TU)

 

Damián Samuel Ovečka, 2buPESL (volebný program TU)

 

Tomáš Štefanička, 1boPS (volebný program TU)

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

KANDIDÁT NA UVOĽNENÝ (DOPLŇUJÚCI) MANDÁT ŠČ AS FiF UK (do 29.10.2022):

 

Bc. Adam Kubinec, 2moPS (volebný program TU)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

KANDIDÁT DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (AS UK):

 

Bc. Adam Kubinec, 2moPS (volebný program TU)

OZNAMY - Voľby do Študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v BA

VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

AKTUALIZÁCIA 13.10.2021

Zoznam kandidátov:

Filip Bajtoš, 2bxFISO (volebný program TU)

Martin Bednárik, 1bpANNE (volebný program TU)

Mgr. Zuzana Bujačková, 3dSV (volebný program TU)

Bc. Adam Kubinec, 2moPS (volebný program TU)

 

 

Dňa 15.10.2021 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnené mandáty v študentskom volebnom okrsku. 

Voľby budeme viesť my, ŠČ AS FiF UK. Uskutočnia sa 15.10.2021 v čase 09.00 - 14.00 v miestnosti G003 na Gondovej ulici 2.

Návrhy kandidátov sa podávajú predsedníčke volebnej komisie ŠČ AS FiF UK, Mgr. Lucii Chudej elektronicky (chuda40uniba.sk) alebo prostredníctvom podateľne, a to do 13.10.2021 do 14,00 hod.

Neváhajte využiť možnosť spoznať fungovanie senátu na univerzitnej úrovni a získať nové zručnosti, skúsenosti a kontakty! 

V prípade akýchkoľvek informácií sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť :-)

 

 

OZNAMY - Voľby do Študentskej časti Akademického senátu FIF UK

VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FIF UK

Milí študenti, milé študentky,

oznamujeme Vám, že čoskoro sa na pôde našej fakulty uskutočnia riadne a doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK. Svoje právo byť volený a voliť môžete využiť dňa 13.10.2021 /streda/ v čase 09,00 - 15,00 v oddychovej miestnosti G003 na Gondovej ulici. 

Ak máte záujem pridať sa k nám a aktívne sa podieľať na fakultných záležitostiach, neváhajte a využite túto možnosť.

Aktuálne potrebujeme obsadiť až 6 miest: 5 riadnych mandátov, 1 doplňovací:

5 mandátov (riadne voľby) - na funkčné obdobie do 29.10.2023,

1 uvoľnený mandát (doplňujúce voľby) - na funkčné obdobie do 29.10.2022.

Podať návrhy na kandidátov a kandidovať môžu študenti a študentky FiF UK v dennej alebo externej forme štúdia vo všetkých troch stupňoch. Kandidát môže navrhnúť aj sám seba.

Návrh kandidáta musí obsahovať:

1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

2. meno a priezvisko kandidáta,

3. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia navrhovateľa alebo navrhovateľov,

4. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia kandidáta,

5. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta o tom, že súhlasí so svojou kandidatúrou, čo nie je potrebné v prípade, že navrhuje sám seba,

6. volebný program (ideálne vo formáte docx. alebo pdf.), ktorý uverejníme na sociálnych sieťach a na webe ŠČ AS FiF UK.

Návrh kandidáta sa podáva buď v písomnej forme v 3 vyhotoveniach prostredníctvom podateľne FiF UK (v zásielke určenej na meno Mgr. Lucia Chudá), alebo v elektronickej forme ako príloha emailovej správy odoslanej z univerzitnej emailovej adresy kandidáta na e-mail predsedníčky volebnej komisie (Mgr. Lucia Chudá, chuda40uniba.sk), a to do 08.10.2021 do 15,00 hod. 

Vzor návrhu kandidáta člena AS FIF UK nájdete aj TU.

Zvolení členovia volebnej komisie:

Mgr. Lucia Chudá (predsedníčka)

Bc. Ondrej Hablák 

Bc. Martina Melíšková

Ďalšie náležitosti navrhovania kandidátov sú špecifikované v Čl. 3 Zásad volieb do ŠČ AS FiF UK, ktoré sú dostupné TU.

Z vlastnej skúsenosti Vás ubezpečujem, že senátorská aktivita má svoj význam a prináša omnoho viac, než len pomyselné políčko v CV. Je to často jedinečná šanca spoznať fakultu a procesy v nej prebiehajúce zblízka, z inej perspektívy. 

Využite teda túto možnosť a pridajte sa k nám. 

Čakáme na Teba, rozhodni sa už dnes.

S pozdravom,

Mgr. Barbora Hurtuková

1. podpredsedníčka ŠČ AS FiF UK

 

 

 

 

#celezle

 

RÁZNE ODMIETAME NOVELU VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA

• Návrh, predložený ministerstvom školstva, odmietame v celom jeho rozsahu. Považujeme ho za snahu o politizáciu vysokého školstva na Slovensku. Jeho obsah výrazným spôsobom obmedzuje akademickú slobodu, ako aj súčasné práva študentov. Spôsob, akým je navrhovaný, absolútne nezodpovedá závažnosti zmien, ktoré prináša. Ministerstvo ho predkladá bez predchádzajúcej diskusie s vysokými školami a v čase najväčšej pandémie, keď je pozornosť v spoločnosti upriamená na úplne iné problémy. Takýto postup považujeme za hrubé zneužitie situácie.

• TENTO NÁVRH ZÁKONA VNÍMAME AKO NEAKCPETOVATEĽNÝ, NEKONCEPČNÝ A PRE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA PRIAM LIKVIDAČNÝ.

• Vyzývame všetkých študentov, aby dali ministerstvu jasne najavo, že nedovolíme, aby nám niekto upieral naše akademické práva. Zdieľajte tento príspevok na protest a označte v ňom ministra školstva, ktorý nereagoval ani na jeden z 3 listov študentov Univerzity Komenského!

#celezle 

K aktuálnej situácii sa vyjadrila aj naša pani predsedníčka Patrícia Voľanská - jej blog na Denníku N nájdete TU.

Pre viac informácií sledujte všetky informačné kanály našej fakulty, univerzity a nášho senátu (Instagram a Facebook), kde Vám stále sprostredkujeme nové informácie. 

Oficiálny web Univerzity Komenského pre protest : protest.uniba.sk