Pregraduálne prípravné kurzy

V roku 2023 opätovne realizujeme prípravný kurz k prijímacím skúškam pre odbor psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave v akademickom roku 2023/2024

Základné organizačné informácie

Organizátor kurzu: Katedra psychológie FF UK

Prípravný kurz prebehne formou 6 online stretnutí prostredníctvom výučby v platforme Zoom v termínoch vždy v piatok 24.03., 31.03., 14.04., 21.04., 28.04. a 05.05. 2023 v čase od 15:00-18:00.

Pre účasť na kurze je potrebné sa registrovať prostredníctvom Registračného formuláru.

Cena za kurz je 85 € úhradou bezhotovostne na účet Filozofickej fakulty UK v štátnej pokladnici č. SK36 8180 0000 0070 0008 3100 variabilný symbol 05. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka / účastníčky kurzu. 
V prípade neúčasti na kurze sa kurzovné nevracia. 

Podrobný harmonogram a pokyny k účasti nájdete v samostatnom dokumente. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom mailovej komunikácie na :
pregradualnykurzfphil.uniba.sk