Oznamy

Vyhlásenie volieb do ZČ AS FiF UK

Vážené členky a členovia akademickej obce FiF UK, 

v zmysle Štatútu FFUK vyhlasuje predsedníctvo AS FiF UK voľby do zamestnaneckej časti (ZČ) akademického senátu, ktoré sa budú konať  

dňa 13. októbra 2021, od 09:00 hod do 15:00 hod v miestnosti G236 na Gondovej ul. (zasadačka vedeckej rady)

Spôsob navrhovania kandidátov na funkciu člena akademického senátu fakulty za ZČ upravujú Zásady volieb do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty. 

V zmysle týchto zásad členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti jej akademickej obce. Právo voliť a byť volení majú všetci členovia ZČ akademickej obce, t.j. vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Voľby prebiehajú v 5 obvodoch, pričom každý má 4 mandáty. 

Bližšie informácie o priebehu volieb a podávaní návrhov na kandidátov bude poskytovať volebná komisia, ktorá bola zvolená na zasadaní AS FiF UK dňa 22.2.2021 v zložení: 

Predsedníčka: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. (mail: gabriela.lubelcova@uniba.sk) 

volebný obvod č. 1: Mgr. Marián Gazdík, PhD. (katedra anglistiky a amerikanistiky) 

volebný obvod č. 2: doc. Andrej Kalaš, PhD. (katedra filozofie a dejín filozofie) 

volebný obvod č. 3: Mgr. Miloš Horváth, PhD. (katedra slovenského jazyka) 

volebný obvod č. 4: Mgr. Tomáš König, PhD. (katedra archeológie) 

volebný obvod č. 5: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. (katedra sociológie) 

Chcel by som poprosiť všetkých, čo majú záujem podieľať sa na chode fakulty, aby zvážili možnosť kandidovať, tak aby senát v novom akademickom roku začal fungovať v plnohodnotnom zložení. Aj to bude odpoveďou našej akademickej obce na snahy o okliešťovanie akademickej samosprávy, ktorej sme boli v ostatnom rok svedkami. 

Za predsedníctvo AS FiF UK:  

Mgr. Martin Bača, PhD., predseda AS FiF UK

Vyhláenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2019-2023 na uprázdnené mandáty v študentskom volebnom okrsku. Voľby bude viesť volebná komisia ŠČ AS FiF UK.

Voľby sa uskutočnia dňa 15. 10. 2021, v čase od 9:00 do 14:00, v miestnosti G003 na Gondovej ulici 2.

Návrhy kandidátov sa budú podávať predsedníčke volebnej komisie ŠČ AS FiF UK, Mgr. Lucii Chudej (chuda40@uniba.sk), elektronicky alebo prostredníctvom podateľne, a to do 13.10.2021, do 14:00 hod.