Etnológia - Slovanské štúdiá

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program etnológia – slovanské štúdiá je prienikom oboch študijných odborov, etnológie a slovanských štúdií. Svojou štruktúrou napĺňa požiadavky na medziodborové štúdium tak, aby znalosti jeho absolventa zahŕňali oba odbory a prepájali ich do funkčného celku. K prieniku medzi oboma odbormi dochádza v oblasti štúdia a výskumu konkrétnych slovanských jazykov a kultúr prostredníctvom analýzy ich tradičných i súčasných fenoménov.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program etnológia – slovanské štúdiá je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o kultúrne dedičstvo a tradičnú ľudovú kultúru, majú pozitívny vzťah k cudzím jazykom, osobitne slovanským. Profilové predmety na strednej škole, ktoré predstavujú dobrý predpoklad pre štúdium programu etnológia – slovanské štúdiá, sú náuka o spoločnosti a dejepis.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi študijného programu etnológia – slovanské štúdiá dokážu na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej kultúre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Dokážu analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné procesy, problémy medzietnického spolužitia a hľadať ich riešenia v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládajú výskumné metódy a techniky etnologického a folkloristického výskumu a pomocou hĺbkových analýz prispievajú ku kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére.

V rámci štúdia slovanských jazykov získajú teoretické a praktické poznatky o slovanských jazykoch a literatúrach. Z ponuky slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, slovinčina, srbčina) si zvolia jeden jazykový blok a zvolený jazyk sú pripravení používať v profesiách, kde sa kladie dôraz na jeho praktické využitie, pričom ho ovládajú najmä v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe. Majú veľmi dobrý prehľad o najdôležitejších historických, literárnych, spoločenských javoch a geopolitických súvislostiach zvoleného jazykového a kultúrneho areálu.

Absolventi študijného programu etnológia – slovanské štúdiá sú spôsobilí vykonávať prácu v týchto profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume; v štátnej a verejnej správe, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry; v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít; v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie; v masmédiách; v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov; v záujmovej umeleckej oblasti; v múzejníctve a ochrane kultúrneho dedičstva; vo výchove a vzdelávaní; ako aj v iných oblastiach kultúrneho a spoločenského života, kde sú potrebné etnologické vedomosti a praktické ovládanie zvoleného slovanského jazyka.

Zároveň osvojené zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy
 • Podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie
 • Občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
 • Osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice
 • Masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie
 • Politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia

V daných inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Riadenie a rozvoj: ľudské zdroje, vzťahy s verejnosťou, organizačná kultúra, kultúrne zdroje, inštitucionálne plánovanie a vedenie, projektový dizajn a realizácia
 • Komunikácia a mediácia: komunikačné zručnosti, dokumentačná práca, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia s verejnosťou, medzikultúrna komunikácia
 • Výskum a poradenstvo: organizačné, firemné, komunitné, užívateľské prostredie
 • Vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov
 • Firemná filantropia a dobrovoľníctvo
 • Komunitný rozvoj a poradenstvo
 • Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry
 • Ochrana  a rozvoj kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít
 • Miestny, regionálny, národný a medzinárodný rozvoj

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program etnológia – slovanské štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.