Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Lucia Hlavatá

Mgr. Lucia HLAVATÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 203

Konzultačné hodiny ZS 2023/2024: pondelok 9:00 - 10:30 hod.

Email: lucia.hlavatauniba.sk

Dr. Hlavatá absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Titul PhD. získala v odbore politológia a aktívne sa venuje efektívnej a inovatívnej výučbe vo vysokoškolskom vzdelávaní. V roku 2020 absolvovala letnú školu zameranú na využitie metód akademickej debaty, hier a simulácii vo vysokoškolskom vzdelávaní organizovanou ECPR Standing group on Teaching and Learning Politics. Od roku 2020 sa zúčastňuje kurzu „Effective teaching for Internationalisation“.

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK

VUPCH

Odborné zameranie

  • vzdelávanie vysokoškolských učiteľov: metódy, coaching and mentoring,
  • využitie hier a debát vo vyučovaní.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

  • A-muSZ-002/22: Metodológia pedagogického výskumu 
  • A-dSZ-502/21: Ako inovatívne učiť na vysokej škole I.

 Letný semester AR 2023/2024:

  • A-dSZ-504/21: Ako inovatívne učiť na vysokej škole II.

Projektová činnosť

  • Erasmus+ Strategické partnerstvá BELONG / Spoluriešiteľka projektu / 2022/ 2024.
  • Erasmus+ Strategické partnerstvá HOSUED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299. / Spoluriešiteľka projektu / 2020 - 2023.
  • Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov. / Spoluriešiteľka projektu. / 2021/2022.
  • EÚ Erasmus + Strategické partnerstváIMPACT/ Spoluriešiteľka projektu. / 2019/2022.