Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2014/2015
Študijný program:
dSO - sociológia - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.1. - sociológia
garant:
prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
spolugarant:
prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc.
spolugarant:
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Povinné predmetymin. 24 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KS/A-AdSO-005/14  Teoretický seminár zo sociológie 82PS 1, 2    Sopóci 
FiF.KS/A-AdSO-006/14  Metodologický seminár 82PS 1, 2    Schenk 
FiF.KS/A-AdSO-007/14  Seminár z aplikovanej sociológie 82PS 1, 2    Lubelcová 


Blok - FiF / Individuálne štúdiummin. 5 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF/A-dSZ-005/13  Individuálne štúdium literatúry 1 515D     

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmetymin. 12 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF/A-dSZ-001/13  Informačné zdroje 62S     
FiF/A-dSZ-003/13  Metodológia vedy 62S    Gahér, Bielik 
FiF.KLMV/A-drLO-001/14  Vybrané kapitoly z logiky, sémantiky, filozofie jazyka a metodológie vied 62PS    Gahér, Zouhar, Hanzel 


Blok - Individuálne štúdium
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF/A-dSZ-006/13  Individuálne štúdium literatúry 2 510D     

 

Vedecká časť

Blok - FiF - Vedecká časťmin. 70 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF/A-dVC-001/12  A: Vedecká štúdia v zahraničnom karentovanom časopise 35       
FiF/A-dVC-002/12  A: Spoluautorstvo vedeckej štúdie v zahraničnom karentovanom časopise 18       
FiF/A-dVC-003/12  A: Vedecká štúdia v domácom karentovanom časopise 30       
FiF/A-dVC-004/12  A: Spoluautorstvo vedeckej štúdie v domácom karentovanom časopise 16       
FiF/A-dVC-005/12  B: Vedecká štúdia v zahraničnom nekarentovanom časopise 25       
FiF/A-dVC-006/12  B: Spoluautorstvo vedeckej štúdie v zahraničnom nekarentovanom časopise 13       
FiF/A-dVC-007/12  B: Vedecká štúdia v domácom nekarentovanom časopise 15       
FiF/A-dVC-008/12  B: Spoluautorstvo vedeckej štúdie v domácom nekarentovanom časopise 8       
FiF/A-dVC-009/12  C: Odborný článok v zahraničnom karentovanom časopise 20       
FiF/A-dVC-010/12  C: Spoluautorstvo odborného článku v zahraničnom karentovanom časopise 12       
FiF/A-dVC-011/12  C: Odborný článok v domácom karentovanom časopise 15       
FiF/A-dVC-012/12  C: Spoluautorstvo odborného článku v domácom karentovanom časopise 8       
FiF/A-dVC-013/12  D: Odborný článok v zahraničnom nekarentovanom časopise 15       
FiF/A-dVC-014/12  D: Spoluautorstvo odborného článku v zahraničnom nekarentovanom časopise 8       
FiF/A-dVC-015/12  D: Odborný článok v domácom nekarentovanom časopise 10       
FiF/A-dVC-016/12  D: Spoluautorstvo odborného článku v domácom nekarentovanom časopise 5       
FiF/A-dVC-017/12  D: Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (publikovaný abstrakt) 15       
FiF/A-dVC-018/12  D: Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (publikovaný abstrakt) 10       
FiF/A-dVC-019/12  D: Vedecká recenzia publikovaná v časopisoch kategórie ADC, ADE 8       
FiF/A-dVC-020/12  D: Vedecká recenzia publikovaná v časopisoch kategórie ADD, ADF 6       
FiF/A-dVC-021/12  E: Vedecká štúdia v zahraničnom recenzovanom a konferenčnom zborníku 25       
FiF/A-dVC-022/12  E: Spoluautorstvo vedeckej štúdie v zahraničnom recenzovanom a konferenčnom zborníku 13       
FiF/A-dVC-023/12  E: Vedecká štúdia v domácom recenzovanom a konferenčnom zborníku 15       
FiF/A-dVC-024/12  E: Spoluautorstvo vedeckej štúdie v domácom recenzovanom a konferenčnom zborníku 8       
FiF/A-dVC-025/12  F: Odborný článok v zahraničnom zborníku 15       
FiF/A-dVC-026/12  F: Spoluautorstvo odborného článku v zahraničnom zborníku 8       
FiF/A-dVC-027/12  F: Odborný článok v domácom zborníku 10       
FiF/A-dVC-028/12  F: Spoluautorstvo odborného článku v domácom zborníku 5       
FiF/A-dVC-029/12  G: Vedúci riešiteľ grantu pre mladých vedeckých pracovníkov 20       
FiF/A-dVC-030/12  G: Spoluriešiteľ grantu pre mladých vedeckých pracovníkov 10       
FiF/A-dVC-031/12  G: Spoluriešiteľ medzinárodného grantu 20       
FiF/A-dVC-032/12  G: Členstvo v riešiteľskom tíme iného vedeckého projektu 10       
FiF/A-dVC-033/12  H: Členstvo v organizačnom výbore medzinárodného vedeckého podujatia 4       
FiF/A-dVC-034/12  H: Členstvo v organizačnom výbore domáceho vedeckého podujatia 2       
FiF/A-dVC-035/12  I: Prednáška na vedeckom alebo odbornom seminári v rámci pracoviska 5       
FiF/A-dVC-036/12  J: Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 1 10       
FiF/A-dVC-037/12  J: Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 10       
 Do kategórie A: patria iba publikácie ADC, ADD.
 Do kategórie B: patria iba publikácie ADE, ADF.
 Do kategórie C: patria iba publikácie BDC, BDD.
 Do kategórie D: patria iba publikácie BDE, BDF.
 Do kategórie E: patria iba publikácie AEC, AED, AFC, AFD.
 Do kategórie F: patria iba publikácie BEC, BED, BEE, BEF.
 Do kategórie G: patrí okrem grantov UK pre mladých vedeckých pracovníkov aktívne členstvo v riešiteľskom tíme grantov VEGA, KEGA, APVV, APVT a v medzinárodných grantoch.
 Do kategórie H: patrí aktívna práca v organizačných výboroch alebo štáboch domácich a medzinárodných vedeckých podujatí vyplývajúca z oficiálneho členstva v danom organizačnom útvare.
 Do kategórie I: patria prednášky uvedeného charakteru vrátane prednášok na iných odborných alebo vedeckých pracoviskách, pričom každá táto prednáška sa zaratúva ako samostatný predmet.
 Do kategórie J: patrí ukončenie vopred definovanej etapy vlastnej výskumnej práce doktoranda, max. 2 predmety.


Ďalšie aktivity

Blok - FiF - Pedagogická činnosťmin. 30 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF/A-dDA-001/12  Autorstvo učebných textov 14       
FiF/A-dDA-002/12  Autorstvo učebných pomôcok 10       
FiF/A-dDA-003/12  Spoluautorstvo učebných textov 7       
FiF/A-dDA-004/12  Spoluautorstvo učebných pomôcok 5       
FiF/A-dDA-005/12  Priama pedagogická činnosť 10       
FiF/A-dDA-007/12  Vypracovanie posudku na záverečnú bakalársku prácu 3       
FiF/A-dDA-008/12  Vedenie práce prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii 5       
FiF/A-dDA-009/12  Vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia 10       


Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - FiF - Štátna skúškamin. 50 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.Dek/A-dSZ-098/14  Dizertačná skúška 20 SS      
FiF.Dek/A-dSZ-099/14  Obhajoba dizertačnej práce 30 OB       

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov