Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2018/2019
Podprogram:
muANa - UAP - Anglický jazyk a literatúra 2.st
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
garant:
doc. PhDr. Adela Böhmerová, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - muAN - Anglický jazyk a literatúra min. 18 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-301/15  Didaktika anglického jazyka 1   4 4S    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-201/15  Americká literatúra 20. a 21. storočia   3 2S    J. Pecina
FiF.KAA/A-muAN-302/15  Didaktika anglického jazyka 2   4 4S  FiF.KAA/A-muAN-301/15   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-101/15  Kontrastívny rozbor angličtiny a slovenčiny   4 4S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-303/15  Tvorba učebných plánov a učebných materiálov   3 2S    J. Miškovičová

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - muAN-A - Povinne voliteľné predmety / Jazyk a lingvistika (AN) min. 3 kredity
 Študenti musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18 kreditov, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)).
 Z bloku Jazyk a lingvistika (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-106/15  Sociolingvistika   3 2S    B. Borošová
FiF.KAA/A-muAN-103/15  Neologizácia anglickej lexiky   3 2S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-112/15  Dejiny anglického jazyka   3 2PS  1, 2    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-110/15  Angličtina na špecifické účely   3 2S  1, 2    I. Poláček
FiF.KAA/A-buAN-409/18  Základy tlmočenia pre učiteľov   3 2S  1, 2    F. Pál
FiF.KAA/A-buAN-109/18  Základy prekladu z angličtiny pre učiteľov   3 2S  1, 2    I. Poláček
FiF.KAA/A-muAN-107/15  Lingvokultúrne aspekty diskurzu   3 2S  1, 2    J. Lonek
FiF.KAA/A-mpAN-400/18  Jazyk a prezentačné zručnosti   3 2S  1, 2    I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-113/16  Sémantika 3 2PS    D. Lančarič
FiF.KAA/A-mpAN-306/17  Odborná terminológia 3 2S  1, 2    I. Poláček


Blok - muAN-B - Povinne voliteľné predmety / Didaktika (AN) min. 3 kredity
 Študenti musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18 kreditov, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)).
 Z bloku Didaktika (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-305/15  Metodické prístupy k výučbe ústneho jazykového prejavu   3 2S  1, 2    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-304/15  Metodické prístupy k výučbe gramatiky a slovnej zásoby   3 2S  1, 2    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-306/15  Metodické prístupy k výučbe písomného prejavu 3 2S  1, 2  FiF.KAA/A-muAN-301/15   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-307/15  Inovatívne výučby a e-learning vo výučbe angličtiny 3 2S  1, 2  FiF.KAA/A-muAN-301/15   E. Tandlichová
FiF.KAA/A-buAN-220/17  Globálne problémy vo vzdelávaní 3 2PS  1, 2    I. Lacko, I. Lacko


Blok - muAN-C - Povinne voliteľné predmety / Literatúra a kultúra (AN) min. 3 kredity
 Študenti musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18 kreditov, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)).
 Z bloku Literatúra a kultúra (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-204/15  Experiment v románe   3 2S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-muAN-212/15  Ženy a ich postavenie v spoločnosti v 18. a 19. storočí   3 2S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-muAN-066/12  Mimoškolská odborná činnosť 1   3 2I  1, 2    I. Lacko, J. Lonek, L. Podlucká
FiF.KAA/A-muAN-067/12  Mimoškolská odborná činnosť 2   3 2I  1, 2    L. Podlucká, I. Lacko, J. Lonek
FiF.KAA/A-muAN-213/15  Filmové adaptácie literárnych diel   3 2S  1, 2    K. Brziaková
FiF.KAA/A-muAN-206/15  Americké divadlo a spoločnosť   3 2S  1, 2    I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-431/18  Americký Juh   3 2S  1, 2    J. Pecina
FiF.KAA/A-muAN-215/15  Umelecká kultúra Austrálie a Nového Zélandu 3 2S  1, 2    J. Barrer
FiF.KAA/A-muAN-207/15  Súčasná literatúra a kultúra pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky 3 2S  1, 2    L. Grauzľová
FiF.KAA/A-muAN-214/15  Osobnosti, udalosti a systém Veľkej Británie 3 2S  1, 2    J. Lonek
FiF.KAA/A-muAN-208/15  Černošské literatúry a kultúry Kanady 3 2S  1, 2    L. Grauzľová
FiF.KAA/A-buAN-215/17  Harlemská renesancia 3 2S  1, 2    J. Van Dover

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - muAN-S - Anglický jazyk a literatúra min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-401/15  Didaktika anglického jazyka   3   SS       
FiF.KAA/A-muAN-402/15  Anglická filológia   3   SS       

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov