Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2018/2019
Podprogram:
buANa - UAP - Anglický jazyk a literatúra 1.st
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
garant:
doc. PhDr. Adela Böhmerová, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - buAN-P - Anglický jazyk a literatúra UAP-1 min. 45 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-01/18  Úvod do štúdia anglického jazyka   3 1P + 1S    A. Böhmerová, L. Podlucká
FiF.KAA/A-buAN-201/15  Dejiny a reálie Veľkej Británie   3 3S    K. Brziaková, J. Lonek
FiF.KAA/A-buAN-202/18  Úvod do štúdia literatúry   3 2S    I. Lacko
FiF.KAA/A-buAN-02/15  Fonetika a fonológia   4 4S    J. Miškovičová, B. Borošová
FiF.KAA/A-buAN-203/15  Dejiny a reálie USA   3 3S    J. Pecina
FiF.KAA/A-buAN-204/18  Britská literatúra 1   5 3S  FiF.KAA/A-buAN-202/15   M. Gazdík
FiF.KAA/A-buAN-104/15  Lexikológia a lexikografia   5 1P + 3S    D. Lančarič, D. Lančarič, A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-205/18  Britská literatúra 2   5 3S  FiF.KAA/A-buAN-202/15   M. Gazdík
FiF.KAA/A-buAN-03/15  Morfológia a syntax   5 1P + 3S    D. Lančarič, D. Lančarič
FiF.KAA/A-buAN-206/18  Americká literatúra do konca 19. storočia   5 3S  FiF.KAA/A-buAN-202/15   I. Lacko
FiF.KAA/A-buAN-301/15  Úvod do didaktiky anglického jazyka   4 3S    J. Miškovičová

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - buAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Literatúra a kultúra (AN) min. 6 kreditov
 Študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musí získať minimálne 15 kreditov z povinne voliteľných predmetov. Z bloku Literatúra a kultúra (AN) musí študent získať minimálne 6 kreditov.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 2 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-213/15  Úvod do kanadskej literatúry   3 2S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-430/18  Dejiny komiksu v USA   3 2S    J. Pecina
FiF.KAA/A-buAN-210/17  Reálie Austrálie a Nového Zélandu   3 2S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-210/15  Reálie Austrálie a Nového Zélandu   3 2S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-218/15  Populárna kultúra anglofónnych oblastí   3 2S  2, 3    I. Lacko
FiF.KAA/A-buAN-212/15  Anglický regionálny román   3 2S    M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-065/11  Mimoškolská odborná činnosť 1   3 2I      I. Lacko, J. Lonek, L. Podlucká
FiF.KAA/A-bpAN-066/11  Mimoškolská odborná činnosť 2   3 2I      L. Podlucká, I. Lacko, J. Lonek
FiF.KAA/A-buAN-209/15  Reálie Kanady 3 2S  2, 3    L. Grauzľová
FiF.KAA/A-buAN-214/15  Kanadská poviedka 20. storočia 3 2S  2, 3    M. Gazdík
FiF.KAA/A-buAN-219/15  Kanadské dejiny a spoločnosť 4 2S    L. Grauzľová
FiF.KAA/A-buAN-211/15  Anglický román 18. storočia 3 2S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-217/15  Britská románová tvorba 20. a 21. storočia 3 2S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-bpAN-215/15  Anglická literatúra pre deti a mládež 3 2S  2, 3    K. Koreňová
FiF.KAA/A-buAN-220/17  Globálne problémy vo vzdelávaní 3 2PS  1, 2, 3    I. Lacko, I. Lacko


Blok - buAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Jazyk a lingvistika (AN) min. 6 kreditov
 Študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musí získať minimálne 15 kreditov z povinne voliteľných predmetov. Z bloku Jazyk a lingvistika (AN) musí študent získať minimálne 6 kreditov.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 2 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-05/15  Jazykové semináre   3 2S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-116/15  Britská angličtina   3 2S  FiF.KAA/A-buAN-02/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-102/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-004/00 alebo FiF.KAA/A-buAN-004/00   B. Borošová
FiF.KAA/A-buAN-113/15  Frazeológia   3 2S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-112/15  Dejiny anglického jazyka   3 2PS    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-120/17  Lexikálno-gramatická analýza písaného textu   3 2S    D. Lančarič
FiF.KAA/A-muAN-110/15  Angličtina na špecifické účely   3 2S    I. Poláček
FiF.KAA/A-buAN-109/18  Základy prekladu z angličtiny pre učiteľov   3 2S  2, 3    I. Poláček
FiF.KAA/A-buAN-409/18  Základy tlmočenia pre učiteľov   3 2S    F. Pál
FiF.KAA/A-buAN-115/15  Americká angličtina 3 2S  FiF.KAA/A-buAN-02/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-102/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-004/00 alebo FiF.KAA/A-buAN-004/00   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-030/11  Efektívna komunikácia 3 2C    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-110/15  Tvorivé písanie 3 2S  2, 3    I. Lacko
FiF.KAA/A-buAN-107/15  Akademické písanie 3 2S    L. Grauzľová, M. Kolenič
FiF.KAA/A-bpAN-118/15  Analýza a tvorba textov s ohľadom na čitateľa 3 2S    Z. Šrámková
FiF.KAA/A-bpAN-117/15  Právnická angličtina 3 2S    M. Bázlik
FiF.KAA/A-buAN-117/15  Úvod do angličtiny na akademické účely 2 2S    I. Lacko
FiF.KAA/A-buAN-119/16  Lingvistická analýza písaného textu 3 2S    D. Lančarič
FiF.KAA/A-buAN-108/15  Konverzačná situačná angličtina 3 2S    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-mpAN-306/17  Odborná terminológia 3 2S    I. Poláček

 
Výberové predmety

Blok - buAN-V-old - Predmety z predchádzajúcej akreditácie
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-008/00  Dejiny a reálie anglofónnych oblastí 2   3 1P + 1S  FiF.KAA/A-buAN-007/00   J. Lonek, J. Lonek, K. Brziaková, K. Brziaková

 

Štátne skúšky


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov