Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2018/2019
Podprogram:
bpANa - PT - Anglický jazyk a kultúra 1.st
Študijný odbor:
2.1.35. - prekladateľstvo a tlmočníctvo
garant:
doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - bpAN-P1 - Anglický jazyk a kultúra OPT-1 min. 51 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-bpAN-101/15  Úvod do štúdia anglického jazyka   3 1P + 1S    A. Böhmerová, L. Podlucká
FiF.KAA/A-bpAN-102/15  Fonetika a fonológia   4 4S    B. Borošová, J. Miškovičová
FiF.KAA/A-bpAN-301/15  Úvod do prekladateľského procesu 1   2 2S    M. Kabát
FiF.KAA/A-bpAN-201/18  Teória a dejiny britskej literatúry 1   4 3S    K. Brziaková, M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-202/15  Dejiny a reálie Veľkej Británie 1   2 2S    K. Brziaková, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-302/15  Úvod do prekladateľského procesu 2   2 2S  FiF.KAA/A-bpAN-301/15   M. Kabát
FiF.KAA/A-bpAN-103/15  Morfológia a syntax 1   3 1P + 2S    J. Lonek, D. Lančarič, J. Lonek, D. Lančarič
FiF.KAA/A-bpAN-203/18  Teória a dejiny britskej literatúry 2   4 3S    K. Brziaková, M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-204/15  Dejiny a reálie Veľkej Británie 2   3 2S  FiF.KAA/A-bpAN-202/15   K. Brziaková, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-303/15  Preklad z anglického jazyka   2 2S  FiF.KAA/A-bpAN-301/15 a FiF.KAA/A-bpAN-302/15   M. Kabát
FiF.KAA/A-bpAN-104/15  Morfológia a syntax 2   3 1P + 2S  FiF.KAA/A-bpAN-103/15   J. Lonek, J. Lonek, D. Lančarič, D. Lančarič
FiF.KAA/A-bpAN-304/15  Tlmočnícky proseminár z angličtiny   2 2S    F. Pál, L. Podlucká
FiF.KAA/A-bpAN-305/15  Úvod do umeleckého prekladu   2 2S  FiF.KAA/A-bpAN-301/15 a FiF.KAA/A-bpAN-302/15   M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-105/15  Lexikológia a lexikografia   3 1P + 2S    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-bpAN-205/15  Dejiny a reálie USA do konca 19. storočia   2 2S    J. Pecina
FiF.KAA/A-bpAN-206/18  Americká literatúra do konca 19. storočia   4 3S    I. Lacko, J. Pecina
FiF.KAA/A-bpAN-306/15  Konzekutívne tlmočenie z angličtiny   2 2S    F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-307/15  Konzekutívne tlmočenie do angličtiny   2 2S  FiF.KAA/A-bpAN-306/15   F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-308/15  Preklad do anglického jazyka   2 2S    J. Barrer

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - bpAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Jazyk a lingvistika (AN) min. 3 kredity
 Z bloku Jazyk a lingvistika (AN) musí študent za obdobie štúdia získať minimálne 3 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-05/15  Jazykové semináre   3 2S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-116/15  Britská angličtina   3 2S  FiF.KAA/A-buAN-02/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-102/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-004/00 alebo FiF.KAA/A-buAN-004/00   B. Borošová
FiF.KAA/A-buAN-113/15  Frazeológia   3 2S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-112/15  Dejiny anglického jazyka   3 2PS    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-120/17  Lexikálno-gramatická analýza písaného textu   3 2S    D. Lančarič
FiF.KAA/A-muAN-110/15  Angličtina na špecifické účely   3 2S    I. Poláček
FiF.KAA/A-buAN-107/15  Akademické písanie 3 2S    L. Grauzľová, M. Kolenič
FiF.KAA/A-buAN-110/15  Tvorivé písanie 3 2S    I. Lacko
FiF.KAA/A-buAN-030/11  Efektívna komunikácia 3 2C  2, 3    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-115/15  Americká angličtina 3 2S  FiF.KAA/A-buAN-02/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-102/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-004/00 alebo FiF.KAA/A-buAN-004/00   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-bpAN-117/15  Právnická angličtina 3 2S    M. Bázlik
FiF.KAA/A-bpAN-069/12  Základy didaktiky angličtiny pre nepedagógov 1 3 2PS    E. Tandlichová
FiF.KAA/A-bpAN-118/15  Analýza a tvorba textov s ohľadom na čitateľa 3 2S    Z. Šrámková
FiF.KAA/A-mpAN-306/17  Odborná terminológia 3 2S    I. Poláček
FiF.KAA/A-buAN-117/15  Úvod do angličtiny na akademické účely 2 2S    I. Lacko
FiF.KAA/A-bpAN-078/13  Základy didaktiky angličtiny pre nepedagógov 2 3 2PS    E. Tandlichová
FiF.KAA/A-buAN-108/15  Konverzačná situačná angličtina 3 2S    J. Miškovičová


Blok - bpAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Preklad a tlmočenie (AN) min. 3 kredity
 Z bloku Preklad a tlmočenie (AN) musí študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, za obdobie štúdia získať minimálne 3 kredity.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 12 kreditov.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-bpAN-311/15  Prekladový seminár 1   3 2S    M. Kabát
FiF.KAA/A-bpAN-314/15  Prekladový seminár 2   3 2S    M. Kabát
FiF.KAA/A-bpAN-320/15  Translatologický seminár 1   3 2S    M. Kabát
FiF.KAA/A-bpAN-321/15  Translatologický seminár 2   3 2S    M. Kabát
FiF.KAA/A-bpAN-313/15  Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia 2   3 2S  FiF.KAA/A-bpAN-306/15   F. Pál
FiF.KAA/A-bpAN-312/15  Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia 1 3 2S  FiF.KAA/A-bpAN-304/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-011/00   F. Pál
FiF.KAA/A-bpAN-315/15  Redakčná prax 3 2S  FiF.KAA/A-bpAN-301/15 a FiF.KAA/A-bpAN-302/15   L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-028/14  Preklad do angličtiny 3 2S    J. Barrer


Blok - bpAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Literatúra a kultúra (AN) min. 3 kredity
 Z bloku Literatúra a kultúra (AN) musí študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, za obdobie štúdia získať minimálne 3 kredity.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 12 kreditov.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-213/15  Úvod do kanadskej literatúry   3 2S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-430/18  Dejiny komiksu v USA   3 2S    J. Pecina
FiF.KAA/A-buAN-210/17  Reálie Austrálie a Nového Zélandu   3 2S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-210/15  Reálie Austrálie a Nového Zélandu   3 2S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-218/15  Populárna kultúra anglofónnych oblastí   3 2S    I. Lacko
FiF.KAA/A-buAN-212/15  Anglický regionálny román   3 2S    M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-065/11  Mimoškolská odborná činnosť 1   3 2I      I. Lacko, J. Lonek, L. Podlucká
FiF.KAA/A-bpAN-066/11  Mimoškolská odborná činnosť 2   3 2I      L. Podlucká, I. Lacko, J. Lonek
FiF.KAA/A-buAN-209/15  Reálie Kanady 3 2S  2, 3    L. Grauzľová
FiF.KAA/A-buAN-214/15  Kanadská poviedka 20. storočia 3 2S      M. Gazdík
FiF.KAA/A-buAN-219/15  Kanadské dejiny a spoločnosť 4 2S    L. Grauzľová
FiF.KAA/A-buAN-211/15  Anglický román 18. storočia 3 2S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-217/15  Britská románová tvorba 20. a 21. storočia 3 2S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-bpAN-215/15  Anglická literatúra pre deti a mládež 3 2S    K. Koreňová
FiF.KAA/A-buAN-215/17  Harlemská renesancia 3 2S    J. Van Dover

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - bpAN-SSD - Štátna skúška - dobiehajúci
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-bpAN-991/09  Anglický jazyk a kultúra       SS       

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov