Academic Senate

The Academic Senate is the supreme self-governing academic body of the Faculty of Arts. Members of the Academic Senate are elected by staff members and students of the faculty. The Academic Senate consists of two chambers: staff members’ chamber and students’ chamber.

The Academic Senate provides a forum for collegial discussion and decisions in relation to academic programs and policies.

Chairman of the Academic Senate: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Chairman of the Staff Members’ Chamber: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Chairman of the Students’ Chamber: Viktor Svetský, M.A.

Staff Members’ Chamber – list of members

Mgr. Martin Bača, PhD.Katedra archeológie
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Eva Benková, PhD.Katedra slovenských dejín
Mgr. Irina Dulebová, PhD.Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Mgr. Ildikó Hizsnyaiová, PhD.Katedra maďarského jazyka a literatúry
Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.Katedra politológie
Mgr. Peter Kubínyi, PhD.Katedra žurnalistiky
PhDr. Vladimír Marko, PhD.Katedra logiky a metodológie vied
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.Katedra slovenského jazyka
Mgr. Lukáš Rybár, PhD.   Katedra všeobecných dejín
PhDr. Ladislav Sabela, CSc.Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Petra Soláriková, PhD.Katedra psychológie
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Mgr. Pavol Štubňa, PhD.Katedra romanistiky
Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.    Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Silvia Vertanová, PhD.Katedra romanistiky

Students’ Chamber – list of members

Mgr. Viktor Svetský

Max Steuer, M.A.

Martin Vetrík

Šimon Kotvas

Gabriela Križanová

Bc. Robert Mihály