Academic Senate

The Academic Senate is the supreme self-governing academic body of the Faculty of Arts. Members of the Academic Senate are elected by staff members and students of the faculty. The Academic Senate consists of two chambers: staff members’ chamber and students’ chamber.

The Academic Senate provides a forum for collegial discussion and decisions in relation to academic programs and policies.

Chairman of the Academic Senate: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Chairman of the Staff Members’ Chamber: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Chairman of the Students’ Chamber: Bc. Gabriela Križanová

Staff Members’ Chamber – list of members

Mgr. Pavol Baboš, PhD. Katedra politológie
Mgr. Martin Bača, PhD. Katedra archeológie
Mgr. Eva Benková, PhD. Katedra slovenských dejín
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. Katedra klasickej a semitskej filológie
Mgr. Irina Dulebová, PhD. Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Mgr. Ildikó Hizsnyaiová, PhD. Katedra maďarského jazyka a literatúry
Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. Katedra politológie
Mgr. Peter Kubínyi, PhD. Katedra žurnalistiky
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. Katedra sociológie
PhDr. Vladimír Marko, PhD. Katedra logiky a metodológie vied
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. Katedra slovenského jazyka
Mgr. Lukáš Rybár, PhD.   Katedra všeobecných dejín
PhDr. Ladislav Sabela, CSc. Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Petra Soláriková, PhD. Katedra psychológie
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD. Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Mgr. Pavol Štubňa, PhD. Katedra romanistiky
Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.    Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Silvia Vertanová, PhD. Katedra romanistiky

Students’ Chamber – list of members

Bc. Gabriela Križanová (Chair)

Mgr. Slavomíra Krištofová (First Vice Chair)

<output>Mgr. Ľuboš Dudík </output>

Martin Vetrík (Second Vice Chair) 

Lukáš Füle

Mgr. Hana Košťaliková

Šimon Kotvas

Bc. Robert Mihály

Mgr. Veronika Prachárová

Max Steuer, M.A.

Mgr. Viktor Svetský