[Translate to English:] Komplexná akreditácia Filozofickej fakulty UK


16. 09. 2015 09.52 hod.

[Translate to English:] Proces komplexnej akreditácie 22 verejných vysokých škôl sa začal v júni 2014 a koncom augusta tohto roku Akreditačná komisia prezentovala jeho výsledky. Univerzita Komenského v Bratislave obstála v hodnotení najlepšie spolu s ďalšími troma inými univerzitami. Podrobné hodnotenie pedagogického procesu, vedeckej činnosti (publikačná a grantová činnosť) ako i celkovej infraštruktúry (učebné priestory, knižnice, počítačové vybavenie) jednotlivých vzdelávacích inštitúcií poskytlo spätnú väzbu aj pre Filozofická fakultu.

Naša fakulta požiadala o priznanie práv pre vyše 130 študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Toto množstvo programov (najväčšie na fakultách Univerzity Komenského a zároveň iste aj jedno z najvyšších medzi všetkými fakultami slovenských vysokých škôl) odráža pestrosť a šírku ponuky študijných programov Filozofickej fakulty UK, ktorá je v slovenských pomeroch unikátna. Túto pestrosť pokladám za jednu  zo silných stránok fakulty, na ktorej treba aj naďalej stavať. Akreditačná komisia posúdila naše žiadosti a v prípade troch programov navrhla neprideliť našej fakulte práva na ich realizáciu. Konkrétne ide o magisterské študijné programy dejiny umenia a andragogika a doktorandský študijný program pedagogika Aj v prípade týchto študijných programov však platí, že v najbližšom akademickom roku 2015/2016 sa pre súčasných a novoprijatých študentov nič nezmení a naďalej môžu v súlade so zákonom pokračovať vo svojom štúdiu. Počas tohto akademického roka budeme spolu s vedením príslušných katedier hľadať také riešenie, ktoré v čo najväčšej možnej miere zohľadní aj záujmy študentov.

Súčasťou hodnotenia výkonu Filozofickej fakulty UK zo strany Akreditačnej komisie bolo aj posúdenie vedeckého výkonu podľa jednotlivých oblastí výskumu. Aj tieto výsledky možno hodnotiť pozitívne: v oblasti výskumu historické vedy a etnológia (kam patria také disciplíny ako archeológia, história, etnológia, archívnictvo a pomocné vedy historické, muzeológia) sme dosiahli hodnotenie A, čo predstavuje výrazné zlepšenie oproti výsledkom poslednej komplexnej akreditácie (2009), keď sme dosiahli hodnotenie B. V oblasti výskumu spoločenské a behaviorálne vedy (psychológia, sociológia, politológia, kulturológia) sme dosiahli rovnaké hodnotenia A- ako pred šiestimi rokmi. V oblasti výskumu pedagogické vedy (pedagogika, andragogika) sme, žiaľ, hodnotenie B z roku 2009 neobhájili a zhoršilo sa na hodnotenie B-. Väčšina študijných odborov našej fakulty patrí do oblasti výskumu humanitné vedy, kde sme dostali hodnotenie A-, čo takisto predstavuje zlepšenie, keďže roku 2009 fakulta dosiahla hodnotenie B+. Tieto hodnotenia jasne dokumentujú, že naša fakulta patrí medzi vedecky výkonné fakulty a jej zamestnanci predstavujú vo svojich vedných odboroch slovenskú špičku.

Výsledky komplexnej akreditácie pokladám za úspech našej fakulty, ktorá potvrdila, že dôraz na kvalitu v konečnom dôsledku prináša svoje výsledky, že nie je iba našou prázdnou deklaráciou, ale konštatuje to aj nestranné objektívne hodnotenie externých odborníkov. Neznamená to, pravdaže, že niet čo zlepšovať, ale výsledky komplexnej akreditácie sú jasným signálom, že ideme správnym smerom.

Tieto výsledky sú v prvom rade zásluhou pedagogickej a vedeckej činnosti všetkých tvorivých zamestnancov našej fakulty, ktorým chcem aj touto cestou vyjadriť vďaku za ich podiel na rozvoji fakulty. Zároveň však ďakujem aj ostatným administratívnym a prevádzkovým zamestnancom fakulty, vytvárajúcim nevyhnutné zázemie pre vedecko-výskumnú, a najmä pedagogickú činnosť. V neposlednom rade by som sa rád poďakoval aj našim študentom, najmä tým, ktorí nás svojím zodpovedným prístupom k štúdiu motivujú k ešte lepším výkonom.

 

                                                                                                                              prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
                                                                                                                                             dekan FiF UK