Research

Research

Head of the Department: Mgr. Katarína C h m e l i n o v á, PhD.

Empolyees: 5 pedagogical, 2 scientific, 1 secretary

Specialization:

 

The Department of History of Visual Arts offers courses and does research in art history with a focus on the development of art in Central Europe. Students of the history and theory of art study programme gain general knowledge about the development of visual arts covering the diversity of its genres and types as well as historical chronology, both in a European and global context, including specific expressions of visual art in Slovakia. Knowledge on formal aspects and style changes is supplemented by a study of religious and secular iconography, general cultural history, and social and political life relevant for the character of artistic creation. Theory and methodology courses are an essential part of the curriculum, building a firm methodical foundation for specialized work and research, and reflecting the development of art from the point of view of human thinking, perception and communication.

 

Research projects at the department are focused mostly on basic research in architecture, painting, sculpture and artistic crafts in Slovakia in individual historical periods, as well as on interpretations of the examined material in a broader central European context.

 

Grants:

2013 - 2015

VEGA grant no. 1/0397/13 – Title: Interaction between art and culture in Italy and Slovakia during the 19th century - „Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí.“. Duration: 2013 – 2015. Main researcher: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; Deputy: Mgr. Katarína Beňová, PhD., Team members: PhDr., Štefan Oriško, CSc.; Mgr. Viera Bartková, PhD., Mgr. Eva Kotlároková-Specogna

2013

MK SR grant MK-7026/2013/1.3 – Title: Katarína Beňová – Katarína Chmelinová: Franciscan Monuments in Slovakia during the 19th century and Konrad Švestka - „Pamiatky františkánov z 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka.“, 2013; Institution: Matica slovenská. Research team: Mgr. Katarína Beňová, PhD., Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

2008 - 2010

VEGA grant no. 1/0316/08 – Title: Europe and Us - Us and Europe. Inclusions of European Art in Slovakia during the 19th century. „Európa a my – my a Európa. Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku“. Duration: 2008 - 2010. Main researcher: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; Deputy: PhDr. Marta Herucová, SAV; Team members: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK Bratislava; Mgr. Zuzana Labudová, exteran PhD. student, KPÚ Košice.

2007 - 2009

VEGA grant no. 1/4731/07 – Title: Music Motives in Fine Arts in Slovakia during the 19th century - Reality and Symbolic. „Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia.- realita a symbolika...“ Duration: 2007 – 2009, Main researcher: PhDr., Jana Bartová, PhD., Team members: Mgr. Katarína Chmelinová, PhD., PhDr., Štefan Oriško, CSc.; See: www.musicon.sk/index.php

2005 - 2007

VEGA grant no. 1/2247/05 – Title: Personalities and Connections in Fine Arts in Slovakia during the 19th Century. „Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku“. Duration: 2005-2007. Main researcher: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., SAV; Deputy: PhDr. Marta Herucová, SAV; Team members: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK; Mgr. Zuzana Labudová, external PhD. student, KPÚ Košice.

APVT grant no. 51-017504 –Title: Electronical Database of Visual Culture in Slovakia. „Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku“. Duration: 2005-2007. Main researcher: Ústav dejín umenia SAV – Mgr. Barbara Balážová, PhD.; Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.; Team members: Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK – Mgr. Katarína Beňová, Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

2005

VEGA grant. no. 1/2241/05 – Title: Chateaus and Mannor Houses in Slovakia. „Kaštiele a kúrie na Slovensku“. Main researcher: PhDr. Mária Smoláková, CSc.; Team member: PhDr. Štefan Oriško, CSc.

2004

International project – Title: European Heritage and Culture Identities. Art Novueau in Europe. „Európske dedičstvo a kultúrne identity / Secesia v Európe: Paríž a Francúzsko, Bukurešť a Rumunsko, Krakow a Poľsko, Bratislava a Slovensko“. Main coordinator: ARVHA Paris, projekt v rámci EU programu Culture 2000, č. 2004-1346-001/001 CLT CA 12 – for Slovak part: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

International project – Title: Civilization and Fine Arts in Moravia during the Baroque Period. „Civilizace a umění na Moravě v době baroka“. Main researcher: Prof. J. Kroupa, Seminář dějin umění MU Brno; for Slovak part: Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

 

Awards:

2000 – Herder prize (Vienna university): J. Bakoš

2006 – Award of Prof. Martin Kusý - Cena profesora Martina Kusého (Associations of Slovak Architects): D. Bořutová

 

 

Selection of published monographs and research articles

Selection of published monographs and research articles:

Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. Ed. Dana BOŘUTOVÁ – Štefan ORIŠKO. Bratislava 2000, 221 s.

Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. Ed. Štefan ORIŠKO. Bratislava 2004, 204 s.

Pocta Karolovi Kahounovi. Súvislosti slovenského umenia. Jubilejný zborník 3. Ed. Štefan ORIŠKO. Bratislava 2006, 231 s.

Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. K problematike výskumu dejín umenia 19. storočia. Ed. Dana BOŘUTOVÁ – Katarína BEŇOVÁ. Bratislava 2007, 381 s.

Mníchovská akadémia a Slovensko. Ed. Dana BOŘUTOVÁ – Katarína BEŇOVÁ. Bratislava 2010, 104 s.

BAKOŠ, Ján: Intelektuál a pamiatka. Kalligram, Bratislava 2004, 267 s.

BAKOŠ, Ján: Alois Riegl – otec umeleckohistorického nacionalizmu? In: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana. Ed. Jan Royt, Michaela Ottová a Aleš Mundra. Praha 2005.

BAKOŠ, Ján: Art History and Aesthetics in East Central Europe. In: Art History versus Aesthetics. Ed. James Elkins. Routledge, New York – London 2006, pp. 144-145.

BOŘUTOVÁ, Dana: Resonance and Acceptance of the Arts and Crafts Ideas in Slovakia / Explication on the Work of Dušan Jurkovič. In: Centropa (A Journal of Central European Architecture and Related Arts). Vol. 4, No. 3, September 2004 (New York), pp. 231-242.

BOŘUTOVÁ, Dana: 1900: architektúra na Slovensku. In: Autour de l´Art Nouveau en Europe / Súvislosti Art Nouveau v Európe. Ed. Catherine Guyot. Paris 2005, s. 106-113, resp. 114-135.

BOŘUTOVÁ, Dana: István Medgyaszay: Two Small Churches by a Great Architect. In: Centropa (A Journal of Central European Architecture and Related Arts). Vol. 6, Nr. 1, January 2006 (New York), pp. 57-66.

CHMELINOVÁ, Katarína: Spišská boltcová rezba 17. storočia a podmienky jej vývoja. In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča 2003, s. 221-235.

CHMELINOVÁ, Katarína: K. Kollmitz a Levoča v 17. storočí. Na okraj dožívajúceho mýtu v slovenskej umenovede. In: Galéria 2003. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. SNG, Bratislava 2004.

CHMELINOVÁ, Katarína: Miesto zázrakov. Premeny barokového oltára. SNG, Bratislava 2005.

KUSÁ, Alexandra: Sorela – pamiatka alebo problém? Explicitný príklad Mladá Garda. In: Poválečná totalitní architektura a otázky její památkové ochrany. Zborník. Ostrava 2002. s.45-49.

KUSÁ, Alexandra: Význam architektonických súťaží pre formovanie sorely. In: Galéria 2002. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. SNG, Bratislava 2003. s. 87-97.

KUSÁ, Alexandra: Umenie päťdesiatych rokov a nová Slovenská národná galéria. In: Miscellanea Doctorandica. Ed. Pavel Klapil. Olomouc 2004, s. 82-87.

ORIŠKO, Štefan: K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši. (Jednopriestorový kamenný dom). In: Archaeologia Historica 29. Brno 2004, s. 267-281.

ORIŠKO, Štefan: Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc. In: Archaeologia Historica 30. Brno 2005, s. 507-516.

ORIŠKO, Štefan: Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch. In: Archaeologia Historica 31. Brno 2006, s. 333-344.

SMOLÁKOVÁ, Mária: Stredoveké nástenné maľby Zvolenského hradu. In: Archaeologia historica 27. Brno 2002, s. 289-306.

SMOLÁKOVÁ, Mária: K problematike tzv. zelených izieb neskorého stredoveku. In: Archaeologia historica 28. Brno 2003.

SMOLÁKOVÁ, Mária: K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umení na Slovensku. Nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach. In: Archaeologia historica 31. Brno 2006, s. 433-442.

Bibliography of the Department of Art History (from 1989 onwards)

Bibliography of the Department of Art History (from 1989 onwards)


2014

 

ADE

Chmelinová, K.:  On the Consequences of war by Peter Paul Rubens. In: Quart, č. 1, 31, 2014, s. 25-38.

 

ADF

Buday, P.: Prvá svetová vojna na stránkach dobovej odbornej tlače. In: Monumentum revue, 3, 2014, č. 1, s. 37 – 40.

 

AED

 

Beňová, K.: Bratislavský maliar a rodák František Balassa - medzi Bratislavou a Viedňou. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. XXVI. Zostavila Elena Kurincová. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2014, s. 65-80.

 

Buday, P.: Obnovy historickej architektúry v Bratislave a budapeštianska Krajinská komisia pre pamiatky (1891 -1914). Obnovy sakrálnych stavieb. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. XXVI. Zostavila Elena Kurincová. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2014, s. 81 – 107.

 

2013

 

AAB

Buday, P.: Stavebné dejiny kalvínskeho kostola v Bratislave. Bratislava: Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi 2013

 

ABB

 

Beňová, K.: Ars sacra : sakrálne maliarstvo 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka. In: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka, Martin : Matica slovenská, 2013, s. 8-37.

 

Beňová, K. -  Chmelinová,  K.:  Diela Konráda Švestku v sakrálnych objektoch a zbierkach. In: Katarína Beňová - Katarína Chmelinová: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. - Martin : Matica slovenská, 2013, s. 64 - 183

 

Chmelinová, K. : Umelec v reholi Konrád Švestka.  In: Katarína Beňová - Katarína Chmelinová: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. - Martin : Matica slovenská, 2013, s. 38-63

 

ADE

Bořutová, D.: Slovak architecture on the path of emancipation. In: Herito, č. 9, 2013, s. 94-111.

 

ADF

Buday, P. : Premeny Pezinského hradu vo svetle prameňov. In: Historika. Malokarpatský historický občasník, 1, 2013, č. 2, s. 22 – 27.

 

Buday, P. : Obnova „Pribinovho kostola“ na Nitrianskom hrade v rokoch 1931 až 1933. In: Monumentum revue, 2, č. 1, 2013, s. 2 - 6.

 

ADM

Buday, P. - Pohaničová, J.: Adalékok egy alapító életművének ismeretéhez. AdatokHarminc M. Mihály budapesti építészeti irodájának tevékenységéről (1897–1916) In: Építés – Építészet-tudomány, 41, marec 2013, č. 1-2, s. 115 – 144.

 

AED

 

Beňová, K.: Cyril a Metod vo výtvarnom umení 19. storočia na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca 42, Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 39-58.

 

Baroková, D. – Buday, P.: K stavebnému vývinu Kostola sv. Mikuláša v Podhradí. In: Bratislava. Zborník Mestského múzea. Zväzok XXV. 2013. Zostavili Peter Hyross, Elena Kurincová, s. 139 – 156.

 

AFC

Oriško, Š. : Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Archaeologia historica 38, 2013, č. 2, s. 369 – 377.

 

AFH

Buday, P. – Pohaničová, J.: Michal Milan Harminc – builder and architect of the Central European region: specifics of the personally-focused historiography of architecture. In: Current issues of Central and Eastern European architectural historiography. Bratislava: STU, 2013, s. 12.

 

2012

 

ADE

Oriško, Š. : K problému kaplnky Zvolenského zámku. In: Archaeologia historica 37, 2012, č. 2, s. 595 – 605.

 

ADF

Beňová, K.: Barónka Margita Czóbelová - maliarka zo Strážok. In: Pamiatky a múzeá, 61, 2012, č. 1, s. 29-32.

 

Beňová, K. – Borkowska, M.: Krst Vajka z Nitrianskej galérie. In: Pamiatky a múzeá, 61, 2012, č. 4, s. 54-56.

 

Buday, P.: Poznámky k vybraným osobnostiam bratislavskej architektúry okolo roku 1900. Franz Wimmer, Jenő Schiller, Gyula Schmidt, Jenő Soós. In: Architektúra a urbanizmus, 46, 2012, č. 1-2, s. 55 – 67.

 

AED

Beňová, K. -  Bodnárová, K.: Osobný fond Eduard Majsch (1841-1904) : nové poznatky k histórii bratislavskej rodiny Majschovcov. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. XXIV. Zostavili Peter Hyross, Elena Kurincová. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2012, s. 203-218.

 

AEE

Beňová, K.: Die visuelle Kultur ungarischer Adeliger und Pressburger Bürger im Vormärz der Maler und Radierer Ferdinand von Lütgendorff als Porträtist. In: Adelsgeschichte als Elitenforschung, München : Martin Meidenbauer, 2012, s. 179-199.

 

AEF

Beňová, K.: Ladislav Mednyánszky a Strážky. Pohľad na maliarovu ranú tvorbu s ohľadom na Ringwaldovuzbierku = Mednyánszky László és Nagyőr. Pillantás a festő korai műveire - tekintettel a Ringwald-gyűjteményre = Ladislav Mednyánszky and Strážky. A view of the artist´s early works with regard to the Ringwald collection. In: Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda = Mednyánszky dr. Ringwald Leó gyűjteményéből = Mednyánszky from the collection of  Dr. Leo Ringwald, Bratislava : SOGA, 2012, s. 22-41.

 

Beňová, K.: Starena = Bánatos öregasszony = Old woman. In: Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda = Mednyánszky dr. Ringwald Leó gyűjteményéből = Mednyánszky from the collection of  Dr. Leo Ringwald, Bratislava : SOGA, 2012, s. 104-107.

 

Beňová, K.: Po polnočnej omši = Éjféli mise után = After midnight mass. In: Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda = Mednyánszky dr. Ringwald Leó gyűjteményéből = Mednyánszky from the collection of  Dr. Leo Ringwald, Bratislava : SOGA, 2012, s. 162-169.

 

AFD

Chmelinová, K.:  Drevo v barokovom výtvarnom prejave. Spišská rezba 17. storočia. In: Tradičné remeslá pre dnešok. - Zvolen : Lesy SR, 2012, s. 220-236.

 

Oriško, Š. : Stredoveké kaplnky na slovenských hradoch: stav a možnosti výskumu. In: Monumentorum tutela 24. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2012, s. 97 – 110:

 

2011

 

ADE

Oriško, Š. : K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách. In: Archaeologia historica 36, 2011, č. 2, s. 409 – 422.

 

Smoláková, M.: K ikonografii zobrazenia Bitka dvoch mužov (hráčov). In: Archaeologia historica 36, 2011, č. 2, s. 573-581.

 

ADF

Zvarová, Z. et al.( Oriško, Š. ): Kaplnka sv. Anny v Beluši. In: Pamiatky a múzeá, 60, 2011, č. 2, s. 50 – 55.

 

AED

Beňová, K.: Ženy na plátne prvej polovice 19. storočia na príklade portrétov z bratislavských zbierok. In: Na ceste k modernej žene: z dejín rodových vzťahov na Slovensku, Bratislava : Veda, 2011, s. 79-93.

 

Beňová, K.: Ženy za maliarskym stojanom. In: Na ceste k modernej žene: z dejín rodových vzťahov na Slovensku, Bratislava : Veda, 2011, s. 611-615.

 

AEE

Beňová, K.: Idősebb Markó Károly és a Felvidék : az alkotópálya kezdetei. In: Markó Károly és köre: mítosztól a képig, Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2011, s. 9-23.

 

Beňová, K.: Joža Uprka a Slovensko. In: Joža Uprka, Praha : Národní galerie, 2011, s. 141-155.

 

Bořutová, D.: Vojenské cintoríny a pamätníky. In: Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům, Brno : Moravská galerie, 2011, s. 38-41.

 

AEF

Beňová, K.: Barónka Margita Czóbelová, život a dielo v Strážkach. In: Barónka: osudy Margity Czóbelovej (1891-1972) medzi Mednyánszkym a Robbe-Grilletom, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2011, s. 9-39.

 

Beňová, K.: Konrád Švestka - pictor, sculptor, inaurator, arcularum : profil osobnosti maliara františkánskych kostolov na základe zachovaných diel z umelcovej pozostalosti v zbierke Slovenskej národnej galérie. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave - Galéria 2011, Bratislava : SNG, 2012, s. 45-54.

 

AFD

Beňová, K.: Kolekcia portrétov prvej polovice 19. storočia v zbierke GMB. In: 50 rokov GMB, Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2011, s. 54-71.

 

Smoláková, M.: Bývalý Pálfiovský kaštieľ v Kráľovej pri Senci. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010, Trnava : Milan Uličný - BEN, 2011, s. 78-88.

 

2010

 

ABB

Chmelinová, K.: Katolícka obnova a podoby jej umeleckého mecenátu. In: Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010, s. 59-103.

 

AED

Oriško, Š. : Stredoveká nástenná výmaľba kostola v Martinčeku: problémy umelecko-historickej interpretácie a podnety interdisciplinárneho výskumu. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Bratislava: Stimul, 2010, s. 99 – 121.

 

AEE

Chmelinová, K.: Johann Feeg a spišské umenie 18. storočia. In: Almanach Muszyny 2010 : czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien. - Muszyna : [s.n.], 2010, s. 135-145.

 

Oriško, Š. : Románsky kostol v Bíni: dielenské vzťahy, stavebná plastika a dispozičná štruktúra kostola. In: Zaměřeno na středověk. Praha: Lidové noviny, 2010, s. 285 – 301.

 

AEF

Chmelinová, K.: Nebeská hudba Kaplnky Panny Márie vo Fridmane = Niebiańska muzyka w Kaplicy Matki Bożej we Frydmanie.In: Sandecko-spišské zošity, zv. 5 = Zeszyty sądecko-spiskie, t. 5. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2010, s. 49-52 / 53-55.

AFC

Oriško, Š. : K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. In: Archaeologia historica 35. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 303 – 309.

 

AFD

Bořutová, D.: Mníchovská akadémia a architekti zo Slovenska. In: Mníchovská akadémia a Slovensko, Bratislava : Stimul, 2010, s. 18-24.

 

Chmelinová, K.:  Východokresťanské pamiatky v zbierkach Slovenskej národnej galérie : niekoľko poznámok k počiatkom a osudom fondu. In: Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. - Svidník : Tlačiareň svidnícka, 2010, s. 318-328.

 

Oriško, Š. : K problematike letnerov v mendikantskej architektúre na Slovensku. In: Monumentorum tutela 22. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2010, s. 306 – 317.

 

2009

 

AAB

Bořutová, D.: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. Bratislava : Slovart, 2009

 

ABB

Oriško, Š. : Románske umenie na Slovensku – maliarstvo a sochárstvo. In: Umenie Slovenska v historických a  kultúrnych súvislostiach: stredovek. Trnava: TU, 2009, s. 56 – 115.

 

ADF

Beňová, K.: Habsburgovci v prvej polovici 19. storočia : panovnícky portrét v slovenských zbierkach. In: Ars, 42, 2009, č. 2, s. 291-309.

 

Bořutová, D.: Jurkovičova Viedeň. In: Ars, 42, 2009, č. 2, s. 239-256.

 

Hebertová, N. - Chmelinová, K.:  F.A. Maulbertsch a hlavný oltár kremnických františkánov.

In: Pamiatky a múzeá, 58, 2009, č. 2, s. 56-60.

 

Chmelinová, K. - Kalinayová-Bartová, J.: Na okraj obrazu nebeskej hudby Spiša v 18. storočí

In: Slovenská hudba, 35, 2009, č. 2-3, s. 267-282.

 

AED

Oriško, Š. : Stredoveká architektúra mendikantov v Trnave a ďalších mestách na Slovensku: poznámky k architektúre žobravých reholí. In: Trnava a počiatky stredovekých miest. Trnava: Krajský pamiatkový úrad, 2009, s. 135 – 144.

 

Smoláková, M.: Nástenná maľba. In: Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009, s. 291-295.

 

Smoláková, M.: Maľované drevené stropy. In: Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009, s. 298-301.

 

Smoláková, M.: Sgrafito. In: Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009, s. 295-297.

AEE

Chmelinová, K. -  Radoslav R.: Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho : niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave In: Orbisartium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. - Brno : MU, 2009, s. 521-537.

 

AEF

Chmelinová, K.: K interiérovému vybaveniu kostola Ducha Svätého v Levoči.In: Acta musaei Scepusiensis 2009. - Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2009, s. 77-92.

 

AFC

Oriško, Š. : Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku: niektoré problémy výskumu. In: Archaeologia historica 34. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2009, s. 733 – 744.

 

AFD

Chmelinová, K.: Umelecký mecenát strednej a nižšej šľachty v dobe baroka : Anton Körmendy a Loretánska kaplnka v Kremnici. In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku, časť II. : duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 165-174 (+10 obr.).

 

Oriško, Š. : Poznámky k stredovekej nástennej maľbe vo farskom Kostole sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. Trnava: BEN, 2009, s. 114 – 121.

 

2008

 

AFC

Chmelinová, K. Niekoľko otázok k jednému bozku sv. Jozefa. In: Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści. Wroclaw : Wyd. Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008, s. 277-293.

 

AFD

Chmelinová, K.:  Schmidt kvázi Schmidt v zbierkach Slovenskej národnej galérie Bratislava. In: Zborník príspevkov zo seminára o reštaurovaní a tvorbe rakúskeho maliara Antona Schmidta. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2008, 3, s.  41-47 (+ 9 s. príl.)

 

Chmelinová, K.: Kaplnka sv. Františka v kláštornom kostole v Nižnej Šebastovej. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Trnava : BEN, 2008, s. 81-89.

 

Oriško, Š. : K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku. In: Archaeologia historica 33. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, s. 267 – 280.

 

Oriško, Š. : K dispozičnému typu stredovekého kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických súvislostiach 2007. Turčianske Teplice: BEN, 2008, s. 9 – 21.

 

Smoláková, M.: Kostol v Holiciach - neznáme ranogotické nástenné maľby. In: Archaeologia historica 33, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, s. 281-296.

 

2007

 

ADF

Bakoš, J.: Walter Benjamin a hĺbka historicity (Benjamin a Viedenská škola dejín umenia) In: Slovak review, 16, 2007, č. 1, s. 27 – 36.

 

Chmelinová, K.:  Gotizujúce formy v ranobarokovej rezbe. In: Pamiatky a múzeá, 56, 2007, č. 1 s. 19-23.

 

AEF

Chmelinová, K.: Nové poznatky k tvorbe Dionýza Reissmaiera. In: Acta musaei Scepusiensis 2007. - Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2007, s. 151-170.

 

AFA

Bořutová, D.: Stereotypes and national(-istic) symbols in the architecture of the 19th and 20th century. In: Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung, Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007, s. 149-166.

 

AFD

Beňová, K.: Tri hlavné osobnosti portrétneho maliarstva v Bratislave v rokoch 1815-1848 : Ferdinand von Lütgendorff, Jakub Marastoni a Friedrich Lieder. In: Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku, Bratislava : Stimul, 2007, s. 89-123.

 

Beňová, K.: Friedrich Lieder a jeho pôsobenie v Trnave v rokoch 1829-1840. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007, Trnava : BEN, 2008, s. 104-110.

 

Bořutová, D.: Vplyvy hnutia Arts & Crafts - explikácia na príklade diel Blažeja Bullu a Dušana Jurkoviča. In: Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku, Bratislava : Stimul, 2007, s. 67-88.

 

Bořutová, D.: K problémom interpretácie umenia 19. storočia na Slovensku. In: Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku, Bratislava : Stimul, 2007, s. 9-22.

 

Chmelinová, K.:  Beitrag zur Geschichte einer Künstlerfamilie im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa : der Bildhauer Joseph Leonard Weber und Trnava. In: Generationen, Interpretationen, Konfrontationen. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2007, s. 151-165.

 

Chmelinová, K.:  Niekoľko poznámok ku gotizujúcim formám ranobarokovej rezby na severovýchodnom Slovensku. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006. - Trnava : TU, 2007, s. 138-144.

 

Oriško, Š. : K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave (architektúra kostola v stredoveku). In: Archaeologia historica 32. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2007, s. 353 – 365.

 

Oriško, Š. : Stredoveké okenné kružby kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006. Trnava: TU, 2007, s. 112 – 122.

 

Smoláková, M.: Stredoveké nástenné maľby kostola v Moste pri Bratislave. In: Archaeologia historica 32, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2007, s. 367-381.

 

2006

 

ADE

Bořutová, D.: István Medgyaszay: Two small churches by a great architect. In: Centropa, 6, 2006, č. 1, s. 57-66.

 

ADF

Bořutová, D.: Hľadanie pevného bodu : k problematike uplatnenia historických vzorov v architektonickom koncepte Blažeja Bullu. In: Ars, 38, 2005, č. 2, s. 202-219.

 

Bodnárová, M. – Chmelinová, K.: Umelci a umeleckí remeselníci Prešova v 16.-18. storočí. In: Ars, 39, 2006, č. 2, s. 233-262

 

Oriško, Š. : Sigismundus Rex et Imperator: úvahy nad výstavou umenia žigmundovskej doby. In: Ars, 39, 2006, č. 1, s. 33 – 54.

 

AEF

Chmelinová, K.: Niekoľko nových poznatkov k tvorbe Pavla Grossa staršieho a jeho dielne. In: Acta musaei Scepusiensis 2006. Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2006, s. 215-233.

 

AFC

Beňová, K.: Maliar Peter Michal Bohúň a jeho zastavenia pri slovanstve. In: Slovanství a česká kultura 19. století, Praha : KLP, 2006, s. 324-333.

 

Bořutová,. D.: Cesty hľadania seba : folklórne inšpirácie u Blažeja Bullu a Dušana Jurkoviča. In: Slovanství a česká kultura 19. století, Praha : KLP, 2006, s. 307-323.

 

Oriško, Š. : Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch. In: Archaeologia historica 31. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2006, s. 333 – 344.

 

Smoláková, M.: K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umení na Slovensku : nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach. In: Archaeologia historica 31, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2006, s. 433-442.

 

AFD

Bořutová,. D.: Dva malé kostoly od veľkého architekta - István Medgyaszay. In: Pocta Karolovi Kahounovi : súvislosti slovenského umenia, Bratislava : Stimul, 2006, s. 166-176.

 

Chmelinová, K.: K problematike umeleckého prostredia Trnavy v 18. storočí. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Trnava : TU, 2006, s. 45-52.

 

Oriško, Š. : Trnava, Bratislava, Viedeň – stavebná plastika farského kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Pocta Karolovi Kahounovi: súvislosti slovenského umenia. Bratislava: Stimul 2006, s. 49 – 66.

 

Oriško, Š. : Dominikánsky kostol v Košiciach: možnosti a interpretačné problémy počiatkov stavby. In: Galéria 2004 – 2005. Bratislava: SNG, 2006, s. 9 – 21.

 

Oriško, Š. : K problematike výskumu stavebnej plastiky kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9. Trnava: Pamiatkový ústav, 2006, s. 17 – 26.

 

Smoláková, M.: Gotické nástenné maľby vo farskom kostole v Podunajských Biskupiciach. In: Pocta Karolovi Kahounovi : súvislosti slovenského umenia, Bratislava : Stimul, 2006, s. 77-88.

 

Smoláková, M.: Nástenné maľby a baldachýnové oltáre vo farskom kostole v Bratislave-Rači v kontexte umenia 1. polovice 14. storočia. In: Galéria 2004-2005, Bratislava : SNG, 2006, s. 69-80.

 

2005

 

AAB

Krivošová, Jana et al. (Oriško, Š.) : Trnava: mestská pamiatková rezervácia. Bratislava: ARS monument, 2005.

 

ABD

Kalinayová-Bartová,J. – Chmelinová, K.: Musikalischemotive in der Ausschmückung barocker Orgeln in der Slowakei.  In: Musicologica Istropolitana 4. Bratislava : Stimul, 2005, s. 81-104 (+ 23 s. obr.)

 

ADF

Bakoš, J.: The Prague linguistic circle´s contribution to art history. In: Human affairs, 15, 2005, č. 1, s. 22 – 34.

 

Hrdina, M.: Projekčná kancelária Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča (1942-1950). In: Architektúra a urbanizmus, 39, 2005, č. 3 – 4, s. 149 – 164.

Chmelinová, K. - Kalinayová-Bartová, J.: Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 54, 2005, č. 4, s. 35-41; V angl.: Pamiatky a múzeá, 55, 2006, č. 1, s. 43-49.

 

AEE

Bakoš, J.: Alois Riegl – otec umeleckohistorického nacionalizmu? In: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Praha: Ústav dějin křesťanského umění, 2005, s. 399 – 408.

 

Bakoš, J.: Štrukturalizmus na Slovensku ako symbolický skok alebo O „logike situácie“ intelektuála na periférii. In: Od iniciatívy k tradícii: štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Brno: Host, 2005, s. 286 – 297.

 

Beňová, K.: Mednyánszky – das Leben des Künstlers. In: László Mednyánszky 1852-1919, Wien : Österreichische Galerie Belveder, 2005, s. 8-15.

 

Bořutová, D.: Slovakya´da art nouveau mimarlik = Art nouveau architecture in Slovakia. In: Avrupa´dan Istanbul´a yeni sanat - 1890-1930 = Art Nouveau from Europae to Istanbul - 1890-1930, Istanbul : Haziran, 2005, s. 123-130.

 

AFC

Bořutová, D.: Dialógy s modernou : sondy do architektonickej scény Bratislavy v čase nástupu MoMo. In: "Složitosti a rozpory" moderní architektury a její památkové ochrany, Ostrava : International cultural centre, 2005, s. 84-93.

 

Bořutová, D.: Architektúra 1900 na Slovensku. In: Autour de l'Art Nouveau en Europe. Paris et la France, Cracovie et la Pologne, Bucarest et la Roumanie, Bratislava et la Slovaquie, Paris : [s.n.], 2005, s. 106-113.

 

Oriško, Š. : Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc. In: Archaeologia historica 30. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2005, s. 507 – 516.

 

AFD

Oriško, Š. : K problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Trnava: Pamiatkový ústav, 2005, s. 39 – 46.

 

2004

 

ABD

Oriško, Š. : Dedinský kostol v Boldogu: modelový príklad premien kamenárskych súčastí v štruktúre kostola románskeho obdobia. In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. Bratislava: Stimul, 2004, s. 19 – 42.

 

ADE

Beňová, K.: Ladislav Mednyánszky und seine Beziehung zum Schloss Strážky. In: Acta historiae artium, 45, 2004, č. 3-4, s. 317-324.

 

Bořutová, D.: Resonance and acceptance of arts and crafts ideas in Slovakia : the work of Dušan Jurkovič. In: Centropa, 4, 2004, č. 3, s. 231-242.

 

ADF

Bakoš, J.: Metamorphoses of ownership and dilemmas of communist monument protection. In: Human affairs, 14, 2004, č. 1, s. 57 – 70.

 

Bořutová, D.: Pod jedným klobúkom jedného štýlu. In: Anthropos, 1, č. 2 (2004), s. 61-64.

 

Hrdina, M.: Juro Tvarožek, architekt a staviteľ (1887-1966). In: Architektúra a urbanizmus, 38, 2004, č. 1 – 2, s. 63 – 78.

 

Oriško, Š. : Prvé stredoveké stavby žobravých reholí. In: Pamiatky a múzeá, 53, 2004, č. 1, s. 15 – 22.

 

Smoláková, M.: Nástenné maľby vo farskom kostole v Rači. In: Pamiatky a múzeá, 53, 2004, č. 1, s. 23-26.

 

AEE

Bakoš, J.: Max Dvořák – a neglected re-visionist. In: Wiener Schule: Erinnerung und Perspektiven. Wien: Böhlau, 2004, s. 55 – 72.

 

AEF

Beňová, K.: Zberateľstvo Mednyánszkeho diel na Slovensku. In: Ladislav Mednyánszky, Bratislava : SNG, 2004, s. 256-26. (vyšlo aj v maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku)

 

Beňová, K.: Rané roky - Ladislav Mednyánszky a Strážky. In: Ladislav Mednyánszky, Bratislava : SNG, 2004, s. 159-171. (vyšlo aj v maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku)

Beňová, K.: Meštiansky portrét v Bratislave na príklade fondu Jurenák. In: Galéria 2003, Bratislava : SNG, 2004, s. 107-119.

 

Chmelinová, K.: Donátori bratislavskej Loretánskej kaplnky.In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi 2 : zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. Bratislava: Stimul, 2004, s. 161-176. V angl.: Acta historiae artium, 47, 2006, č. 1-4, s. 163-173.

 

Chmelinová, K.:  Krištof Kollmitz a Levoča 1. polovice 17. storočia : na okraj dožívajúceho mýtu v slovenskej umenovede. In: Galéria 2003. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2004, s. 89-105.

 

Smoláková, M.: Neskorogotické nástenné maľby zo starej zvolenskej fary. In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi 2 : zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia, Bratislava : Stimul, 2004, s. 95-117.

 

AFC

Oriško, Š. : K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši: jednopriestorový kamenný dom. In: Archaeologia historica 29. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2004, s. 267 – 281.

 

2003

 

ABC

Bořutová, D.: Impulse und Reflexionen : Architektur des 20. Jahrhunderts in der Slowakei 1900-1918. In: Architektur Slowakei = Architektúra Slovenska, Wien : Anton Pustet, 2003, s. 63-87.

 

AED

Oriško, Š. : K problematike výzdoby dedinských kostolov v románskom období na Slovensku (so zameraním na podiel kamenárstva) In: Musaica 24. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 167 – 191.

 

AEF

Smoláková, M.: Nástenné maliarstvo: premena funkcie : neskorogotické nástenné maľby v profánnej architektúre. In: Gotika : dejiny slovenského výtvarného umenia, Bratislava : SNG, 2003, s. 499-507.

 

Kusá, A.: Sorela vo svetle muzeálnych inštitúcií - explicitný príklad novozaložená SNG : kultúra je pokračovaním politiky inými prostriedkami. In: Galéria 2003, Bratislava : SNG, 2004, s. 33-42.

 

AFC

Smoláková, M.: K problematike tzv. zelených izieb neskorého stredoveku. In: Archaeologia historica 28, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, s. 637-647.

 

AFD

Chmelinová, K. : Spišská boltcová rezba 17. storočia a podmienky jej vývoja. In: Terra Scepusiensis : stav bádania o dejinách Spiša. - Bratislava : Lúč, 2003, s. 221-232.

 

2002

ABD

 

Bořutová, D.: Moderna inak : modernizmus a architektonické krédo Emila Belluša. In: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska, Bratislava : Veda, 2002, s. 211-249.

 

Chmelinová, K. -  Ragač, R.: Neznámy heraldický kódex bratislavskej proveniencie z roku 1710. In: Galéria 2002. - Bratislava : SNG, 2002, s. 29-49

 

ADE

Chmelinová, K.: A szepesszombati Gross szobrászcsalád. In: Művészettörténeti Értesítő, 51, 2002, č. 1-2, s. 29-50.

 

ADF

Oriško, Š. : K počiatkom románskeho kameňosochárstva na Slovensku: najstaršie pamiatky, problémy výskumu. In: Ars, 35, 2002, č. 1 – 3, s. 3 – 46.

 

AED

Bakoš, J.: Koncept regiónu: Idea východnej strednej Európy ako umeleckého regiónu. In: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Bratislava: Veda, 2002, s. 10 – 18.

 

AEE

Bořutová, D.: Pomniki nagrobne projektowane przez Dušana Jurkoviča. In: Śmierć przestrzeń czas tożsamość, Kraków : Miedzynarodowe centrum kultury, 2002, s. 259-272.

 

Bořutová, D.: Der Einfluss der ethnographischen Studien Dušan Jurkovičs auf sein architektonisches Werk. In: Das entfernte Dorf, Wien : Böhlau, 2002, s. 207-222.

 

AEF

Bořutová, D.: Historik architektúry. In: Architekt Martin Kusý senior, Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2002, s. 8-12.

 

Kusá, A.: Príspevok k situácii v architektúre. In: Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Bratislava : SNG, 2002, s. 31-45.

 

Kusá, A.: Ľudovít Fulla v Galérii Ľudovíta Fullu. In: Ľudovít Fulla 2002, Bratislava : SNG, 2002, s. 165-170.

 

AFC

Kusá, A.: Sorela, pamiatka alebo problém? : explicitný príklad internát Mladá garda v Bratislave. In: Pováleční totalitní architektura a otázky její památkové ochrany, Ostrava : Státní památkový ústav, 2002, s. 45-48.

 

Smoláková, M.: Stredoveké nástenné maľby Zvolenského hradu. In: Archaeologia historica 27, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 289-306.

 

AFD

Oriško, Š. : Poznámky o neznámych stredovekých kamenárskych pamiatkach Trnavského kraja. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 5. Trnava: Pamiatkový ústav, 2002, s. 25 – 30.

 

2001

AAB

Smoláková, M.: Slávne korunovačné klenoty. In: Bratislava : Slovart, 2001.

 

ABC

Smoláková, M. – Klinda, F.: Slovensko (Slowakei). In: Die bemalten Orgelflügel in Europa, Rotterdam : Stichting Organa Historica, 2001, s. 664-671.

 

Schütz, K. – Smoláková, M.: Österreich. In: Die bemalten Orgelflügel in Europa, Rotterdam : Stichting Organa Historica, 2001, s. 638-663.

 

AEF

Beňová, K.: Niekoľko poznámok na tému postmoderny v slovenskej architektúre v rokoch 1978-1985. In: Galéria 2001, Bratislava : SNG, 2001, s. 167-173.

 

AFC

Bořutová, D.: Listening to the pulse of time : architect Dušan Jurkovič. In: Vernacular art in Central Europe, Kraków : International cultural centre, 2001, s. 251-257.

 

Oriško, Š. : Neskororománske kamenné krstiteľnice z oblasti Banskej Štiavnice: k problematike činnosti banskoštiavnickej neskororománskej dielne. In: Archaeologia historica 26. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001, s. 429 – 439.

 

Smoláková, M.: K ikonografickej problematike nástenných malieb v tzv. Thurzovom dome v Banskej Bystrici. In: Archaeologia historica 26, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2001, s. 227-240.

 

AFD

Oriško, Š. : Poznámky k výskumu románskych krstiteľníc: neznáme i známe kamenné krstiteľnice zo západného Slovenska. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 4. Trnava: Pamiatkový ústav, 2001, s. 45 – 50.

 

Smoláková, M.: Kritické poznámky k reštaurovaniu a prezentácii dvoch renesančných nástenných malieb. In: Interdisciplinárne problémy pri reštaurovaní pamiatok, Bratislava : Knihárstvo Surý, 2001, s. 57-64.

 

2000

 

AAB

Bakoš, J.: Periféria a symbolický skok (úvahy o teórii dejín umenia a kultúrnej histórii) Bratislava: Kalligram, 2000.

 

Bakoš, J.: Štyri trasy metodológie dejín umenia. Bratislava: Veda, 2000.

 

AED

Bořutová, D.: Nové impulzy v architektúre 1900-1920. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočia, Bratislava : SNG, 2000, s. 211-216.

 

AEF

Bakoš, J.: Príbeh zakliatej vednej disciplíny. Seminár dejín umenia na bratislavskej univerzite. In: Pocta Václavovi Menclovi. Bratislava: Stimul, 2000, s. 9 – 18.

Chmelinová, K.: Nové poznatky k životu a dielu sochárskej rodiny Grossovcov. In: Galéria 2000. Bratislava : SNG, 2000, s. 115-122.

 

AEF

Oriško, Š. : Poznámky k románskemu reliéfnemu torzu z Nitry, tzv. Torzo s donátorom. In: Pocta Václavovi Menclovi. Zostavil Štefan Oriško. Bratislava: Stimul, 2000, s. 59 – 72.

 

Smoláková, M.: K renesančnej podobe Starého zámku v Banskej Štiavnici. In: Pocta Václavovi Menclovi. Zostavil Štefan Oriško. Bratislava : Stimul, 2000, s. 209-221.

 

AFC

Oriško, Š. : Špitálsky kostol sv. Heleny v Trnave: príspevok k poznaniu stredovekého vývinu kostola. In: Archaeologia historica 25. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000, s. 245 – 252.

 

Smoláková, M.: Najstaršie sgrafitá v oblasti stredného Slovenska. In: Archaeologia historica 25, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000, s. 25-32.

 

AFD

Oriško, Š. – Kvasnicová, M.: Analýza pamiatkových hodnôt stavebného fondu pamiatkovej zóny Skalica (k výsledkom inventarizácie zástavby mesta) In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 3. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2000, s. 48 – 56.

 

1999

 

AAB

Bakoš, J.: Umelec v klietke. Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia, 1999.

 

ADF

Bořutová, D.: Vplyv pražského architektonického školenia na tvorbu Emila Belluša. In: Projekt, 41, 1999, č. 4, s. 30-35.

 

Bořutová, D.: Impulzy a reflexie : k otázke formovania Bellušovho výtvarného názoru. In: Architektúra a urbanizmus, 33, 1999, č. 1-2, s. 15-22.

 

Oriško, Š. : Romanesque building sculpture and stonemasonery in Slovakia. In: Pamiatky a múzeá, 48, (zvláštne číslo), 1999, s. 39 – 45.

 

Oriško, Š. : Románska stavebná plastika a kameňosochárstvo na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 48, 1999, č. 2, s. 39 – 45.

 

AFA

Bořutová, D.: Architecture of the turn of the century in Slovakia. In: Art around 1900 in Central Europe, Cracow : ICC, 1999, s. 215-228.

 

AFB

Bořutová, D.: Trvanie pamäti : prehodnotenie tradičných motívov v architektonickom diele Dušana Jurkoviča. In: Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny, Bratislava : AEP, 1999, s. 177-194.

 

Bořutová, D.: Funkcia ako program? : niekoľko poznámok k teoretickým zdrojom architektúry modernizmu na Slovensku. In: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie, Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 1999, s. 113-119.

 

AFC

Oriško, Š. : Výsledky výskumu kostola v Rakovnici: poznámky k stredovekým dedinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri. In: Archaeologia historica 24. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, s. 333 – 344.

 

Oriško, Š. : Poznámky k románskemu kostolu v Dechticiach. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2. Trnava: Regionálne stredisko PÚ, 1999, s. 29 – 34.

 

AFD

Oriško, Š. : Poznámky k nástennej maľbe v Dechticiach. In: Umenie Slovenska – jeho

historické funkcie. Bratislava: Ústav dejín umenia SAV, 1999, s. 13 – 22.

 

Smoláková, M.: Renesančné nástenné maľby v Banskej Štiavnici. In: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie, Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 1999, s. 75-81.

 

1998

 

ADF

Bakoš, J.: Bitky o pamiatky. In: Romboid, 33, 1998, č. 3, s. 37 – 47.

 

Bakoš, J.: Od ikonológie k sémiotike. In: Ars, 31, 1998, č. 1 – 3, s. 3 – 48.

 

Bořutová, D.: Architektúra 1900 na Slovensku 1 : niekoľko téz. In: Architektúra a urbanizmus, 32, 1998, č. 1-2, s. 23-44.

 

Bořutová, D.: Architektúra 1900 na Slovensku 2 : niekoľko analýz. In: Architektúra a urbanizmus, 32, 1998, č. 3-4, s. 71-90.

 

Straková, K.: Cechové oltáre farského kostola v Skalici. In: Ars. 31, 1998, č. 1-3, s. 146-179.

 

AEE

Bakoš, J.: Illusionen und Desillusionen des Künstlers im Käfig. In: Der Riss im Raum: Positionen der Kunstzeit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien. Berlin: Guardini Stiftung, 1998, s. 72 – 80.

 

AFA

Bořutová, D.: The impact of the mayors on architecture in Bratislava. In:  Mayors and city halls : local government and the cultural space in the late Habsburg Monarchy, Cracow : International cultural centre, 1998, s. 77-82.

 

Bořutová, D.: The Slovak contribution. In: Architecture 1900, Shaftesbury : Donhead, 1998, s. 64-75.

 

AFC

Oriško, Š. : Kostol klarisiek v Trnave: príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku. In: Archaeologia historica 23. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1998, s. 353 – 368.

 

Smoláková, M.: K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách. In: Archaeologia historica 23, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1998, s. 245-252.

 

AFD

Oriško, Š. : K novším nálezom stredovekej nástennej maľby v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 1. Trnava: Galéria Jána Koniarka, 1998, s. 3 – 8.

 

 

1997

 

ADF

Bořutová, D.: K otázke národného štýlu v slovenskej architektúre. In: Ars, 30, 1997, č. 1-3, s. 143-166.

 

AFA

Bořutová, D.: Sytuacja architektury na Slowacji okolo roku 1900. In: Sztuka okolo 1900 w Europie Šrodkowej, Kraków : Miedzynarodowe centrum kultury, 1997, s. 141-147.

 

AFB

Bořutová, D.: Modernism in Central Europe : its background, correlations and manifestations. In: Conference Proceedings Universality and Heterogeneity, Bratislava : Slovak Architects Society, 1997, s. 38-40.

 

AFC

Oriško, Š. : Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach. In: Archaeologia historica 22. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1997, s. 29 – 38.

 

Smoláková, M.: Neskororománsky portál kostola sv. Egídia v Iliji : (výsledky najnovšieho stavebno-historického a reštaurátorského prieskumu). In: Archaeologia historica 22, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1997, s. 39-48.

 

1996

 

ADF

Bakoš, J.: Jaromír Homolka – historik stredovekého umenia Slovenska. In: Ars, 29, 1996, č. 1 – 3, s. 3 – 10.

 

AED

Oriško, Š. – Smoláková, M.: Kostol v Ráztočne – príspevky k stavebnej a výtvarnej problematike vidieckej sakrálnej architektúry. In: Musaica 23. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996, s. 69 – 81.

 

AEF

Bakoš, J.: Zmysel interpretácie a archeológia ľudskej existencie. In: Očami X: Desať autorov o súčasnom slovenskom výtvarnom umení. Bratislava: ORMAN, 1996, s. 71 – 90.

 

AFA

Bořutová, D.: Theatre architecture at the turn of the century in Slovakia. In: Theatre architecture of the late 19th century in Central Europe, Cracow : International cultural centre, 1996, s. 85-90.

 

AFC

Oriško, Š. – Smoláková, M.: Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakrálnej architektúre 13. storočia. In: Archaeologia historica 21. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1996, s. 233 – 240.

 

Smoláková, M.: Künstlerische Beziehungen zwischen Pressburg und Wien. In: Austria Slovaca. Slovakia Austriaca, Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1996, s. 7-12.

 

AFD

Oriško, Š. : Kamenný fragment z Bíne - Apáti : tzv. palmetový štýl a počiatky románskeho kamenosochárstva na Slovensku. In: Ornament a štýl. Bratislava : Slovenská archeologická spoločnosť, 1996, s. 86-107.

 

1995

 

ABC

Bořutová, D.: Dušan Samo Jurkovič. In: Dušan Jurkovič 1868-1947, Budapest : Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1995, s. 7-63.

 

ADF

Bakoš, J.: Bojnický oltár – prehra slovenského dejepisu umenia. In: Ars, 28, 1995, č. 1, s. 95 – 96.

 

Bořutová, D.: Peter Behrens: Synagogue in Žilina. In: Ars, 27, 1994, č. 2, s. 195-198.

 

Bořutová, D.: Niekoľko úvah o situácii architektúry okolo roku 1900 na Slovensku. In: Galéria, 2, 1995, č. 1, s. 8-9.

 

Bořutová, D.: Neologická synagóga. In: Architektúra a urbanizmus, 29, 1995, č. 1-2, s. 49-53.

 

Bořutová, D.: Mestská tržnica. In: Architektúra a urbanizmus, 29, 1995, č. 1-2, s. 145-146.

 

AEE

Bakoš, J.: The Vienna School´s Hundred and sixty-eight Graduate: theVienna School´s ideas by E. H. Gombrich. In: Gombrich on art and psychology. Manchester: University Press, 1995, s. 234 – 257.

 

Bakoš, J.: Viedenská škola dejín umenia a český dejepis umenia. In: Bulletin Moravské galerie v Brně, sv. 54. Brno: Moravská galerie, 1995, s. 5 – 11.

 

AFD

Oriško, Š. : Poznámky k architektonickej plastike 13. stor. v oblasti banských miest. In: Ilija. Kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Štiavnice. Banská Štiavnica-Štefultov: R. k. farský úrad, 1995, s. 12 – 13.

 

Smoláková, M.: Význam umelecko-historických a reštaurátorských výskumov pre stredoveké a renesančné obdobie Banskej Štiavnice. In: Ilija. Kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Šiavnice, Banská Šiavnica-Štefultov : Rímskokatolícky farský úrad, 1995, s. 16-19.

 

 

1993

 

AAB

Bořutová, D.: Dušan Samo Jurkovič : osobnosť a dielo. Bratislava : Pallas, 1993.

 

ADF

Bořutová, D.: War visions of Dušan Jurkovič : (reflection of totality in the work of the humanist). In: Ars, 26, 1993, č. 2-3, s. 135-143.

 

AEF

Bořutová, D.: O folklóre trochu inak = On folklore in a slightly different way. In: Dušan Jurkovič. Katalóg výstavy SNG Bratislava, Bratislava : SNG, 1993, s. 30-45.

 

AFC

Bakoš, J.: The Idea of East Central Europe as an Artistic Region and 14th Century Painting and Sculpture in Slovakia. In: Künstlerischer Austausch / Artistic Exchange. Berlin: T. W. Gaethgens, 1993, s. 51 – 64.

 

1992

 

ADF

Bořutová, D.: Architektúra medzivojnového obdobia očami jej tvorcov : k počiatkom spisby o architektúre na Slovensku. In: Ars, 25, 1992, č. 1, s. 17-32.

 

Bořutová, D.: Hranice medzi moderným a historickým. In: Architektúra a urbanizmus, 26, 1992, č. 3-4, s. 137-144.

 

AFC

Bakoš, J.: Die epistemologische Wende eines Kunsthistorikers. In: L´art et les Révolutions. Strassbourg, 1992, s. 53 – 72.

 

Smoláková, M.: Ein Beitrag zur Geschichte der Künstlerischen Beziehungen zwischen Pressburg und Wien. In: Jenseits der Grenzen, Wien : WUV, 1992, s. 65-68.

 

AFD

Bakoš, J.: Štrukturalizmus na Slovensku ako symbolický skok. In: Česko-slovenský štrukturalizmus a viedenská scientizmus. Bratislava: Stimul, 1992, s. 8 – 20.

 

1991

 

ADE

Bakoš, J.: Der tschecho-slowakische Strukturalismus und die Kunstheschichtsschreibung. In: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1991, č. 26, s. 53 – 103.

 

ADF

Bakoš, J.: Peripherie und kunsthistorische Entwicklung. In: Ars, 24, 1991, č. 1, s. 1 – 11.

 

Bakoš, J.: Pamiatky a ideológie. In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 2, s. 12 – 22.

 

Bořutová, D.: Dušan Jurkovič - architekt genia loci. In: Architektúra a urbanizmus, 25, 1991, č. 3, s. 165-184.

 

Bořutová, D.: Die Persönlichkeiten und Trends in der Architektur Bratislavas der zwanziger Jahre. In: Ars, 24, 1991, č. 2, s. 97-109.

 

AFC

Bořutová, D.: Architektonische  Entwicklungs tendenzen der 20er Jahre in der Slowakei. In: The art of the 1920s in Poland, Bohemia and Hungary, Cracow : Association of Polish art historians, 1991, s. 33-44.

 

1990

ADF

Bořutová, D.: Dušan Jurkovič - mýtus a kontext. In: Ars, 23, 1990, č. 1, s. 7-20.

 

AEF

Smoláková, M.: Výsledky pamiatkového výskumu v areáli zámku v Bytči. In: Úloha pamiatky, Bratislava : Veda, 1990, s. 59-67.

 

AFB

Bořutová, D.: Dušan Jurkovič : mýtus a kontexty. In: Kontexty českého a slovenského umenia, Bratislava : SKZ, 1990, s. 240-263.

 

AFD

Bakoš, J.: Česko-slovenská alternatíva a umelecká kultúra. In: Kontexty českého a slovenského výtvarného umenia. Bratislava: Správa kultúrnych zariadení MK SSR, 1990, s. 5 – 9.

 

 

1989

 

ADF

Bořutová, D.: Socha v kontexte architektonického priestoru. In: Architektúra a urbanizmus, 23, 1989, č. 1, s. 35-60.

 

Bořutová, D.: Sociálna motivácia v architektonickom koncepte : (náčrt interpretácií francúzskej revolučnej architektúry). In: Ars, 22, 1989, č. 1, s. 23-35.

 

AED

Bořutová, D.: K aktuálnym otázkam architektonickej tvorby : (otázky spolupráce architektúry a sochárstva v podmienkach tvorby širšieho obytného prostredia). In: Súčasné výtvarné umenie, Bratislava : ÚUKaDD, 1989, s. 30-52.

 

AEF

Oriško, Š. : K problematike keramiky v monumentálnej výtvarnej tvorbe. In: Obytné prostredie – farba a farebnosť. Košice: Dom techniky ČSVTS, 1989

 

 

 

 

Katalógy výstav (BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách):

 

Buran, D. – Chmelinová, K.: Nestex – Nestála expozícia Slovenskej národnej galérie. Bratislava 2014

 

Beňová, K.: Barónka. Margita Czóbelová medzi Mednyánszkym a Robbe Grilletom. Bratislava 2011

 

Beňová, K.: Ján Rombauer (1780 – 1849). Levoča – Petrohrad – Prešov, Bratislava 2009

 

Chmelinová, K.:  Ars inter arma : umenie a kultúra raného novoveku na východnom Slovensku. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2008, 79 s. [3,9 AH]

 

Chmelinová, K.: Miesto zázrakov - premeny barokového oltára : katalóg z výstavy (24. jún - 28. august 2005). Bratislava : SNG, 2005, 112 s. [5,5 AH]

 

Chmelinová, K.: Sochárska rodina Grossovcov zo Spišskej Soboty. Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2002, 40 s. [3 AH]