Ján Pauliny

(kópia 1)

[Translate to English:] Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD.

- pôsobil na Katedre klasickej a semitskej filológie nepretržite od 1. 11. 1961. 

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

1961  –  absolvent FF UK v Prahe, odbor: arabčina – angličtina

1966  –  Ph.Dr., UK, Praha, rigorózna práca: Dialektizmy v slovníku Muhít al-muhít.

1972  –  CSc., UK Praha, kandidátska práca: Al-Kisá´í, Kitáb qisas al-anbijá´, popis a textologicko-literárna analýza.

1987  –  docent FiF UK, Filozofická fakulta, Bratislava, habilitačná práca: Zwei Beiträge zur Kenntnis der arabischen Volksliteratur des Mittelalters (Zur Rolle der qussás; Kisá´ís Werk Kitáb ´adžá´ib al-malakút - K úlohe ľudových rozprávačov „qussásov“; Kisá´ího dielo Kitáb ´adžá´ib al-malakút). Práca predložená na FiFUK už v r. 1975, ale z politických dôvodov nebol pripustený k obhajobe.

1997  –  profesor pre odbor neslovanská filológia (orientalistika – arabistika).

- predseda spoločnej odborovej komisie v odbore doktorandského štúdia 81 05-9: Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia orientálne literatúry.

 

Predošlé dôležité funkcie:

-  od 1. 2. 1994 do 31. 1. 1997 dekan FiFUK

-  člen Vedeckej rady Univerzity Komenského (od r. 1990 do r. 1997)

-  predseda a člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK od 1. 2. 1994 – 2004.

-  člen predsedníctva Akreditačnej komisie SAV od r. 1994 do r. 2002

-  vedúci Katedry klasickej a semitskej filológie FiFUK, 1995 - 2004.

 

Prednáškové účinkovanie v zahraničí:

1974        Halle

1988        Káhira

1991 – 1996 na pozvanie Viedenskej univerzity (Universität Wien, Institut für Orientalistik) prednášal pre  poslucháčov orientalistických odborov (arabistika, islamistika) predmet Arabische Volksliteratur

1992        Paríž

1993, 1995, 1996   Heidelberg

1993        Toulouse

1995        Madrid

1996        Yale

1996        Atlantic University, Florida

 

Vedecká profilácia:

Vo vedeckej práci sa Ján Pauliny najskôr venoval arabskej autobiografickej literatúre, neskôr výskumu arabskej ľudovej literatúry – náboženskej a svetskej. Monografickými prácami a štúdiami inicioval vznik novej arabistickej disciplíny: Arabská ľudová stredoveká náboženská literatúra. Väčšinu odborných článkov publikoval v zborníku FiF UK Graecolatina et Orientalia a v ročenke SAV Asian and Afriacan Studies.   Jeho vedecké práce zhodnotili a citujú poprední zahraniční odborníci.

 

Najdôležitejšie vedecké monografie:

*     Kisá’ís Werk Kitáb qisas al-anbijá’ . In Graecolatina et Orientalia II., 1970, ss. 191-283, II. časť - Literarischer charakter des Werkes Kisá’ís  Kitáb qisas al-anbijá‘. In Graecolatina et Orientalia III. ss. 107-125

*     Život v ríši kalifov. Bratislava, SPN, 1972

*     Arabi - vládcovia Stredomoria. Bratislava, SPN, 1976

*     Kniežatá púšte. Bratislava, Mladé letá, 1978

*     Kisá’í und sein Werk Kitáb ‘adjá’ib al-malakút. In: Graecolatina et Orientalia VI, ss. 157-189, II. časť Kisá’í und sein Werk  ‘adjá’ib al-malakút In: Graecolatina et Orientalia VII-VIII, 1978, s. 217-250.

*     Samarkand a Buchara. Bratislava, SPN, 1979

*     Abu l-Hasan al-Kisá’í: Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch. Bratislava 1980

*     Objavenie Arábie a prvé kroky do východnej Afriky. Bratislava, Mladé letá,  1983, nové prepracované vydanie (Objevení Arábie),  Praha 1990

*     Aegypten. Bratislava – München, 1990 (v r. 1992 vyšlo aj poľské vydanie)

*     Ibn Sirín: Snár arabských mudrcov (Muntachab al-kalám fí tafsír al-ahlám) 2 diely, Bratislava, 1996 

*     Arabské správy o Slovanoch (9.–12. storočie), Bratislava, VEDA 1999.

*     Ibn Ishák: Život Mohameda, Posla Božieho. Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2003.

 

Prekladateľská činnosť:

*     Tisíc a jedna noc I, II, III. diel, s  poznámkami a úvodnými štúdiami. Tatran 1987,1989, 2003

*     Karen Amstrongová: Islam. Bratislava, Slovart, 2002

V roku 2003 bola Jánovi Paulinymu udelená cena Jána Hollého za umelecký preklad

V roku 2011 bola prof. Paulinymu udelená cena Ministra kultúry Slovenskej republiky

 

Ohlasy publikácií:

Prof. Pauliny má na svoje vedecké dielo bohatý citačný ohlas. Len do roku 1997 má podrobne spracovaných 154 citácií, z toho v CI 17. Z najnovších uvádzame:

 

*     Roberto Tottoli: Biblical Prophets in the Qur’an and Muslim Literature. (Curzon Press, Richmond Surrey, 2002, s. 162, kde cituje 

*     Kisá’ís Werk Kitáb qisas al-anbijá’. In: Graecolatina et Orientalia II.,(1970),ss.191-283.

*     Literarischer charakter des Werkes Kisá’ís  Kitáb qisas al-anbijá‘. In Graecolatina et Orientalia III. ss. 107-125.

*     Roberto Tottoli: The Stories of the Prophets by Ibn Mutarrif al-Tarafí, Klaus Verlag, Berlin, 2003, ss. 104,111,127, kde cituje

*     Buhtnassars Feldzug gegen die Araber. In Asian and African Studies 8 (1972), ss. 91-94. 

*     Ein Werk Qisas al-anbijá’  von Abu ’Abdalláh Muhammad ibn Sa’íd al-Hidžrí al-Ahbárí. In: Asian and African Studies 6 (1970), ss. 87-91.

*     Islamische Legende über Buchtnassar. In: Graecolatina et Orientalia, IV, (1972), s. 161-183.

*     Bronislav Ostřanský: Arabská oneirokritika ve středověku a současnosti, Orientální Ústav AV ČA., Praha, 2005. V tejto publikácii autor cituje na mnohých miestach preklad diela: Muhammad ibn Sirín: Snár arabských mudrcov, I. a II. diel, Bratislava, 1996.