Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Brief CV

 • 2018–until now: Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Archaeology, Assistent Professor
 • 2017: Museum of Michal Tillner, Malacky, archaeologist

 • 2013–2014: Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Archaeology, researcher, lecturer

 • 2006–2013: Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Archaeology, Phd student

 • 2005–2006: The Monuments of Board of the Slovak republic, archaeologist


Research projects

 • 2019-2022: Knowledge of the Bronze Age economy and society in the area north of the Middle Danube by the archaeological and environmental sources, VEGA 1/0100/19, team member
 • 2018-2019: Natura et cultura. The coevolution of mankind and nature between 6th and 2nd millennium BC in the area north of the middle Danube studied on the basis of archaeological and environmental sources, APVV-14-0550, team member
 • 2012-2014: Preparation of a complex publication about the archaeological material from polycultural site Svodín-Busahegy, district Nové Zámky VEGA 1/0924/12, team member
 • 2013-2014: Archaeological Chronometry in Slovakia, APVV-0598-10, team member
 • 2011: Child in prehistoric society, VEGA č. 1/0197/08, team member
 • 2008: Plastically decorated daub from the Bronze Age, UK 152/2008, team member

Field work

 • 2018, 2019: Tvrdošovce (in cooperation with the AM SNM Bratislava)

 • 2016: Závod (in cooperation with the AM SNM Bratislava)
 • 2012: Závod  – surface survey (excavation led by dr. P. Barta)

 • 2008:

  • Taliansko – Tarkvínia (excavation led by prof. G. Bagnasco-Gianni, Universita Milano)
  • Voderady – Samsung Electronics (excavation led by doc. J. Hoššo)
 • 2000-2002: Rakúsko – Petronell-Carnuntum (excavation led by Dr. M. Kandler)

 • 2006:

  • Holice – research of the presbytery of the church of St. Peter and Paul (excavation led by Mgr. E. Hrašková)
  • Levice – Géňa  – gas conduit – (excavation led by doc. J. Hoššo)
 • 2005: Neological cemetery, Žižkova street, Bratislava – urnový háj (excavation led by Mgr. E. Hrašková)

 • 2005:

  • Bratislavský hrad – lower east terrace – sewerage reconstruction (excavation led by Mgr. E. Hrašková)
  • Kopčany (excavation led by Dr. Baxa)
 • 2001: Taliansko – Velia (excavation led by prof. V. Gassner, Universität Wien)

 • 1999–2002: 

  • Hrabušice – Zelená Hura (excavation led by doc. Slivka)
  • Bratislava - Devín (excavation led by dr. Plachá)

Research fellowships and internships

 • 2020: Vienna (Austria) – Aktion Österreich-Slowakei, AÖSK-Stipendien für Postdoktoranden (6 months)

 • 2008-2009: Vienna (Austria) – Aktion Österreich – Slowakei, SAIA, Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie (3 months)
 • 2007-2008: Vienna (Austria) – Erasmus, Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie (3 months)


Other activities

 • member of editorial board of Musaica archaeologica journal
 • member of organisation board of Archeologická kaviareň – lectures about archaeology for public
 • member of organisation board – international conference – Archeologie a Antropologie 11/2019 -Prague, Czech Republic
 • member of organisation board – Computer Applications in Archaeology – 5/2019 – Kočovce, Slovakia
 • member of organisation board – Computer Applications in Archaeology – 5/2013 - Kočovce, Slovakia
 • member of organisation board – Archaeologica Historica, Bardejov – Zlaté, 9/2006, Slovakia
 • lecturer for the University of Third Age - Comenius University, Archaeology

Publications

 • Hladíková, K. 2019: Medicínsky alebo toaletný nástroj? Nález špachtľovitej sondy (spatuly) v kontexte germánskeho osídlenia polohy Za Vŕškom v Malackách. Mellnerová Šuteková, J. – Pavúk, P. – Bača, M. (eds.): SALVE, EDVARDE! A TOAST TO THE JUBILEE OF PROFESSOR E. KREKOVIČ. Studia Archaeologica et Mediaevalia, Tomus XII. Bratislava, 89-96.
 • Hladíková, K. 2019: Príspevok ku kovaniam závesov picích rohov doby rímskej z južného Záhoria Zborník SNM CXIII - Archeológia 29, 179-184.
 • Hladíková, K. – Kmeťová, P. 2019: Obilie, chlieb, kaša, ovocie a víno. Pozostatky potravy rastlinného pôvodu v hroboch východoalpskej halštatskej oblasti. Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied : Fragmenty času. - č. suppl. 1 (2019). 203-225.
 • Bazovský, I. – Čambal, R. – Hladíková, K. – Rajtár, J. 2019: Nové funerálne nálezy z doby rímskej zo Závodu (predbežná správa). Zborník SNM CXIII - Archeológia 29, 263-267.
 • Kmeťová, P. – Hladíková, K. 2019: Porridge for the dead, and cereals for gods? Remains of plant food in graves of the Eastern Alpine Hallstatt region. In: R. Karl - J. Leskovar [Hrsg.], Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 8. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberosterreich, Folge 49. 267-278.
 • Hladíková, K., 2018: Protection of Children? A Case Study from Early Iron Age cemetery of Quattro Fontanili, Veii. Studia Hercynia XXII/1. 56 – 76.

 • Hladík, M. - Hladíková, K. – Tamaškovič, J., 2018: Správa a prezentácia priestorových dát pri výskume sociálnych, ekonomických a environmentálnych interakcií na Pomoraví v praveku a včasnom stredoveku (otázky a možnosti - server, cloud alebo blockchain?). Musaica Archaeologica 1/2018. 81-91.

 • Hladíková, K., 2017: Znovunájdené kachlice z pálfiovského kaštiela v Malakách. In: Zborník Malacky a okolie 10 – História. Malacky. 39-51.

 • Hladíková, K., 2016: Hrnčiarske remeslo z pohľadu archeológie. In: Zborník Malacky a okolie 9 – História. Malacky. 9-26.
 • Hladíková, K., 2014: Perception of Children in Villanovan Period in Southern Etruria. Workshop of the Archaeology of Childhood. The Child and Childhood Perspectives in the Light of the Archaeology – Problems and Research Perspectives. Małkocin, 5. – 6. November 2012. Wrocław. 41-73.
 • Barta, P. – Demján, P. – Hladíková, K. – Mellnerová Šuteková, J., 2014: Predbežné výsledky výskumu v obci Závod, okr. Malacky. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Musaica, roč. XXVIII. Bratislava. 239 –247.
 • Hladíková, K., 2013: Reflection of Age or Social Status? Case study - Quattro Fontanili,Veii. Karl, R. – Leskovar, J.: Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 5. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. 15.-17. November 2012. Linz. 259-270.
 • Barta, P. - Demján, P. - Hladíková, K. – Kmeťová, P. – Piatničková, K., 2013. Database of radiocarbon dates measured on archaeological samples from Slovakia, Czechia, and adjacent regions. Archaeological Chronometry in Slovakia, Slovak Research and Development Agency Project No. APVV-0598-10, 2011 -2014, Dept. of Archaeology, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava. URL: http://www.c14.sk
 • Demján, P. – Hladíková, K. – Lieskovský, T. - Pavúk, P., 2013: Zborník abstraktov z konferencie POČÍTAČOVÁ PODPORA V ARCHEOLÓGII 12. Kočovce. 22. – 24. máj 2013.
 • Hladíková, K., 2011: Príspevok k problematike pohrebného rítu detí villanovskej kultúry, Zborník FF UK, Musaica 27, Bratislava. 277-295.
 • Hladíková, K. - Piatničková, K., 2011: Záchranný výskum na stavbe Samsung. AVANS v roku 2008. Nitra. 98-100, 310.
 • Kmeťová, P. – Hladíková, K. – Gregor, M., 2010: Plasticky zdobená mazanica z Levíc-Géne In: Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra. 139-160.
 • Hladíková, K. – Piatničková, K., 2009: Nové nálezy kultúry s mladšou lineárnou keramikou z Opoja. Zborník FF UK, Musaica 26, Bratislava. 5-20.
 • Hladíková, K. – Piatničková, K. – Hladík, M., 2009: Osídlenie juhovýchodnej časti Trnavskej sprašovej tabule kultúrou s mladšou lineárnou keramikou. Zborník FF UK, Musaica 26, Bratislava. 21-34.
 • Hladíková, K.: Hellerschmid, I. 2008: Die Urnenfelder-/hallstattzeitliche Wallanlage von Stillfried an der March. Ergebnisse der Ausgrabungen 1969-1989 unter besonderer Berücksichtigung des Kulturwandels an der Epochengrenze Urnenfelder-/Hallstattkultur. Mit Beiträgen von M. Penz, R. Sauer, K. Wiltschke-Schrotta. Mitteilungen der prähistorischen Kommision, Band 63, H. Friesinger (Hrsg.). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 2006. (Recenzia). Zborník FF UK, Musaica 25, Bratislava. 174-175.

 • Hanuš, M. - Grznár, P. – Hladíková, K. – Budaj, M. – Čurný, M., 2008: Výsledky archeologického výskumu kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. Archaeologia historica 33. Brno. 2008. 297-319.

 • Hanuš, M. – Kravjarová, K., 2008: Archeologický výskum v presbytériu kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. AVANS v r. 2006. Nitra. 64-65.

 • Hoššo, J. – Jaššo, F. – Kravjarová, K., 2008: Záchranný výskum na trase plynovodu Levice-Géňa – Starý Hrádok. AVANS v r. 2006. Nitra. 68-69.
 • Grznár, P. – Kravjarová, K. – Ridegová, L., 2006: „Husitské hradby“ – opevnenie obce Prietrž, okr. Senica. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9. Zborník zo seminára konaného dňa 8. 12. 2005. Trnava. 47-52.

link to academia edu: https://uniba.academia.edu/KatkaKravjarca