Zomrel prof. Martin Žilínek

V nedeľu 4. októbra zomrel prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, dlhoročný pracovník Katedry pedagogiky FiF UK a významná osobnosť slovenskej pedagogiky.


07. 10. 2020 10.39 hod.

Dňa 4.10.2020  nás opustil náš dlhoročný kolega,

prof. PhDr. PaedDr. MARTIN ŽILÍNEK, PhD.
               (11.11.1949 - 4.10.2020)

Narodil sa v Dojči (okr. Senica), kde absolvoval základnú školu. Pokračoval v štúdiu na SVŠ v Senici, kde aj maturoval. Na vysokoškolské štúdium  nastúpil na FTVŠ UK v Bratislave, kde študoval v odbore učiteľstvo - aprobácia telesná výchova a pedagogika, ktoré ukončil v 1973 s výborným prospechom (Téma diplomovej práce: "K otázke vzťahu telesnej výchovy a mravnej výchovy"). Študoval a následne vedecky pôsobil na Filozofickej fakulte UK. Za prof. v odbore pedagogika bol vymenovaný v 2001 a celú svoju profesionálnu kariéru pôsobil v akademickej sfére.

Už od čias spracovania témy diplomovej práce  sa venoval  problematike mravnej výchovy , étosu a utváraniu mravnej identity osobnosti, výchove k hodnotám, ale aj niektorým otázkam etickej výchovy ako učebného predmetu v školách, kultúrno-tvorivým procesom a eticko-hodnotovej dimenzii výchovy v rýchlo sa meniacej spoločnosti. Dlhodobo sa venoval fenoménom ľudskosti, múdrosti, zbožnosti a mravnosti v integrujúcej kultivácii človeka.

Profesor Žilínek významne prispel k rozvoju pedagogiky. Ako špičková a uznávaná osobnosť bol oceňovaný doma aj v zahraničí.

Na Filozofickej fakulte garantoval študijný odbor pedagogika (Mgr., PhD., Doc., Prof.), bol garantom učiteľského štúdia na celej Univerzite Komenského a bol aj členom pracovnej skupiny pre pedagogické vedy pri Akreditačnej komisii.

Chýbať bude nielen bývalým kolegom a množstvu spolupracovníkov z pedagogickej praxe, ale aj množstvu absolventov, ktorých úspešne viedol a pripravoval pre profesijné pôsobenie.

Česť jeho pamiatke!