Zomrel prof. Ján Michálek

10. októbra 2020 zomrel vo veku 88 rokov folklorista a etnológ prof. PhDr. Ján Michálek, DrSc., ktorý takmer 50 rokov pôsobil na Filozofickej fakulte UK.


15. 10. 2020 09.14 hod.

Prof. PhDr. Ján Michálek, DrSc. (*12. 3. 1932 - †10. 10. 2020)

10. 10. 2020 nás opustil folklorista – univerzitný pedagóg a vedec prof. PhDr. Ján Michálek, DrSc. J. Michálek sa narodil 12. 3. 1932 v Brezovej pod Bradlom. V roku 1956 absolvoval štúdium histórie a národopisu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a odvtedy až do odchodu do dôchodku v roku 2004 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na katedre, ktorá dnes nesie meno Katedra etnológie a muzeológie FiF UK. 

Vo svojom vedeckom diele sa venoval predovšetkým dejinám folkloristiky, teórii folkloristiky a jednotlivým žánrom ľudovej prózy. Kandidátsku dizertačnú prácu Historická tematika v ústnom podaní na Podjavorinsko-Podbradlansku obhájil v roku 1965. J. Michálek pripravil v spolupráci s J. Olexom preklad medzinárodného katalógu rozprávok A. Aarneho – S. Thompsona The Types of the Folktales (1928), ktorý vyšiel  v r. 1960. V roku 1971 vydal monografiu o memoráte, ako o špecifickom rozprávačskom žánri: Spomienkové rozprávanie s historickou tematikou (Bratislava 1971), ktorou sa habilitoval.

J. Michálek pripravil viacero skrípt a učebných textov: Dejiny etnografie a folkloristiky. Postavy, diela, inštitúcie (Bratislava 1990, 1994, 1998), Tradícia a inovácia (štúdie o ľudovej kultúre) (Bratislava 2001). Editoval a doslov napísal k dielu P. J. Šafárika Slovanský národopis, ktorý vyšiel  ako IV. zväzok Spisov P. J. Šafárika (Košice 1995). Editorsky pripravil pre vydavateľstvá VEDA, Tatran, Mladé letá ai. početné zbierky a výbery z ľudovej slovesnosti, z ktorých viaceré vyšli aj v reedícii – napr. Čarovné zrkadlo. Výber zo slovenskej ľudovej slovesnosti (Bratislava 1973, 1983, 1988). Stál pri zrode edície Ľudové umenie na Slovensku vo vydavateľstve Tatran, kde publikoval monografie memorátov Keď je dobrá klobása (Bratislava 1987), miestnych a historických povestí Zvonové studničky (Bratislava 1990) a démonologických povestí Na krížnych cestách (Bratislava 1991). Naratívom o Slovenskom národnom povstaní sa venoval v publikácii Protifašistický odboj na Slovensku v rozprávaniach ľudu (Bratislava 1985).

Editoval viacero lokálnych a regionálnych monografií napr. Liptovská Teplička (Košice 1973),  Stará Turá (1983), Brezová pod Bradlom (1970, 1998), Ľud hornádskej doliny (Košice 1989) a viaceré  zborníky z vedeckých podujatí: napr. Slovenská ľudová kultúra (stredoeurópske vzťahy) (1996).

Je autorom 20 hesiel v Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska I., II. (Bratislava 1995) a v Slovenskom biografickom slovníku (Martin 1987-1992).

Bol školiteľom desiatok diplomových a dizertačných prác. J. Michálek bol členom viacerých redakčných rád odborných periodík a dlhoročným členom vedeckých rád a komisií na udeľovanie vedeckých hodností na Filozofickej fakulte UK a v Slovenskej akadémii vied. Patril k zakladajúcim členom Slovenskej národopisnej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1958.

Pedagogickú, vedeckú a organizačnú prácu J. Michálka ocenili viaceré inštitúcie pamätnými plaketami a medailami, napr. Univerzita Komenského mu udelila Zlatú medailu UK.

Česť jeho pamiatke!

 

Hana Hlôšková