KONFERENCIA O DEJINÁCH FIF UK

Pri príležitosti 95. výročia fakulty sa v októbri uskutoční vedecká konferencia.


01. 03. 2016 10.30 hod.

95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  – pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce

Vedecká konferencia pod záštitou dekana fakulty, profesora Jaroslava Šušola, sa uskutoční 24. a 25. októbra 2016 (pondelok a utorok) na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Dňa 24. októbra 1921 sa začala výučba na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako prvá a na niekoľko desaťročí jediná akademická vzdelávacia inštitúcia v oblasti spoločenských a humanitných vied v slovenskej časti novozaloženej Československej republiky začala Filozofická fakulta vzdelávať novú generáciu slovenskej inteligencie. Cieľom vedeckej konferencie je zmapovať vybrané udalosti z dejín fakulty v kontexte politických, spoločenských a intelektuálnych dejín Československa a Slovenska v 20. storočí. Fakulta bola nielen objektom týchto dejín, ale jej zamestnanci, tvoriaci súčasť intelektuálnej elity Slovenska, tieto dejiny aj spoluvytvárali. Tematicky sa konferencia sústredí na dejiny FiF UK v zlomových obdobiach moderných dejín Slovenska (napr. obdobie Slovenského štátu, nástup komunistického režimu a 50. roky, politické uvoľnenie v 60. rokoch a rok 1968, normalizácia 70. a 80. rokov). Jednotlivé príspevky môžu byť venované jednak inštitucionálnym dejinám fakulty, ale aj konkrétnym pedagógom či študentom, ktorých osud reprezentatívne odráža fungovanie fakulty v konkrétnych dobových súvislostiach, ako aj vývoju jednotlivých vedeckých disciplín s dôrazom na intelektuálny, spoločenský a politický kontext, v ktorom vznikali. Konferencia je otvorená aj pre študentov, ktorí môžu konkrétnu tému spracovať pod vedením svojich pedagógov napríklad v rámci ŠVOK či v rámci záverečných prác.

Konferenčné jazyky: slovenský, český, anglický.

Príspevky budú publikované vo vedeckom zborníku v druhej polovici roku 2017. Cieľom tejto vedeckej konferencie je aj reflektovať rozličné prístupy k tejto téme a vo vedeckom dialógu pripraviť pôdu na publikovanie syntetických dejín Filozofickej fakulty UK pri príležitosti 100. výročia jej založenia roku 2021.

Abstrakt s kontaktnými údajmi, prosím, posielajte mailom na adresu prodekana doc. Martina Slobodníka (martin.slobodnikuniba.sk ) do 31. mája 2016.

Organizačný výbor konferencie:

prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Katedra slovenských dejín FiF UK), doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (prorektor UK), doc. Martin Slobodník, PhD. (prodekan FiF UK), prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (Katedra archívnictva a pomocných vied historických FiF UK), doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. (prodekan FiF UK).