Štyri špičkové tímy pôsobia na Filozofickej fakulte UK


17. 06. 2015 09.20 hod.

Akreditačná komisia na svojom webe dňa 16. júla zverejnila 37 špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách. 19 z týchto tímov pôsobí na fakultách Univerzity Komenského.

Pilotný projekt pod názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ odsúhlasila Akreditačná komisia na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili v septembri 2014 na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následnej vyjadrovali zahraniční experti.

„To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie, by mala byť podstatná správa pre našich študentov aj decíznu sféru. Ich podpora by mala posilniť snahu o špičkové výkony aj ďalšie tímy,“ uvádza komisia vo svojom zápise.

Aj vzhľadom na aktuálnu diskusiu o mieste spoločenských a humanitných vied na Slovensku nás teší, že do záverečného výberu sa dostali aj štyri vedecké tímy z našej fakulty:

1) „Filozofia, logika, metodológia: výzvy 21. storočia“ z Katedry filozofie a dejín filozofie a z Katedry logiky a metodológie vied (doc. Mariana Szapuová, prof. František Gahér, doc. Michal Chabada, doc. Igor Hanzel, Dr. Igor Sedlár).

2) „Jazyk a jazykoveda v súvislostiach“ z Katedry slovenského jazyka a Katedry slovanských filológií (prof. Juraj Dolník, prof. Pavol Žigo, prof. Miroslav Dudok, prof. Oľga Orgoňová, doc. Alena Bohunická).

3) „Národné literatúry v literárnovednej reflexii“ z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy, Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií a Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky (prof. Ján Zambor, prof. Valerián Mikula, prof. Mária Kusá, doc. Miloslav Vojtech, doc. Jozef Tancer).

4) „Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte“ z Katedry všeobecných dejín, Katedry slovenských dejín, Katedry archívnictva a pomocných vied historických a Katedry etnológie a muzeológie (prof. Eduard Nižňanský, prof. Roman Holec, doc. Juraj Šedivý, doc. Pavol Tišliar).

Úspech našich kolegýň a kolegov je o to významnejší, že do tohto výberu sa nedostal nijaký výskumný tím z inej filozofickej fakulty a tak v oblastiach výskumu humanitné vedy a história/etnológia Akreditačná komisia posúdila ako špičkové iba vedecké tímy z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.