Vyhlásenie Filozofickej fakulty UK k financovaniu projektov prostredníctvom APVV

Vyhlásenie Filozofickej fakulty UK k financovaniu projektov prostredníctvom APVV.


18. 09. 2017 08.41 hod.

Vyjadrujeme vážne znepokojenie nad situáciou, ktorá vznikla v súvislosti s financovaním vedeckých projektov, ktoré uspeli vo všeobecnej výzve VV2016 Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Napriek tomu, že v znení výzvy sa konštatuje, že predpokladaný začiatok riešenia úspešných projektov je 1. 7. 2017, aj tomu, že v zápisnici zo 17. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 12. 6. 2017 sa uvádza, že predsedníctvo prijalo uznesenie, podľa ktorého „všetky projekty, ktoré boli vybraté na podporu, budú financované podľa rozhodnutí odborových rád“, k úspešným projektom doposiaľ nie sú uzatvorené zmluvy o poskytnutí prostriedkov medzi Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a prijímajúcimi organizáciami. Financovanie týchto vedeckovýskumných projektov tak nie je zabezpečené. Táto skutočnosť vnáša značnú neistotu medzi riešiteľské kolektívy, ktoré napriek vynaloženému úsiliu a úspechu v neľahkom konkurenčnom boji o finančnú podporu nemôžu začať realizovať svoje výskumné zámery. Ohrozené je nielen materiálno-technické zabezpečenie výskumu, ale aj vytváranie pracovných miest a postdoktorandských pozícií, ktoré majú umožniť najlepším absolventom doktorandského štúdia plnohodnotne sa začleniť do slovenského vedeckovýskumného prostredia.

Ide o veľmi znepokojivú situáciu, pretože Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako najvýznamnejšia domáca grantová agentúra sa doteraz usilovala pôsobiť ako dôstojná ustanovizeň, ktorá odborne fundovaným, profesionálnym, transparentným a nestranným spôsobom rozhodovala o prideľovaní grantových prostriedkov, čím významne prispievala k rozvoju slovenskej vedy.

Vyzývame preto vedenie Agentúry na podporu výskumu a vývoja aj vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, aby sa touto situáciou bezodkladne zaoberali a našli riešenie, ktoré umožní čo najskôr začať realizáciu úspešných projektov v rámci všeobecnej výzvy VV2016, a prispeje tak k tvorbe dôstojných podmienok na uskutočňovanie vedeckého výskumu na Slovensku.

V Bratislave 28. 8. 2017

Vedenie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. (dekan), prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. (prodekan), doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (prodekanka), doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (prodekan), prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (prodekan).

Inštitucionálnu podporu fakúlt slovenských vysokých škôl a ústavov Slovenskej akadémie vied môžete zasielať mailom prof. M. Zouharovi (marian.zouharuniba.sk). Inštitucionálnych podporovateľov budeme priebežne zverejňovať na našom webe.

Vyhlásenie Filozofickej fakulty UK v Bratislave k financovaniu projektov prostredníctvom APVV podporili nasledujúce inštitúcie (v abecednom poradí):

Archeologický ústav SAV
Astronomický ústav SAV
Biomedicínske centrum SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Centrum biovied SAV
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej Univerzity v Košiciach
Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave ???
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Geografický ústav SAV
Historický ústav SAV
Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Matematický ústav SAV
Neurobiologický ústav SAV
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Sociologický ústav SAV
Strojnícka fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav dejín umenia SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav etnológie SAV
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav merania SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Ústav orientalistiky SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav pre výskum srdca SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav štátu a práva SAV
Ústav vied o zemi SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Ústav zoológie SAV
Vysoká škola výtvarných umení