VYJADRENIE FIF UK K PRÍPADU PLAGIÁTU

Vedenie fakulty zaujalo stanovisko k medializovanej kauze plagiátu dizertačnej práce.


11. 04. 2018 15.41 hod.

Vyjadrenie Filozofickej fakulty UK v Bratislave k medializovanému prípadu plagiátorstva

Vedenie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so znepokojením prijalo medializovanú informáciu o tom, že v roku 2009 bola na jej pôde úspešne obhájená dizertačná práca nemeckého doktoranda, pri ktorej vzniká podozrenie z plagiátorstva. Takáto prax je v príkrom rozpore s elementárnymi pravidlami vedeckovýskumnej práce a etiky a odsudzujeme akékoľvek pokusy obchádzať poctivé vedecké bádanie a zverejňovanie dosiahnutých výsledkov nekalým priživovaním sa na práci iných bádateľov. Hoci ide o podozrenie v prípade jednej práce z obrovského množstva prác, ktoré boli za uplynulé roky na našej fakulte obhájené, zastávame názor, že žiadne preukázané podozrenie z plagiátorstva nemožno ignorovať. Už v súčasnosti vyvíjame všetko úsilie, aby sme sa podrobne zoznámili s mierou plagiátorstva v inkriminovanej práci a v prípade, že sa podozrenia potvrdia, vedenie fakulty vyvodí príslušné dôsledky.

V ostatnom desaťročí naša fakulta výrazným spôsobom sprísnila elektronickú kontrolu originálnosti záverečných prác (habilitačných, dizertačných, magisterských i bakalárskych) práve s cieľom čo najviac zúžiť priestor na podobné praktiky. V porovnaní s rokom 2009 sú naše systémy oveľa lepšie vybavené na detekciu a elimináciu podobných deliktov poškodzujúcich autorské práva a priečiacich sa vedeckej etike. Školitelia záverečných prác majú povinnosť podľa svojich najlepších vedomostí kontrolovať nielen vedeckú úroveň, ale aj rešpektovanie príslušných právnych a etických zásad. Zároveň sme si vedomí toho, že bez koordinovaného úsilia celého akademického prostredia a výraznej podpory štátov, ktorého cieľom by malo byť vytvorenie siete všetkých relevantných databáz, v ktorých sa archivujú publikované práce, sa nebude dať úplne zabrániť podobným prejavom. Univerzity a iné vedeckovýskumné pracoviská sú obeťou plagiátorov rovnako ako autori zneužitých publikácií. Len v prípade existencie takéhoto rozsiahleho a sofistikovaného systému bude možné úspešné odhaľovanie všetkých prejavov plagiátorstva, ktoré je mimoriadne náročné predovšetkým vzhľadom na obrovské množstvo publikácií zo všetkých vedných oblastí.

 

Bratislava, 11. 4. 2018

 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
dekan fakulty

prof. Martin Slobodník, PhD.
prodekan pre rozvoj fakulty a medzinárodné vzťahy

prof. Marián Zouhar, PhD.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium