OCENENIE PRE GERMANISTKU Z FIF UK

PhDr. Erika Mayerová, PhD., získala ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za rok 2017.


18. 10. 2017 08.41 hod.

Slovenská historická spoločnosť pri SAV udelila za rok 2017 Cenu SHS v kategórii Edícia prameňov PhDr. Erike Mayerovej, PhD., z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK. Cenu získala za edíciu a jazykovedno-historickú analýzu najstaršej mestskej knihy Smolníka. Mestská kniha tohto stredovekého banského mestečka predstavuje významný prameň k dejinám stredovekého baníctva a k hospodárskemu vývoju územia Slovenska. Okrem toho prináša nové poznatky k vývinu nemeckého jazyka v stredoveku. Práca Dr. Mayerovej a Mgr. Miroslava Lacka, PhD. (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita) vyšla v nemčine pod názvom Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410 – 1735. Eine Quelle zu den mitteleutropäischen wirtschaftlichen Verflechtungen.