ZOMRELA DOCENTKA PETRONELA LAUKOVÁ

V utorok 2. februára 2021 nás náhle vo veku 55 rokov opustila dlhoročná pracovníčka Katedry andragogiky a Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD.


04. 02. 2021 12.04 hod.

Doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD. sa narodila 1. decembra 1965 v Nitre.

Štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1989 v odbore pedagogika – starostlivosť o chorých. Zameranie tohto odboru predznačilo jej ďalšiu kvalifikačnú a profesijnú dráhu. V roku 2005 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave s témou „Profesionálna záťaž a vybrané ukazovatele zdravotného stavu učiteľov“.

V roku 2007 nastúpila ako odborná asistentka na Katedru andragogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Po úspešnej habilitácii v roku 2009 sa v pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti plne venovala svojim ťažiskovým tematickým oblastiam – didaktike dospelých, geragogike, andragogickej komunikácii,  verejnému zdravotníctvu a výchove k zdraviu. Práve problematika komunikácie a výchovy k zdraviu dominovala aj v uplynulom roku 2020, kedy publikovala svoju vedeckú monografiu „Andragogická komunikácia“ a vypracovala vedecký projekt pre agentúru VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied „Edukácia k zdraviu dospelej populácie“.

Doc. Lauková sa od začiatku iniciatívne podieľala na chode katedry andragogiky ako zástupkyňa vedúceho katedry a študijná poradkyňa. Aj po zlúčení katedier andragogiky a pedagogiky do spoločnej katedry pedagogiky a andragogiky v roku 2017 sa, aj ako garantka študijného programu, aktívne zapojila do pedagogickej, vedecko-výskumnej, koncepčnej a organizačnej činnosti katedry a to do posledných dní svojho života...

V doc. Laukovej strácame nielen výbornú vysokoškolskú učiteľku, kolegyňu a priateľku, ale aj človeka ochotného vždy pomôcť, poradiť, človeka, ktorý pozitívne pôsobil na všetkých svojim úsmevom, pozitívnym  myslením a správaním. Takto budú na ňu určite spomínať aj jej študenti a absolventi, s ktorými si rozumela a ktorí ju mali radi.

Ďakujeme, pani docentka, budete nám veľmi chýbať. Odpočívajte v pokoji.

Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK v Bratislave