ZOMRELA PROF. TATIANA ŠTEFANOVIČOVÁ

Dňa 3. januára 2021 zomrela v Bratislave vo veku 87 rokov archeologička prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., ktorá takmer 40 rokov pôsobila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.


07. 01. 2021 09.56 hod.

Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (* 10. 3. 1934 – † 3. 1. 2021)

T. Štefanovičová sa narodila 10. 3. 1934 v Bratislave. Po tom, čo v roku 1958 absolvovala vysokoškolské štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, jej pôsobiskom sa po dobu niekoľkých rokov stalo bratislavské Mestské múzeum. V tomto čase bola poverená vedením archeologického výskumu Bratislavského hradu, ktorý pokračoval až do roku 1970. Práve táto životná okolnosť zacielila jej odborné zameranie na obdobie stredoveku, respektíve včasného stredoveku, ktorému sa odvtedy intenzívne venovala počas celého života.

Na Filozofickú fakultu UK v Bratislave nastúpila ako odborná asistentka v roku 1964, a ako vysokoškolská pedagogička tu pracovala až do roku 2001. Jej príchod znamenal začiatok systematickej výučby historickej archeológie či archeológie stredoveku na Slovensku. Za docentku v odbore archeológia sa v roku 1980 habilitovala s prácou so stredovekou tematikou, monografiou Bratislavský hrad v 9. – 12. storočí. Univerzitnou profesorkou bola menovaná po úspešnej inaugurácii na Filozofickej fakulte MU v Brne v roku 1992.

Okrem intenzívnej práce na poli vedeckom a pedagogickom, T. Štefanovičová sa chodu Filozofickej fakulty UK zúčastňovala aj pôsobením vo vedúcich pozíciách. Zastávala funkciu vedúcej Katedry archeológie (r. 1991 – 1998) aj prodekanky pre vedu a výskum (r. 1992 – 1998). K jej odkazu sa dnes hlásia dve generácie archeológov, a to nielen jej odchovanci, ale aj mnohí zahraniční bádatelia, s ktorými spolupracovala.

Pedagogickú, vedeckú a organizačnú prácu T. Štefanovičovej ocenili viaceré inštitúcie pamätnými plaketami a medailami, spomedzi ktorých možno vyzdvihnúť najmä štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Česť jej pamiatke!