Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠTUDUJTE NA NAŠEJ FAKULTE


25. 01. 2016 14.48 hod.

Milé uchádzačky o štúdium, milí uchádzači o štúdium,

na našej fakulte v súčasnosti študuje v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni približne 4000 študentiek a študentov. Budeme radi, keď sa pre našu fakultu rozhodnete aj vy a vyberiete si študijný program, ktorý vás bude napĺňať a po absolvovaní vysokoškolského štúdia si v ňom nájdete zamestnanie. Absolventi našej fakulty si uplatnenie nachádzajú doma i v zahraničí, v štátnom a verejnom sektore, v súkromných firmách aj v neziskových organizáciách, čo preukazuje význam štúdia spoločenských a humanitných vied v súčasnosti. Nezamestnanosť absolventov našej fakulty sa pohybuje na úrovni len 2-3 %. Vyše 30 tisíc študentiek a študentov, ktorí za 95 rokov fungovania fakulty na nej vyštudovali, výrazne poznačilo tvár moderného Slovenska.

Naša fakulta má 31 katedier, ponúkajúcich najširšiu škálu študijných programov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku, ktorá je nielen svojou šírkou, ale aj kvalitou výučby a vedy porovnateľná s viacerými zahraničnými univerzitami, vrátane našich partnerských fakúlt v Brne či v Prahe. Táto rôznorodosť študijných programov – mnohé z nich sú na Slovensku unikátne – umožňuje našim študentom navštevovať prednášky podľa ich individuálneho osobného záujmu aj mimo  študijného programu, ktorý študujú. Pestrá paleta významných odborníkov z rozličných oblastí je jednou z komparatívnych výhod našej fakulty.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave začala vzdelávať prvých študentov v októbri roku 1921 a na túto už takmer storočnú tradíciu nadväzuje aj súčasná generácia pedagógov fakulty. Bohaté knižničné fondy v knižniciach a dobre technicky vybavené učebne sú síce dôležitými podmienkami úspešného vzdelávacieho procesu, ale základným kameňom, na ktorom fakulta stojí, je kvalita jej pedagógov – ich odborná fundovanosť a zápal pre výučbu novej generácie odborníkov v  tom-ktorom odbore. S radosťou môžem konštatovať, že na našej fakultepôsobia všetky štyri excelentné vedecké tímy, ktoré Akreditačná komisia identifikovalana slovenských vysokých školách ako jediné v oblasti spoločenských a humanitných vied. Pripravili sme pre vás aj krátke videoportréty niektorých významných vedeckých osobností našej fakulty, ktoré predstavujú špičku v spoločenských a humanitných vedách na Slovensku a sú známi aj v zahraničí. V minuloročnej komplexnej akreditácii sme obstáli veľmi dobre a potvrdili sme svoju pozíciu jedného z lídrov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku.

Na budúci akademický rok vám ponúkame 73 bakalárskych študijných programov jednoodborového, učiteľského (dvojodborového) a prekladateľsko-tlmočníckeho štúdia (takisto dvojodborového), na ktoré plánujeme prijať vyše 1300 študentov. Prihlášku na vysokú školu si treba podať do 29. februára 2016 – administratívny postup nájdete na webe fakulty. Dovoľujem si vás upozorniť, že si môžete podať aj elektronickú prihlášku, ktorá je finančne zvýhodnená, no vzhľadom na legislatívu platnú v Slovenskej republike aj elektronickú prihlášku treba po vyplnení vytlačiť, podpísať a doručiť poštou na fakultu. Na jednu prihlášku môžete uviesť dva bakalárske študijné programy, na ktorých by ste chceli študovať. Poradie vyjadruje vašu preferenciu – v prípade, že uchádzač nie je prijatý na prvý študijný program, budú sa výsledky prijímacích skúšok posudzovať pre prijatie na druhý študijný program uvedený v prihláške na druhom mieste. Pri kombinácii dvoch študijných programov, ktoré si môžete uviesť na prihlášku, existujú isté obmedzenia.

Prijímacie skúšky sa budú konať v júni tohto roku v týždni od 13. do 17. júna. Všetci uchádzači budú písomne informovaní o ich konaní. Pri prijímacom konaní na bakalárske štúdium na našu fakultu nezohľadňujeme známky zo strednej školy ani maturitnej skúšky, rozhodujúce sú výsledky z písomnej skúšky v rámci prijímacieho konania. Prijímacia skúška na všetky otvárané študijné programy na fakulte má jednotnú podobu písomného testu zameraného na testovanie všeobecných študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium. Modelový test nájdete na našej webovej stránke, kde je aj odporúčaná literatúra na prípravu. V niektorých študijných programoch je test všeobecných študijných predpokladov  doplnený ešte skúškou špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu. Pri každom otváranom bakalárskom programe nájdete nielen stručnú informáciu o jeho náplni a možnostiach uplatnenia, ale aj o tom, či súčasť prijímacieho konania tvorí aj skúška špecifických predpokladov a ak áno, čo je jej náplňou.

Na našej fakulte sa usilujeme vytvoriť podmienky aj pre študentky a študentov so špecifickými potrebami a na fakulte pôsobí ako koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami doc. Schraggeová, na ktorú sa môžete obrátiť aj v súvislosti so zvážením vhodnosti výberu konkrétneho študijného programu.

Dúfam, že vám tieto informácie pomôžu pri rozhodovaní o tom, ktorý študijný program si vybrať. Budem rád, keď sa na jeseň uvidíme pri zápise do prvého ročníka.


profesor Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK