Vedecká rada FiF UK zasadala v novom zložení

Členstvo vo VR FiF UK prijalo dvanásť nových členov a členiek – špičkových vedeckých osobností z našej fakulty aj z iných fakúlt a univerzít.


06. 10. 2020 12.21 hod.

Pred pár dňami sa prvýkrát stretla Vedecká rada FiF UK v novom zložení. Členmi vedeckej rady  sú významní odborníci z oblastí, v ktorých vysoká škola uskutočňuje svoju vzdelávaciu a výskumnú činnosť. „Tešíme sa, že členstvo v nej prijalo dvanásť nových členov a členiek – špičkových vedeckých osobností z našej fakulty, ale aj z iných fakúlt a univerzít. Vedecká rada má veľký dosah na smerovanie fakulty. Aj od nej záleží, či sa fakulta zlepšuje alebo či prešľapuje na mieste,“ povedal predseda Vedeckej rady a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar.

Novovymenovanými členmi VR sú:

prof. Mária Dobríková (slovanské jazyky a literatúra)
doc. Anton Heretik, ml. (psychológia)
prof. Roman Holec (slovenské dejiny)|
prof. Milan Kováč (religionistika)
prof. Oľga Orgoňová (slovenský jazyk)
doc. Juraj Šedivý (pomocné vedy historické)
doc. Jozef Tancer (literárna veda)
prof. Peter Ďurčo (germanistika, Pedagogická fakulta UK)
prof. Július Fujak (kulturológia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
prof. Martin Kanovský (sociálna antropológia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK)
prof. Jiří Macháček (archeológia, Masarykova univerzita v Brne)
prof. Marína Mikulajová (psychológia, Paneurópska vysoká škola)
(úplný zoznam členiek a členov Vedeckej rady FiF UK)

„Prajeme Vedeckej rade FiF UK v novom zložení, aby sa jej darilo vysielať silné impulzy v prospech zvyšovania kvality pedagogickej a vedeckej práce na fakulte a napomáhať vytváraniu priaznivej a motivujúcej atmosféry v akademickej komunite humanitných a spoločenských vied na Slovensku,“ uviedol prof. Zouhar.

Vedecká rada FiF UK bude v tomto zložení fungovať štyri roky.