PROBLÉM „DERAVÉHO POTRUBIA“ SA TÝKA AJ NAŠEJ FAKULTY

Výskum slovenského tímu potvrdil prítomnosť fenoménu „deravého potrubia“, pri ktorom dochádza k výpadku žien na ceste k vyššej akademickej pozícii.


10. 12. 2020 12.04 hod.

Medzinárodné konzorcium projektu EQUAL4EUROPE, ktorého súčasťou je aj výskumný kolektív pod vedením docentky Mariany Szapuovej, má za sebou prvý „hodnotiaci deň“. Slovenský tím 3. decembra 2020 prezentoval informácie o zastúpení mužov a žien na pozíciách od administratívy až po rozhodovacie orgány na Filozofickej fakulte UK a na Fakulte managementu UK.

Výskum slovenského tímu potvrdil prítomnosť fenoménu „deravého potrubia“, pri ktorom dochádza k úbytku žien na ceste k vyššej akademickej pozícii. Zo zistení vyplynulo, že na vyšších stupňoch  kariérneho rebríčka sa miera zastúpenia žien  zmenšuje. Kým na magisterskom stupni študuje výrazne viac žien ako mužov (69,4%:30,6%), na pozícii profesorky je pomer žien a mužov obrátený (29,4% žien:70,6% mužov).

V rámci prezentácie zazneli aj informácie o nástrojoch, ktoré by prispeli k zvýšeniu rodovej rovnosti v prostredí našej univerzity, čoho predpokladom je systematický zber a vyhodnocovanie dát členených podľa pohlavia. Samozrejme, hlavným nástrojom na vytvorenie rodovo vyváženého prostredia je na mieru šitý plán, ktorý podporí ženy v ich kariérnych dráhach.

Ako uviedla členka Zuzana Lisoňová, cieľom tímu je „čo najefektívnejšie využívať všetky politiky k posilneniu rodovej dimenzie vo výskume a k rodovej rovnováhe výskumných tímov“. Výmena skúseností medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami je dôležitým krokom k vytvoreniu už spomínaného plánu rodovej rovnosti. Ten by mal byť výsledkom práce na projekte počas nasledujúcich troch rokov.

Medzinárodný projekt EQUAL4EUROPE má za cieľ odstrániť prekážky v kariérnom postupe žien v akademickom prostredí a znížiť rodovú nerovnováhu v akademických rozhodovacích orgánoch.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu.

Video k hodnotiacemu dňu