KONFERENCIA SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK III

Medzinárodná vedecká konferencia sa konala na FiF UK 1. – 2. februára 2021 za účasti vyše 60 prednášajúcich zo 16 krajín.


12. 02. 2021 11.23 hod.

Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v dňoch 1. – 2. februára 2021 konala medzinárodná vedecká konferencia Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III. Podujatie prebehlo online formou cez MS Teams.

Konferencia bola organizovaná pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD., riaditeľky Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ktorej bola počas slávnostného otvorenia (virtuálne) odovzdaná Veľká strieborná medaila Univerzity Komenského. Rektor UK ňou ocenil jej celoživotné pedagogické i vedecké pôsobenie v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, osobný prínos pri rozvoji slovakistiky doma i v zahraničí a šírenie dobrého mena Univerzity Komenského v medzinárodnom kontexte.

Bohatý program konferencie prebiehal v dvoch paralelných sekciách, ktorých sa zúčastnilo vyše 60 prednášajúcich zo 16 krajín (Bulharsko, Česko, Čína, Chorvátsko, Kórejská republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Taiwan, Taliansko, Ukrajina, USA).

Príspevky boli rozčlenené do niekoľkých tematických okruhov:

1. lingvodidaktické aspekty slovenčiny ako cudzieho jazyka s prihliadnutím na jej kontaktnú aj online formu;

2. aktuálny výskum v oblasti medzijazykových, medziliterárnych a medzikultúrnych kontaktov;

3. opis a interpretácia jazykových chýb;

4. didaktika cudzích jazykov;

5. slovakistika na univerzitách v zahraničí a jej perspektívy.


Účastníkom sa prihovorili tiež riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., bývalý riaditeľ SAS prof. PhDr. Jozef Mlacek, PhD., generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR Marek Moška, prodekan FiF UK pre vedu doc. Vladimír Zvara a prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. Jozef Tancer.

Súčasťou konferencie bol i blok prednášok – výstupov projektu APVV-19-0155 Jazykové chyby  v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu. (Viac o projekte) Všetky príspevky z konferencie budú publikované v zborníku Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III v lete 2021.

Jubilantke i touto formou srdečne blahoželáme!