Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. Ján Zambor dostal výročnú prémiu Literárneho fondu

Literárny fond v rámci ocenení za pôvodnú tvorbu roku 2018 udelil prof. Jána Zamborovi, výročnú prémiu v kategórii literárna veda za monografiu Stavebnosť básne. Ján Zambor je v emeritným profesorom Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK.


28. 06. 2019 10.24 hod.

Prof. Ján Zambor dostal výročnú prémiu Literárneho fondu

Literárny fond v rámci ocenení za pôvodnú tvorbu roku 2018 udelil 19. júna 2019 prof. PhDr. Jána Zamborovi, CSc. výročnú prémiu v kategórii literárna veda za monografiu Stavebnosť básne.

Netradične koncipovaná kniha Stavebnosť básne (Bratislava: Literárne informačné centrum, 2018, 367 strán) má prierezový charakter predstavujúci viaceré polohy jeho literárnovedného písania. Prináša analyticko-interpretačné sondy do slovenskej poézie, autoreflexie, dve úvahy o slovenskej próze a reflexie literárneho prekladu.

Predmetom skúmania je najmä poézia S. B. Hroboňa, P. O. Hviezdoslava, I. Kraska, M. Válka, J. Stacha, J. Mihalkoviča, Š. Strážaya, J. Buzássyho, F. Andraščíka, I. Laučíka, V. Prokešovej, D. Podrackej, žánrovo hybridné útvary autorov diela Krajina vo mne R. Juroleka, M. Haugovej, J. Kuniaka, J. Kudličku a R. Biarinca, prózy S. Rakúsa a J. Vanoviča, prekladateľské eseje B. Hečka, zvukové tvarovanie ruskej básne a preklad, Achmatovovej preklady Kraskových básní, preklady J. Mihalkoviča a slovenské preklady G. A. Bécquera a M. Eminesca; autoreflexívna časť obsahuje interpretáciu vlastnej básne, úvahy o poetologických postupoch v autorovej poslednej básnickej zbierke a o problematike identity a modlitebných rozmeroch v jeho pôvodnej a prekladovej tvorbe.  Pod stavebnosťou autor rozumie viacúrovňovú literárnu výstavbu diela. Štruktúrne prvky reflektuje v interakciách a v kontextoch, vedený úsilím o čo najhlbšie a najkomplexnejšie predstavenie a o uchopenie významov a zmyslu diela, čiže o semiopoetologické zretele. Literárnovedné písanie chápe i ako ozrejmovanie svojej pozície v súčasnom literárnom, kultúrnom a spoločenskom kontexte.

Súčasťou knihy je vecný register, ktorý má platnosť výberového slovníka poetiky zameraného na oblasť poézie a literárneho prekladu.

Zamborova kniha Stavebnosť básne je už tretím ocenením jeho literárnovednej práce zo strany Literárneho fondu. Výročnú prémiu v kategórii literárna veda získal aj za monografie Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách (2013) a Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (2016).