KONFERENCIA: SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizuje Studia Academica Slovaca pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD., sa bude konať 1. – 2. februára 2021.


28. 01. 2021 08.16 hod.

Tematické okruhy:

1. lingvodidaktické aspekty slovenčiny ako cudzieho jazyka s prihliadnutím na jej kontaktnú aj online formu

2. aktuálny výskum v oblasti medzijazykových, medziliterárnych a medzikultúrnych kontaktov,

3. opis a interpretácia jazykových chýb,

4. didaktika cudzích jazykov,

5. slovakistika na univerzitách v zahraničí a jej perspektívy

Program konferencie