Kaplnka Karola Veľkého v Aachene

Posledná prednáška z cyklu 100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského v tomto semestri sa bude konať v stredu 15. mája 2024.


13. 05. 2024 14.16 hod.

Cyklus 100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského, ktorý odštartoval v zimnom semestri, uzavrie prednáška doktorky Bibiany Pomfyovej z Centra vied o umení SAV. Témou podujatia je Kaplnka Karola Veľkého v Aachene – westwerky – „panské“ empory.

V prácach o románskej architektúre sa môžeme veľmi často stretnúť s tvrdením, že západné empory, ktorými boli vybavené mnohé románske kostoly, slúžili ako panské lóže. Mali byť privilegovaným miestom, z ktorého zemepán, vlastník kostola sledoval, vyvýšený nad ostatnými veriacimi v lodi, bohoslužbu celebrovanú pri oltári vo svätyni. Táto teória má dlhú a spletitú históriu, v ktorej dôležitú úlohu hrajú aj interpretácie karolínskeho Kostola Panny Márie v Aachene, jednej z kľúčových stavieb stredovekej architektúry, a tzv. westwerkov. Prednášajúca priblíži stav súčasného diskurzu a jeho možné dopady na interpretáciu tzv. panských empor aj v našich románskych kostoloch.

O prednášajúcej

Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD. vyštudovala odbor dejepis umenia a archeológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1991 – 1997), doktorandské štúdium absolvovala na Ústave dejín umenia SAV (PhD. 2002). Od roku 2002 pracuje ako vedecká pracovníčka na Ústave dejín umenia SAV. Zameriava sa na výskum stredovekej sakrálnej architektúry a jej kultúrnohistorických súvislostí s interdisciplinárnym presahom k archeológii, histórii a dejinám liturgie. Špeciálnu pozornosť venuje problematike funkčných a sociálnych kontextov sakrálnej architektúry. Viedla viaceré kolektívne a individuálne projekty zamerané prevažne na výskum stredovekej architektúry. Je autorkou početných odborných článkov, aj zostavovateľkou a spoluautorkou monografií (Stredoveká Bíňa : archeológia – história – architektúra, 2014; Stredoveký kostol : historické a funkčné premeny architektúry, 1, 2015).

Ďalšia prednáška k 100 rokom dejín umenia na UK: pre zmenu programu sa prednáška Ľ. Hustej sa presúva na začiatok akademického roka 2024/2025. O termíne budeme informovať.


Pozvánka na podujatie