FIF UK A NÚCEM PODPÍSALI MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Spolupráca umožní študentom psychológie získavať praktické zručnosti pre budúcu prácu v sektore školstva a vzdelávania.


19. 02. 2021 08.04 hod.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávaní (NÚCEM) a Filozofická fakulta UK vo februári 2021 podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Prebiehať bude najmä prostredníctvom Katedry psychológie FiF UK. NÚCEM zbiera dáta o žiakoch a ich vzdelávacích výsledkoch prostredníctvom svojich testov a meraní, akú sú Monitor 5, Monitor 9, externá časť maturitnej skúšky a ďalšie. Študenti psychológie budú v NÚCEM-e  môcť vykonávať svoje odborné stáže a praxe. Počas nich sa zoznámia so spracovávaním dát o výsledkoch žiakov v testoch a dotazníkoch, s prácou s databázami, využívaním  základov IRT a moderných psychometrických postupov pri spracovaní dát.  Študenti psychológie sa tiež budú spolupodieľať na hodnotení sociálno-emočných zručností študentov, napr. aj v prepojení na ich dosahované výsledky v kognitívnych testoch.

Diplomové a doktorandské práce na katedre budú vedené aj v spolupráci s NÚCEM-om, zadávané budú témy súvisiace s kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom na školách (napr. vyhodnocovanie indikátorov kvality školy meraných dotazníkmi, meranie dopadu intervencie na výsledky žiakov a pod., normatívne a kriteriálne hodnotenie schopností a kompetencií študentov).

Študenti a odborníci katedry psychológie tiež spolu s  NÚCEM budú spolupracovať  pri príprave, hodnotení a interpretovaní výsledkov meraní zameraných na kompetencie študentov (riešenie problémov,  tímové riešenie problémov,  kritické myslenie a pod.).  Vytvoria tiež „kognitívne laboratórium,“ sieť partnerských základných a stredných škôl, na ktorých bude prebiehať hĺbkový kvalitatívny a kvantitatívny výskum v oblasti školskej psychológie a meraní kognitívnych procesov (napr. o tom, ako žiaci myslia a uvažujú).