FAKULTA ZAVÁDZA SYSTÉM PODPORY ŠTUDENTSKÝCH SPOLKOV

Činnosť študentských spolkov na FiF UUK bude fakulta podporovať prostredníctvom nového dotačného programu. Schválilo ho vedenie fakulty na zasadnutí 25. januára. 2021.


30. 01. 2021 19.53 hod.

Nový dotačný program vznikol za spolupráce vedenia fakulty so zástupcami Študentskej časti AS FiF UK. Má slúžiť na  podporu umeleckej, kultúrnej, športovej, prípadne inej spoločensky užitočnej činnosti študentov FiF UK,  na podporu študentských spolkov, ktoré združujú študentov FiF UK a svojou aktivitou prispievajú k budovaniu dobrého mena fakulty. Financie môžu študenti žiadať  aj na jednorazové akcie alebo krátkodobý projekt.

Žiadosti o príspevok bude posudzovať štvorčlenná grantová komisia, jej členmi budú  dvaja zástupcovia vedenia fakulty, ktorých vyberá dekan, a dvaja členovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

O finančnú podporu na aktivity v letnom semestri 2021 môžu študentské spolky požiadať už v prvom týždni letného semestra.

Študentská časť Akademického senátu plánuje v najbližších týždňoch  na sociálnych sieťach senátu prezentovať jednotlivé spolky fungujúce na fakulte.

Smernica dekana o dotačnom programe