Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zomrel profesof Jozef Konôpka

Slovenský profesor pedagogiky, niekdajší pracovník Katedry pedagogiky FiF UK, zomrel 24.03.2020. Profesor Konôpka bol významný slovenský odborník v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých a v učiteľskej, didaktickej príprave.


31. 03. 2020 10.16 hod.

Profesor Konôpka, významný slovenský odborník v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých a v učiteľskej, didaktickej  príprave a niekdajší pracovník Katedry pedagogiky FiF UK, zomrel 24. marca 2020.
Prof. Ing. Jozef Konôpka, CSc. (18.3.1934 – 24.3.2020)  absolvoval vysokoškolské štúdium na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre, kde po štúdiách pôsobil ako odborný asistent. Jeo ďalšími pracoviskami boli Pedagogický inštitút a Inštitút výchovy a vzdelávania poľnohospodárstva a výživy v Nitre.  Dlhodobá orientácia na otázky stredných odborných škôl a ďalšieho vzdelávania ho priviedla na Filozofickú fakultu UK v Bratislave na Katedru pedagogiky za pôsobenia pána prof. Pšenáka a pani doc. Baďuríkovej. Ako docent pedagogiky využil svoje skúsenosti z oblasti odborových didaktík a orientoval sa na prípravu budúcich učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov. Zameriaval sa na všeobecnú didaktiku a na pedagogický experiment. Bol predsedom komisií pre ukončenie pedagogicko-psychologickej prípravy budúcich učiteľov, predsedom komisií štátnych záverečných skúšok, komisií PhD., členom komisií habilitačných a inauguračných konaní. Dlhé roky bol členom vedeckých rád a odborových komisií pre doktorandov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.  Spolupracoval so zahraničnými univerzitami ( Gdaňsk, Sofia a i.), kde bol pozývaný ako expert na stredné odborné školstvo.

Prof. Konôpka bol autorom publikácií „Pokusníctvo v školách“,  „Metodológia výskumu“, „Ako písať záverečné práce“, „Prednáška pre lektorov“, „Kompendium pedagogiky“.
K špecifickým vlastnostiam pána profesora patrila láska k ľuďom, prajnosť a žičlivosť nielen k študentom, ale aj ku kolegom a k celej pedagogickej obci. Posledné roky života rád trávil na diskusných stretnutiach s profesormi pedagogiky a psychológie a s ďalšími priateľmi a kolegami z pedagogickej obce.
Pedagogická obec, katedra pedagogiky a andragogiky i bývalí kolegovia sa s ním rozlúčia po ukončení karantény spôsobenej COVID 19.

Pán profesor, spomíname s úctou a vďakou!

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.
Katedra pedagogiky a andragogiky