ZOMREL FILOZOF TEODOR MÜNZ

Dňa 14. júla 2022 nás vo veku 96 rokov opustil popredný slovenský filozof, historik filozofie, významný prekladateľ a filozofický publicista, emeritný vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV a externý prednášateľ na Filozofickej fakulte UK v Bratislave Dr. h. c. PhDr. Teodor Münz, CSc.


18. 07. 2022 09.13 hod.

Filozofickú fakultu našej univerzity absolvoval v roku 1950 a hneď po promócii mu bolo ponúknuté miesto vedeckého pracovníka vo Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied a umení, ktorý sa vtedy ešte iba budoval. Na tomto pracovisku zotrval až do svojho dobrovoľného odchodu na dôchodok v roku 1992. Externe prednášal dejiny filozofie na Filozofickej fakulte UK, no hneď na začiatku normalizačných rokov 20. storočia mu bol zrušený návrh na udelenie titulu docent a dostal zákaz prednášať. Akademického ocenenia sa dočkal až v roku 2008, keď mu Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach udelila čestný doktorát.

Za svoju prácu na FÚ SAV bol viackrát ocenený Čestnou plaketou Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách a za preklady filozofických diel z nemčiny získal viaceré ceny Literárneho fondu. Teodor Münz prekladal diela autorov nemeckej klasickej filozofie, akými boli Kant, Hegel, Fichte, ale tiež práce Feuerbacha, neskôr Freuda a Nietzscheho. Je autorom viacerých významných monografií: Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti, Filozofia slovenského osvietenstva, Od fantázie ku skutočnosti, Humanistická iniciatíva Feuerbachovej filozofieB. B. SpinozaListy filozofomHľadanie skutočnostiCesta za skutočnosťou bez metafyziky: s Nietzschem a proti nemu, Odchádzame? (Esej o človeku a prírode). Posledná monografia Ježiš Kristus a svätý Pavol vo filozofii Barucha Spinozu vyšla iba prednedávnom. Je tiež autorom desiatok vedeckých štúdií, recenzií, polemík, kritík a mnohých popularizačných článkov, ktoré publikoval predovšetkým v časopise Mosty. Prezentoval v ňom aj filozofické rozbory slovenských ľudových prísloví a mnohých súčasných sociálno-politických a ekologických problémov. V poslednej dekáde svojho života bol ešte aktívnym a zanieteným prednášateľom pre poslucháčov UTV na našej Filozofickej fakulte.

Popri filozofickej  a prekladateľskej tvorbe sa zaujímal o vážnu hudbu, venoval sa hre na husle, práci s drevom, rádioamatérstvu a astronómii (sám zostrojil veľký ďalekohľad). Jeho vitalita a ochota pomáhať bola obdivuhodná do posledných chvíľ jeho života. K príslovečným vlastnostiam Teodora Münza, ktoré vzbudzovali oprávnený rešpekt, patrila aj precíznosť, serióznosť, vedecká poctivosť a disciplinovanosť,  s ktorou pristupoval ku všetkým činnostiam a aktivitám. Dokonalá galantnosť bola u neho tiež samozrejmosťou.

Slovenská filozofia stráca v osobe Teodora Münza  jednu zo svojich najdôležitejších osobností moderných dejín. Zanechal v nej však nezmazateľnú stopu. Bol mysliteľom, ktorého autentický odkaz je hodný ďalšieho rozvíjania a môže byť trvalou inšpiráciou aj pre budúce generácie študentov filozofie. Zostane navždy v našich srdciach.

Česť jeho pamiatke!

Zlatica Plašienková