Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zomrel docent Miroslav Bázlik

Významný slovenský anglista doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc., niekdajší dlhoročný pracovník na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiFUK, zomrel dňa 04. 07. 2020 vo veku 74 rokov.


13. 07. 2020 10.23 hod.

Významný slovenský anglista doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc., niekdajší dlhoročný pracovník na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiFUK, zomrel dňa 04. 07. 2020 vo veku 74 rokov (nar. 29. 1. 1946). Na katedre pôsobil 47 rokov a ako špičkový a aj medzinárodne uznávaný odborník vybudoval na Slovensku kontrastívnu anglicko-slovenskú lingvistiku ako vedecký odbor. Ako erudovaný, zanietený a obľúbený pedagóg učil viac než dve generácie anglistov – učiteľov, prekladateľov, tlmočníkov a vedeckých a kultúrnych pracovníkov a viedol ich diplomové, rigorózne aj dizertačné práce, okrem našej fakulty aj v Brne a Ostrave.

Bol rodákom z Banskej Bystrice a učiteľské štúdium v kombinácii angličtina – španielčina na Filozofickej fakulte UK absolvoval v rokoch 1964 – 1969. Po ukončení štúdia svoju profesionálnu dráhu zameral na angličtinu. Okrem jazykov svojej aprobácie však ovládal aj francúzštinu, nemčinu, ruštinu, maďarčinu a katalánčinu, aj vďaka čomu veľmi citlivo vnímal špecifické črty jazykov a medzijazykové rozdiely. Jeho pedagogickú a vedeckú orientáciu na anglickú lingvistiku výrazne ovplyvnil profesor Josef Vachek, ktorý ako popredný predstaviteľ Pražskej lingvistickej školy v 1970-ych rokoch pôsobil na našej fakulte. Pod jeho vedením pripravil a v roku 1975 obhájil rigoróznu prácu z oblasti anglického pasíva v porovnaní so slovenčinou. Gramaticky a kontrastívne zameraná bola aj jeho dizertačná práca (1983) a habilitačná prednáška (1989). V roku 1985 absolvoval štipendijný študijný pobyt na University of Reading vo Veľkej Británii.

Celý život sa venoval anglickej lingvistike a výsledky svojho bádania neúnavne publikoval. Ako iniciátor a spoluautor sa výraznou mierou podieľal na vytvorení prelomového teoretického učebného textu Porovnávacia gramatika angličtiny a slovenčiny a sprievodnej cvičebnice. Svoju pozornosť zameral aj na dve ďalšie oblasti. Skúsenosti súdneho prekladateľa aj predsedu a examinátora na skúškach súdnych prekladateľov ako hlavný autor uplatnil v knižných monografiách Súdny preklad a tlmočenie a Grammar of Legal English, ktorých adaptované verzie vyšli aj v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku. Posledná z nich v rozšírenej a revidovanej podobe pod názvom Legal English and Its Lexical and Grammatical Structure for Czech Lawyers and Translators vyšla v roku 2019 v Prahe. Významný prínos pre štúdium poslucháčov a pre ich angličtinu predstavuje monografia Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny, ktorej je hlavným autorom. Okrem týchto prác napísal tiež desiatky vedeckých štúdií a článkov vydaných u nás i v zahraničí, ako aj početných recenzií a popularizačných článkov. Svoje výskumy prezentoval aj na konferenciách na Slovensku i v zahraničí, a to v Brne, v Klagenfurte, v Halle a v Luxemburgu.

Doc. Bázlik sa tiež aktívne podieľal na chode Katedry anglistiky a amerikanistiky, ako aj fakulty. Viaceré roky bol zástupcom vedúceho katedry a jej tajomníkom, bol členom ponovembrového akademického senátu fakulty a ako predseda viedol anglickú sekciu Tlmočníckeho ústavu FiF UK. Za celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu bol fakultou ocenený medailami pri príležitosti 80. a 90. výročia jej založenia.

V doc. Bázlikovi Katedra anglistiky aj anglistická obec stráca špičkového vedca, ale aj obetavého a inšpirujúceho kolegu a pedagóga vždy ochotného nezištne pomôcť, poradiť a podeliť sa o svoju expertízu. Ako presvedčený humanista bol čestný, prívetivý a skromný. Za všetko, čím prispel k rozvoju anglistiky, za všetky podnety na jej ďalší rozvoj, ako aj za jeho vzácnu ľudskosť a kolegialitu mu patrí náš obdiv a úcta.

Ďakujeme, pán docent! Odpočívajte v pokoji.

                                                   Za Katedru anglistiky a amerikanistiky FiF UK
                                                   doc. PhDr. Ada Böhmerová, M. A., CSc.