Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZÍSKALI SME DVA NOVÉ PROJEKTY APVV

Dva vedecké projekty vedené výskumníkmi z FiF UK získali grant Agentúry na podporu výskumu a vývoja. V ďalších troch projektoch podporenými APVV participujú odborníci z našej fakulty.


02. 06. 2020 12.07 hod.

     Tím Studia Academica Slovaca – Centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk pri FiF UK pod vedením doc. J. Pekarovičovej bude skúmať proces učenia sa slovenčiny ako cudzieho jazyka, odborníci Katedry politológie FiF UK pod vedením doc. D. Klimovského sa zamerajú na rozpočtovanie samospráv.

SAS BUDE SKÚMAŤ JAZYKOVÉ CHYBY PRI UČENÍ SA SLOVENČINY

     Projekt SaS nazvaný Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka (SakoCJ) na základe korpusu písaných textov nerodených používateľov slovenčiny skúma chyby vznikajúce v procese učenia sa slovenčiny ako cudzieho jazyka. „Teoretickým pozadím nášho chápania jazykových chýb je teória medzijazyka, podľa ktorej predstavujú jazykové chyby prirodzenú súčasť učenia sa slovenčiny ako cudzieho jazyka. Práve výskum jazykových chýb a medzijazyka študentov umožní komplexnejší pohľad na proces učenia sa a na metodiku výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka, čím sa skvalitní príprava lektorov,“ hovorí doc. Jana Pekarovičová. Korpus textov vytvára SaS spolu s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, do zberu sú zapojené tiež lektoráty slovenského jazyka v zahraničí. Na výskume sa tiež budú podieľať odborníci z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU v Prešove a z Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici.

POLITOLÓGOV ZAUJÍMAJÚ INOVÁCIE V ROZPOČTOVANÍ

     Projekt Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku je zameraný na rozpočtovanie samospráv. „Náš výskumný zámer je spojený s troma výraznými inováciami, ktoré zasiahli rozpočtovanie samospráv vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách - programové rozpočtovanie, rodovo citlivé rozpočtovanie a participatívne rozpočtovanie,“ uviedol  doc. Klimovský. „Hlavným výskumným cieľom je identifikovať mieru ich využívania, analyzovať ich rôzne modely, podporné prvky i bariéry ich zavádzania a očakávané i neočakávané efekty. Za týmto účelom interdisciplinárny výskumný tím využije nástroje teoretického výskumu, ako aj terénneho výskumu.“

     „Filozofická fakulta UK patrí k špičke v spoločenských a humanitných vedách na Slovensku, čoho dôkazom je aj úspešnosť v získavaní prestížnych vedeckých grantov. Teším nás, že každý rok získame podporu najdôležitejšej slovenskej grantovej agentúry,“ hovorí dekan FiF UK prof. M. Zouhar.

     Okrem týchto dvoch projektov, kde je Filozofická fakulta UK hlavným riešiteľom, podporu APVV získali ďalšie vedecké projekty, v ktorých participujú odborníci z FiF UK. Dr. Hrdináková z Katedry knižničnej a informačnej vedy bude v spolupráci s tímom Ústavu sociálnej komunikácie SAV skúmať čitateľskú gramotnosť (APVV-19-0074). Doc. Juraj Šedivý z katedry archívnictva a pomocných vied historických je zapojený v projekte výskumu stredovekých hudobných prameňov z územia Slovenska a slovenskej proveniencie v zahraničí od druhej polovice 9. do začiatku 16. storočia (APVV-19-0043). Projekt vedie Ústav hudobnej vedy SAV a jeho výstupom bude o.i. online prístup k digitalizovaným prameňom na celoeurópskom pamäťovom portáli (TimeMachine-Project). Dr. Miloslav Szabó z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je zase súčasťou riešiteľského kolektívu, ktorý bude skúmať dejiny Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany (APVV-19-0358, hlavný riešiteľ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).