Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výučba na FiF UK je prerušená až do odvolania

30. marca 2020 dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave vydal Opatrenie dekana č. 2/2020, ktorým sa mení harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020 na FiF UK.


30. 04. 2020 15.17 hod.

Opatrenie dekana č. 2/2020

Hlavné úpravy spočívajú v nasledujúcich bodoch:

  • výučba bude prebiehať dištančným spôsobom až do konca semestra (v prípade uvoľnenia súčasných reštrikcií sa môže toto obmedzenie prehodnotiť);
  • skúšanie - vrátane štátnych skúšok - sa uskutoční dištančne (v prípade uvoľnenia súčasných reštrikcií sa môže toto obmedzenie prehodnotiť);
  • ukončenie skúškového obdobia sa posúva na 3. júla 2020 a zároveň sa ako skúškové obdobie počítajú aj dva týždne v auguste, a to od 17. augusta do 31. augusta 2020 - v tomto období by sa mali robiť prevažne skúšky, ktoré nie je možné robiť dištančne;
  • boli upravené podmienky odovzdania vytlačených vyhotovení záverečných prác - odovzdáva sa jeden kus v deň konania obhajoby záverečnej práce, pokiaľ do tohto dňa prestanú platiť vládou nariadené obmedzenia pre prevádzkovateľov relevantných služieb vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19; inak sa vytlačené a zviazané vyhotovenie záverečnej práce odovzdáva dodatočne, a to do piatich dní od skončenia platnosti uvedených obmedzení.

Rektor UK Marek Števček rozhodol o predĺžení prerušenej výučby až do odvolania.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, PhD., v súvislosti s pokračujúcou pandemickou situáciou predĺžil prerušenie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov na UK až do odvolania.

Príkazom rektora UK č. 7/2020 Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení, ktorý vydal 24. marca 2020, súčasne rektor prikázal zabezpečiť primeranú úpravu pracovnoprávnych vzťahov, a to na všetkých fakultách a samostatne hospodáriacich súčastiach UK. Ďalej prikázal zrušiť, resp. odporúča zrušiť všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a zrušiť všetky hromadné podujatia v priestoroch UK, pričom toto sa netýka zasadnutí a podujatí organizovaných prostredníctvom telekomunikačných, telekonferenčných a obdobných zariadení alebo písomnou formou.

Uzatvorené sú budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici 2, na Štúrovej ulici 9, ale aj hlavná budova UK na Šafárikovom námestí 6. Rovnako sú pre slovenských študentov uzatvorené vysokoškolské internáty v Mlynskej doline. Výučba sa uskutočňuje dištančným spôsobom, pedagógovia sú v kontakte so študentmi elektronickou poštou.

Podateľňa Filozofickej fakulty UK je pre verejnosť zatvorená, listy a dokumenty prijíma výlučne poštou. Poštová adresa je:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

Koronavírus: opatrenia Univerzity Komenského
Opatrenie FiF UK: Zmena harmonogramu štúdia
Usmernenia pre študentov a zamestnancov počas prerušenia prezenčnej výučby

UK a STU úplne uzatvárajú vysokoškolské internáty