Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výučba je prerušená, budovy fakulty zatvorené

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave rozhodol o prerušení výučby na celej UK od pondelka 9. marca 2020, budovy Filozofickej fakulty budú zatvorené, zrušené budú všetky hromadné akcie vrátane štátnych skúšok, obhajob a pod.


08. 03. 2020 21.12 hod.

Na základe odporúčaní Pracovnej skupiny rektora pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) na úrovni UK vydal rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., príkaz na prerušenie prezenčnej výučby v čase od pondelka 9. marca do 21. marca 2020. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou. Konkrétny spôsob ďalšej výučby vám oznámi príslušný vyučujúci.

Dekan Filozofickej fakulty UK prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., v tejto súvislosti vyzýva všetkých študentov, aby počas uvedeného obdobia na fakultu ani na internáty nechodili, a v prípade, že sa na internátoch momentálne nachádzajú, ich žiada, aby ich čo najskôr opustili a odcestovali domov. V prípade, že sa na internátoch vyskytne nákaza, budú všetci, ktorí sa v ich priestoroch nachádzajú, začlenení do karanténneho režimu.

„Takisto chcem všetkých požiadať, aby pravidelne aj niekoľkokrát za deň kontrolovali svoje fakultné mailové schránky pre prípadné aktuálne informácie a preto, že pedagógovia budú so študentmi komunikovať elektronicky. Upozorňujem, že prerušenie kontaktnej výučby nie je rektorským ani dekanským voľnom a že štúdium naďalej pokračuje inou formou. V spomínanom období budú takisto zrušené všetky hromadné akcie v priestoroch fakulty vrátane štátnych skúšok, obhajob a podobných akcií,“ uviedol dekan FiF UK. Zamestnanci FiF UK boli o situácii informovaní prostredníctvom elektronickej pošty.

Budovy fakulty na Gondovej ulici aj na Štúrovej ulici budú od pondelka 9. marca 2020 zatvorené. Rovnako bude zatvorená aj fakultná jedáleň na Gondovej ulici.

Prerušenie prezenčnej výučby na UK a STU: spoločné vyhlásenie rektorov