Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyjadrenie FiF UK k vraždám M. Kušnírovej a J. Kuciaka

Vražda Martiny Kušnírovej a investigatívneho novinára Jána Kuciaka v nás, občanoch Slovenskej republiky a predstaviteľoch vysokoškolskej inštitúcie, vyvoláva znepokojenie a obavy.


27. 02. 2018 14.37 hod.

Vyjadrenie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského k vraždám Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka

Vražda Martiny Kušnírovej a investigatívneho novinára Jána Kuciaka v nás, občanoch Slovenskej republiky a predstaviteľoch vysokoškolskej inštitúcie, vyvoláva znepokojenie a obavy. Chápeme ju ako symbol úsilia o potlačenie slobody slova a vyjadrovania sa, ktorá patrí medzi základné piliere demokratického štátu a tvorí aj kľúčovú súčasť akademických slobôd. Dôrazne odmietame pokusy násilím okliešťovať tieto slobody, umlčiavať nepohodlné hlasy a zastrašovať kritických novinárov či občanov.

Žiadame dôsledné vyšetrenie tohto zločinu a potrestanie všetkých, ktorí boli doňho zapojení. Nech je pre nás všetkých výstražným mementom vražda Daniela Tupého, študenta našej fakulty, zo 4. novembra 2005, ktorá nebola dodnes vyšetrená a jeho vrah je na slobode. Aj preto vnímame vraždu dvoch mladých ľudí veľmi citlivo a budeme pozorne sledovať jej vyšetrovanie.

Budovanie efektívneho, fungujúceho a spravodlivého štátu je úlohou politiky a najmä politických lídrov. V reakciách verejnosti na dvojnásobnú vraždu vidíme, že nielen mladí ľudia strácajú vieru v spravodlivosť a nestranné rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní. Jedným z vážnych problémov našej spoločnosti je odchod mladých ľudí do zahraničia za vzdelaním. Zastupujeme inštitúciu, ktorej poslaním je vzdelávať vysokoškolákov a pripravovať ich na plnohodnotné uplatnenie v našej spoločnosti. K tejto zodpovednosti sa ako predstavitelia akademickej obce plne hlásime. Ak však chceme, aby mladí ľudia považovali Slovensko za svoju vlasť a krajinu, v ktorej chcú študovať, pracovať, zakladať rodiny a vychovávať svoje deti, musia ich všetky zložky štátu presvedčiť o tom, že sme zdravou a fungujúcou spoločnosťou, že ich výlučným cieľom je práca pre blaho občana a že na Slovensku neexistuje vrstva vyvolených a nedotknuteľných, ktorí môžu dosahovať vlastné ciele akýmikoľvek prostriedkami.

Apelujeme na všetkých predstaviteľov štátnej moci, aby tragickú vraždu vnímali ako príležitosť rehabilitovať fungovanie právneho štátu v očiach slovenských občanov a systematicky sa na všetkých úrovniach zasadzovali za to, aby čestní a poctiví občania nepochybovali o tom, že štát je vždy na ich strane a že zločinci budú vždy potrestaní. 

 

prof. Jaroslav Šušol, dekan

doc. Daniel Klimovský, predseda Akademického senátu

prof. Martin Slobodník, prodekan

doc. Mariana Szapuová, prodekanka

doc. Miloslav Vojtech, prodekan

prof. Marián Zouhar, prodekan

                                                                                             Bratislava, 27. 2. 2018