Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie vedenia a VR FiF UK k plagiátorstvu

Zákaz vydávať cudzie dielo alebo jeho časť za svoje vlastné je elementárnym etickým postulátom akejkoľvek tvorivej činnosti.


24. 06. 2020 11.04 hod.

Zákaz vydávať cudzie dielo alebo jeho časť za svoje vlastné je elementárnym etickým postulátom akejkoľvek tvorivej činnosti, ktorý slušní a zodpovední členovia akademického spoločenstva plne rešpektujú. Tento postulát je premietnutý nielen do Etického kódexu FiF UK, ale aj do ďalších dôležitých noriem, ktoré sa členky a členovia akademickej obce fakulty zaväzujú dodržiavať. Jeho porušenie je neospravedlniteľným priestupkom voči akademickej etike, ignorovaním inštitútu duševného vlastníctva a prejavom neúcty voči autorom zneužitých textov.

Pred rokom a pol vtedajšie vedenie FiF UK sformulovalo stanovisko adresované akademickej obci fakulty, v ktorom odsúdilo privlastňovanie si cudzích myšlienok a pokusy o bagatelizovanie takéhoto konania. S veľkým znepokojením konštatujeme, že takéto stanovisko musíme vydať znovu, a to len s mierne aktualizovaným obsahom. Opäť cítime povinnosť odmietnuť pokusy o relativizovanie princípov akademickej etiky a opäť nás znepokojuje, že niečo také je potrebné urobiť v reakcii na konanie politických špičiek, ktoré zlyhávajú vo svojej úlohe celospoločenského vzoru správania. Kopírovanie cudzích textov bez citovania je plagiátorstvom bez ohľadu na to, či sa udeje v súvislosti s bakalárskou, diplomovou, rigoróznou, dizertačnou, habilitačnou alebo akoukoľvek inou prácou. Kopírovanie cudzích textov bez citovania je plagiátorstvom bez ohľadu na to, či sa týka jednej vety alebo celých strán či kapitol.

Kopírovanie cudzích textov bez citovania je plagiátorstvom bez ohľadu na to, či to antiplagiátorské systémy dokážu alebo nedokážu odhaliť. Kopírovanie cudzích textov je plagiátorstvom bez ohľadu na to, či je alebo nie je niekde v práci uvedený zdroj, ak odpísaný text nie je jednoznačne zvýraznený ako citát a jeho zdroj nie je uvedený vhodným spôsobom. Takýto spôsob narábania s cudzími textami a myšlienkami nie je prípustný v žiadnej slušnej akademickej inštitúcii.

Boli sme a stále sme svedkami pokusov legitimizovať používanie cudzích textov odvolávaním sa na zaužívané normy a postupy na slovenských vysokých školách. Voči tomu sa musíme ohradiť, pretože slušné vysoké školy majú prácu s cudzími zdrojmi upravenú spôsobom, ktorý explicitne odmieta plagiátorstvo, a vo svojich postupoch sa tým dôsledne riadia.

Uvedomujeme si, že to, čo pre niekoho môže byť nástrojom na legitimizovanie jeho konania, predstavuje pre druhých – študentky, študentov, ale aj vysoké školy na Slovensku ako také – hrozbu, pretože ich poctivá práca sa dehonestuje kladením na rovnakú úroveň ako podvod. Ako zodpovední členovia akademickej obce jednej z najstarších spoločenskovedných a humanitných fakúlt na Slovensku musíme jednoznačne odmietnuť takúto formu nepoctivej práce a všetky pokusy o bagatelizovanie vážnosti priestupkov.

Vedenie FiF UK

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK
Mgr. Martin Bača, PhD., predseda Akademického senátu FiF UK
doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., prodekanka FiF UK
doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka FiF UK
Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka FiF UK
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan FiF UK
doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., prodekan FiF UK
Mgr. Radoslav Števčík, tajomník FiF UK
Vedecká rada FiF UK

 

Bratislava, 24. 6. 2020