RODOVÁ (NE)CITLIVOSŤ VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Pozývame na workshop o rodovo citlivom prístupe k vzdelávaniu: 4. novembra 2022, Infocentrum UK.


24. 10. 2022 08.25 hod.
  • Sú informačné listy predmetov, ktoré vyučujem, napísané rodovo citlivým jazykom?
  • Všímam si, koľko priestoru na vyjadrenie majú na mojich hodinách študentky a študenti?
  • Používam na hodinách rodovo vyvážený jazyk?
  • Využívam pri výučbe metódy na aktívne zapojenie celej triedy?

Podobné otázky si môže položiť nielen začínajúci pedagóg, ale aj skúsená vyučujúca. Ak patríte medzi jednu z týchto skupín, pozývame vás 4. novembra 2022 do Infocentra UK na Štúrovej ulici v čase od 13.00 do 15.00 h na workshop „Rodová (ne)citlivosť vo vysokoškolskom vzdelávaní“, ktorého cieľom je predstaviť rodovo citlivý prístup k vyučovaniu a zdieľať nápady na zlepšenia v tejto oblasti.

V krátkom úvodnom bloku predstavia členky tímu zodpovedné za implementáciu Plánu rodovej rovnosti na UK nástroje vytvorené v rámci projektu Equal4Europe na podporu rodovo-citlivého prístupu vo vyučovaní. Následne odprezentuje Silvia Dončevová z Katedry pedagogiky a andragogiky vlastnú skúsenosť a pohľad na rodovo ctlivú výučbu. V záverečnej časti workshopu prebehne skupinová práca a diskusia o tom, ako učiť rodovo citlivo a inkluzívne. Vítané budú nielen skúsenosti s aplikáciu tohto prístupu v praxi, ale aj nové nápady na to, čo sa dá robiť lepšie a inak.

Na podujatie je potrebné sa registrovať najneskôr týždeň pred jeho realizáciou.