REKTOR UK A DEKAN FIF UK INFORMOVALI O FUNGOVANÍ FAKULTY NA BUDÚCI ROK

V pondelok 14. novembra 2022 sa v Moyzesovej sieni konalo zhromaždenie akademickej obce Filozofickej fakulty UK, ktorého témou bola ekonomická situácia fakulty vzhľadom na výrazné zníženie štátnej dotácie pre vysoké školy, celkovú infláciu a nárast cien energií, výhľad na budúci kalendárny rok a možné dôsledky pre budúce fungovanie fakulty. Zhromaždenia, ktoré iniciovali dekan FiF UK prof. Mariána Zouhar a predseda Akademického senátu FiF UK dr. Martin Bača, sa zúčastnil rektor UK prof. Marek Števček.


16. 11. 2022 09.49 hod.


Energetická situácia na UK

V posledných týždňoch roka sa čoraz naliehavejšou stáva téma dodávateľa energií pre celú Univerzitu Komenského na rok 2023. Realizované verejné obstarávanie nebolo úspešné, pretože sa neprihlásil žiadny dodávateľ. Dôvodom podľa rektora je najmä to, že firmy čakajú na vládne zastropovanie cien energií pre verejný sektor a prípadné ďalšie podmienky. Zaviazať sa k dodávke energií bez znalosti týchto podmienok a vzhľadom k veľkosti objemu energií pre UK vnímajú dodávatelia ako riziko. Keďže vláda doposiaľ neoznámila pomoc verejnému sektoru v súvislosti s energetickou krízou, univerzita považovala za potrebné o neúspešnom výsledku verejného obstarávania informovať premiéra, ministra školstva, ministra hospodárstva a ÚRSO.

Rektor pripomenul, že v prípade, ak sa v najbližších týždňoch nepodarí UK získať dodávateľa energií, od 1. januára 2023 nebude možné udržať nielen bežnú prevádzku budov, ale napríklad ani chod laboratórií či serverov. To okrem iného znemožní zamestnancom a študentom prístup do univerzitných informačných systémov, nebude možné ani online vyučovanie či plnohodnotná práca z domu.

Viac o energetickej situácii rektor UK v rozhovore pre denník SME

 

Financovanie FiF UK

O budúcoročnom financovaní fakulty informoval na stretnutí dekan FiF UK. Keďže doposiaľ nie je známa výška rozpočtu pre vysoké školy pre rok 2023, ani Univerzita Komenského nepozná výšku svojho rozpočtu. Je však potrebné pripraviť sa na to, že filozofická fakulta bude mať naďalej výrazný problém s financovaním, a to z dôvodu zníženého objemu financií určených pre vysoké školstvo celkovo a systematické znevýhodnenie spoločenskovedných a humanitných odborov, dané nastavením metodiky rozdeľovania dotácií verejným vysokým školám.

V uplynulom období sa fakulta usilovala reagovať na nedostatok finančných prostriedkov úsporami v personálnych nákladoch aj prevádzkovými úsporami. V rámci vnútrouniverzitnej solidarity bola FiF UK dofinancovaná z príjmov ostatných fakúlt. Dekan informoval, že napriek zodpovednej finančnej politike, úsporným opatreniam, nižšiemu počtu zamestnancov i nižšej platovej úrovni oproti minulým rokom je pravdepodobné, že tieto opatrenia nebudú stačiť. Ak bude potrebné naďalej znižovať počty zamestnancov, môže byť ohrozená udržateľnosť niektorých študijných programov. Pripomenul, že FiF UK je svojím vedeckým výkonom v oblasti humanitných vied špičkou na Slovensku a v rámci spoločenských vied patrí tiež medzi lídrov, no ani takéto merateľné ukazovatele nestačia na získanie potrebného objemu financií zabezpečujúceho jej riadny a bezproblémový chod.