Profesor Miroslav Dudok ocenený pri príležitosti životného jubilea

Dekan Filozofickej fakulty UK prof. Marián Zouhar udelil 7. novembra 2022 prof. Miroslavovi Dudkovi z Katedry slovanských filológií FiF UK zlatú medailu fakulty pri príležitosti jeho životného jubilea.


24. 11. 2022 10.19 hod.

Dekan zároveň vyjadril poďakovanie akademickej obce a vedenia fakulty za dlhé roky, ktoré prof. Dudok venoval poslucháčom fakulty a kolegom. Zlatá medaila pre prof. Miroslava Dudka znamená ocenenie jeho celoživotnej práce vysokoškolského učiteľa a vedca.

S Filozofickou fakultou UK sa totiž nesporne spájajú roky vysokoškolského štúdia aj zásadné etapy vedecko-pedagogického rozvoja prof. Miroslava Dudka. Počas viac než dvadsaťročného pôsobenia na katedre slovanských filológií prispel ku skvalitneniu štúdia a viedol konštruktívny dialóg s kolegami aj s novými generáciami študentov. Pôsobil ako garant viacerých študijných programov, bol členom Vedeckej rady FiF UK, riešiteľom mnohých domácich i zahraničných vedeckých grantov a ako riešiteľ projektu Jazyk a jazykoveda v súvislostiach sa stal takisto členom fakultného excelentného tímu, ktorý bol v roku 2015 vyhodnotený ako jediný lingvistický špičkový tím v rámci slovenských vysokých škôl.

Vo svojich jazykovedných prácach spočiatku aplikoval prof. Dudok konfrontačný prístup k štylistike textu z hľadiska jeho vnútornej štruktúry. Veľkú pozornosť venoval dejinám slovakistiky vo Vojvodine. Početné zastúpenie v jeho diele predstavujú konfrontačné slavistické štúdie, osobitné miesto v ňom majú práce orientované na ekolingvistiku, sociolingvistiku, štylistiku, textovú lingvistiku, preventívnu lingvistku a aplikačnú lingvistiku so zameraním na prekladateľstvo a slovensko-južnoslovanský bilingvizmus. Za posledné decénium svoj vedeckovýskumný záujem rozšíril tiež o inšpiratívne témy z oblasti konfrontačnej slovanskej etnolingvistiky, (etno)frazeológie a prostredníctvom monografie o živote a diele jazykovedca, spisovateľa a etnografa Juraja Ribaya sa zameral na dejiny slovenského jazyka na prelome 18. a 19. storočia.

Na záver okrem úcty a nesmiernej vďaky za pedagogickú prácu a za aktivity v oblasti vedy a výskumu dekan fakulty prof. Zouhar vyslovil želanie prof. Dudkovi, aby sa ešte dlhé roky tešili dobrému zdraviu a osobnej pohode v kruhu najbližších.


doc. Zvonko Taneski
Katedra slovanských filológií FiF UK