Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na dekana FiF UK na ďalšie funkčné obdobie

Predsedníctvo AS FiF UK uznesením č. 2/17-04-2019 na svojom zasadnutí dňa 17. apríla 2019 podľa príslušných ustanovení Štatútu FiF UK a Rokovacieho poriadku AS FiF UK vyhlasuje voľbu kandidáta na dekana FiF UK.


23. 04. 2019 13.28 hod.

Volebné zasadnutie AS FiF UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na dekana FiF UK, sa uskutoční dňa 6. mája 2019 o 09:00 hod. v miestnosti G127 v budove fakulty na Gondovej ulici.

Návrhy na kandidátov na dekana FiF UK je možné podávať predsedníčke volebnej komisie (prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.) pre voľbu. kandidáta na dekana FiF UK prostredníctvom podateľne fakulty  do 29. 04. 2019 do 15:00 hod.

Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na dekana FiF UK na ďalšie funkčné obdobie